ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ: ЗМІСТ ПОНЯТЬ, СИСТЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ, ІНДЕКС ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Андрій Зельницький Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3910-7329

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/129-143

Ключові слова:

освітня діяльність, освітній процес, громадянська освіта, демократизація військової освіти, субординація, ієрархія, індекс демократизації.

Анотація

У статті розглядаються актуальні проблеми демократизації освітньої діяльності вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (далі – ВВНЗ, ВНП ЗВО). Дослідження базується на розкритті сутності, структури та змісту поняття «демократизація» стосовно галузі освіти та вищої військової освіти. Представлено інструкцію з використання розробленої методики вимірювання інтегрального показника демократизації освіти та оцінювання слухачами (курсантами) рівнів демократизації освіти у ВВНЗ, ВНП ЗВО, в яких вони навчаються.

Біографія автора

Андрій Зельницький, Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат педагогічних наук

професор

 

 

Посилання

Andrushchenko V.P. Rozdumy pro osvitu: Statti, narysy, interviu: 2-he vyd., dopov. – K.: Znannia Ukrainy, 2008. – 819 s.

Honcharenko S. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk / S. Honcharenko. - K.: Lybid, 1997. - 376 s.

Honcharenko S.U. Demokratyzatsiia osvity / Entsyklopediia osvity. APN Ukrainy; hol. red.V.H. Kremen. - K.: Yurinkom Inter, 2008. - S.167-168.

Zhadko O.A. Rol hromadianskoi osvity yak vymoha suchasnosti / O.A. Zhadko // Teoriia ta metodyka navchannia ta vykhovannia: zb. nauk. pr. Vyp.22/Khark. nats. ped. un-t im.H.S. Skovorody [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http://archive. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_ttmniv/2008_22/ 09.html

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” vid 01.07.2014r. №1556-VII [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2.

Zelnytskyi A.M. Pedahohichni osnovy kompleksnykh kilkisnykh otsinok u navchalno-vykhovnomu protsesi VVNZ Zbroinykh Syl Ukrainy. – K.: MOU, 1993. – 71 s.

Zelnytskyi A.M. Kompetentnisna model vypusknyka VVNZ – skladova systemy pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv / Zelnytskyi A.M., Udovenko P.I., Servetnyk R.M. // Visnyk Natsionalnoi akademii oborony Ukrainy. – 2009. – № 3 (11). – S. 21–26.

Zelnytskyi A.M., Kontseptualni zasady harantuvannia yakosti pidhotovky maibutnikh ofitseriv Zbroinykh syl Ukrainy u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia ped. nauky. – Ch., 2017. – № 6. – S. 71–83.

Marhulina L.V. Demokratyzatsiia osvity: ukrainskyi istorychnyi dosvid i suchasnist [Tekst] / L.V. Marhulina // Hileia: naukovyi visnyk: zb. nauk. pr. / Nats. ped. un-t im. M.P. Drahomanova, UAN; holov. red.V.M. Vashkevych. - K., 2011. - Vyp.43. - S.397-404.

Monitorynh yakosti pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh ta viiskovykh navchalnykh pidrozdilakh vyshchykh navchalnykh zakladiv Zbroinykh Syl Ukrainy: nauk.-metod posib. /A.M. Zelnytskyi, O.A. Zabolotnyi, Yu.I. Prykhodko ta in..; za zah. red. I.V. Toloka.: KhNUPS, 2017, – s 120.

Noveishyi fylosofskyi slovar / Sost. A.A. Hrytsanov. – Mn. : Yzd. V.M. Skakun, 1988. – 896 s.

Polishchuk O.S. Istorychni aspekty rozvytku hromadianskosti osobystosti / O.S. Polishchuk // Pedahohichnyi poshuk: naukovo - metodychnyi visnyk. - 2009. - №4. - S.65-67.

Riabenko Ye.M. Demokratyzatsiia vyshchoi osvity v dyskursi formuvannia sotsialnoi derzhavy v Ukraini / Ye.M. Riabenko // Hileia: naukovyi visnyk: zb. nauk. prats. - K.: VIR UAN, 2010. - Vyp.35. C.148-155. [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010 _35/Gileya35/F 2_doc. pdf)

Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv / Uklad. O. I. Skopenko, T. V. Tsymbaliuk. – K.: Dovira,2006.–789s–(Slovanyky Ukrainy)

Shchudlo S.A. Mekhanizmy zabezpechennia yakosti osvity v konteksti demokratyzatsii osvitnoho prostoru // Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva. Zb. nauk. pr. – Kharkiv: Vydavnychyi viddil KhDU, 2005. –569 s.

Tsyba V.T. Osnovy teorii kvalimetrii: Navchalnyi posibnyk – K.: IZMN, 1997.– 160 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ