ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олексій Алексеєнко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2707-0514
  • Людмила Наливайко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2240-5135

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/9-17

Ключові слова:

сфера інноваційної діяльності, військовий професіонал, інноваційний потенціал, інноваційний продукт, науковий результат.

Анотація

В статті розглядаються особливості розвитку сфери інноваційної діяльності в закладах вищої освіти та наукових установах, наведено вимоги нормативно-правових документів держави щодо оцінки ефективності військової освіти з урахуванням впровадження інноваційної діяльності. Наведено низка проблемних питань, вирішення яких надасть можливість підготовки військових професіоналів з відповідним рівнем кваліфікації, інноваційної активності, відповідаючим визначеним вимогам, що забезпечить тенденцію стійкого зростання Збройних Сил України та найшвидшого досягнення ними критеріїв і показників, необхідних для інтеграції в НАТО. Наголошується про необхідність підвищення рівня якості наукових досліджень в закладах вищої освіти в сучасних умовах. 

Біографії авторів

Олексій Алексеєнко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат технічних наук

доцент

 

 

Людмила Наливайко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

 

 

 

Посилання

Syrotenko A. M. Innovatsii v systemi pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv z vyshchoiu osvitoiu: poniattia, sutnist, spriamovanist / A. M. Syrotenko, S. O. Bohunov, Yu. I. Prykhodko // Nauka i oborona. – 2018. – № 3. – S. 38–46.

Telelym V. M. Innovatsiina spriamovanist viiskovoi osvity: mekhanizmy, poniattia ta sutnist / V. M. Telelym, Yu. I. Prykhodko // Zbirnyk naukovykh prats «Viiskova osvita» Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. – 2015. – № 1 (31) – S. 3–16.

Ukaz Prezydenta Ukrainy № 5287/2015 “Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy” vid 24 veresnia 2015 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show.

Ukaz Prezydenta Ukrainy № 73/2017 “Pro Derzhavnu prohramu rozvytku Zbroinykh Syl Ukrainy na period do 2020 roku” vid 22 bereznia 2017 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.mil.gov.ua/content/oboron_plans/22017-06-16_National-program-2020_uk.pdf.

Telelym V.M. Reformuvannia systemy viiskovoi osvity yak protses poshuku ratsionalnykh pidkhodiv i rishen / V.M. Telelym, Yu.I. Prykhodko // Naukovo-teoretychnyi ta informatsiinyi visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy "Pedahohika i psykholohiia" – № 4 (85). – 2014. – S. 36–43.

Telelym V.M. Pidhotovka viiskovykh fakhivtsiv v konteksti suchasnykh form i vydiv zbroinoi borotby / V.M. Telelym, Yu.I. Prykhodko // Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu KNU im. T. Shevchenka. – K.: VIKNU, 2013. – Vyp. № 42. – S. 198–210.

Telelym V.M. Viiskova osvita v systemi bezpeky i oborony derzhavy / V.M. Telelym, Yu.I. Prykhodko // Nauka i oborona. – K.: MO Ukrainy. – 2013. – № 4. – S. 21–28.

Telelym V.M. Monitorynh v systemi pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv / V.M. Telelym, Yu.I. Prykhodko // Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu KNU im. Shevchenka. – K.: VIKNU, 2014. – Vyp. № 45. – S. 256–265.

Telelym V.M. Stan i tendentsii rozvytku viiskovoi osvity u providnykh krainakh svitu v konteksti yikh oboronozdatnosti / V.M. Telelym, Yu.I. Prykhodko Yu.I. // Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu KNU im. T. Shevchenka. – K.: VIKNU, 2012. – Vyp. № .36 – S. .6-17

Stratehii vyshchoi osvity v umovakh internatsionalizatsii dlia stiikoho rozvytku suspilstva: metodychni rekomendatsii / V. Zinchenko, L. Horbunova, S. Kurbatov, Yu. Mielkov; za red. V. Zinchenka. Kyiv: Instytut vyshchoi osvity NAPN Ukrainy, 2019. 107 s.

Analiz providnoho vitchyznianoho ta zarubizhnoho dosvidu shchodo otsiniuvannia yakosti vyshchoi osvity v umovakh yevrointehratsii: analitychni materialy (chastyna II) (preprynt) / O. Vorobiova, M. Debych, V. Luhovyi, O. Orzhel, O. Sliusarenko, Zh. Talanova, K. Tryma; za red. V. Luhovoho, Zh. Talanovoi. Kyiv: In-t vyshchoi osvity NAPN Ukrainy, 2019. 150 s.

Zakon Ukrainy “Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini” // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2012, № 19-20, st.166.

Zakon Ukrainy "Pro vyshchu osvitu" vid 01.07.2014 r. № 1556-VII [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2.

Zakon Ukrainy "Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist" vid 26 hrudnia 2015 r. № 848-VIII Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/112-zakon-ukrayiny-pro-naukovu-i-naukovo-tehnichnudijalnist.

Andrushchenko V. P., Bondar V. I. Modernizatsiia pedahohichnoi osvity vidpovidno do vyklykiv KhKhI stolittia // Naukovyi visnyk MDU imeni V. O. Sukhomlynskoho, Vypusk 1.28. Pedahohichni nauky. S. 12-20.

Kremen V.H. Osvita i nauka Ukrainy: shliakhy modernizatsii (Fakty, rozdumy, perspektyvy). – K.: Hramota, 2003. – 216 s.

V. Kremen. Osvita v strukturi tsyvilizatsiinykh zmin // Vyshcha osvita Ukrainy, 2016, № 1. S. 8-11.

Otsiniuvannia yakosti vyshchoi osvity v umovakh yevrointehratsii: metodychni rekomendatsii / Avt.: O. Vorobiova, M. Debych, V. Luhovyi, O. Orzhel, O. Sliusarenko, Zh. Talanova, K. Tryma; za red. V. Luhovoho, Zh. Talanovoi. Kyiv: In-t vyshchoi osvity NAPN Ukrainy, 2019. – 125 s.

Nikolaienko S.M. Teoretyko-metodolohichni osnovy upravlinnia innovatsiinym rozvytkom systemy osvity Ukrainy: [monohrafiia] / S.M. Nikolaienko. – K.: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2008. – 419 s.

Yahupov V. V. Viiskova dydaktyka: Navch. posib. – K.: VPTs “Kyivskyi universytet”, 2000. – 400 s.

Yahupov V. V. Shcho naivazhlyvishe u viiskovo-navchalnomu protsesi VVNZ: kontrol chy kontroliuvannia, otsinka chy otsiniuvannia // Viiskova osvita: Zbirnyk nauk. prats. – K., 2005. – S. 3-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ