ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ПІДХОДИ ТА СПОСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Лариса Левицька Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6575-9964

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/166-173

Ключові слова:

military specialists, higher military educational establishments, implementation, commercialization, scientific achievements, modernization, ways to optimize.

Анотація

У статті розглянуто існуючі підходи та способи імплементації результатів наукових досліджень в освітню діяльність вищих військових навчальних закладів, узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід освоєння, використання та комерціалізації наукових результатів, визначено зв'язок процесу імплементації результатів наукових досліджень в освітню діяльність та потребами, що визначають рівень підготовки військових фахівців до практичної діяльності у військах (силах) та органах військового управління.

Біографія автора

Лариса Левицька, Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ

 

 

 

Посилання

Alimpiyev, A.M. (2014). Modeli i metody planuvannya ta upravlinnya naukovymy doslidzhennyamy. [Models and methods of planning and management of scientific researches]. Nauka i tekhnika Povitryanykh Syl Zbroynykh Syl Ukrayiny, 2(15), 173–176. (in Ukrainian).

Bakumenko R. Informatsiyno-analitychne zabezpechennya orhaniv viys'kovoho upravlinnya: stan, problem ta pidhotovky fakhivtsiv. [Information and analytical support for military authorities: the state, problems and training of specialists.] / R. Bakumenko // Viys'kova osvita. – 2019. – № 1(39). – p. 8-16.

Boholib, T. Komertsializatsiia naukovykh rozrobok universytetiv. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia i praktyka. “Ekonomika Ukrainy”. [Commercialization of scientific developments of universities. Economics Management: Theory and Practice. “Ukraine economy”] – 2014.– № 1, 33-50 p.

Hnidenko M. Sposib iyerarkhichnoho strukturuvannya informatsiynoho prostory navchalnoho protsesy. [Method of hierarchical structuring of the information space of the educational process] / M. Hnidenko, О. Il'yin // Viyskova osvita. – 2017. – № 1(35). – p. 38-44.

Djubchuk R. Mistse ta rol' naukovykh doslidzhen' u zabezpechenni osvitn'oyi diyal'nosti vyshchoho viys'kovoho navchal'noho zaklady tekhnichnoho profilyu pidhotovky. [The place and role of scientific research in providing the educational activity of a higher military educational establishment with a technical training profile] / R. Djubchuk, G. Kaposloz, О. Rozumnyy // Viyskova osvita. – 2017. – № 2(36). – p. 57-68.

Kaposloz G. Deyaki aspekty monitorynhu naukovoho zabezpechennya funktsionuvannya ta rozvytky pedahohichnoyi systemy vyshchoho viys'kovoho navchal'noho zakladu. [Some aspects of monitoring the scientific support of the functioning and development of a pedagogical system of a higher military educational institution.] / G. Kaposloz // Viyskova osvita. – 2015. – № 2. – p. 93-105.

Kaposloz G. Dosvid osvoennya ta vykorystannya naukovykh rezul'tativ u navchal'nykh zakladah ta orhanakh upravlinnya osvitoyu v Ukraine ta za kordonom. [Experience in mastering and using scientific results in educational institutions and education management bodies in Ukraine and abroad] / G. Kaposloz, О. Мelnichenko, L. Levickаjа // Viyskova osvita. – 2019. – № 1(39) – p. 120-132.

Kucheryavyy А. Aktual'ni napryamu ta temy naukovo-pedahohichnykh doslidzhen u konteksti reform Zbroynykh Syl Ukrayiny [Current trends and topics of scientific and pedagogical research in the context of reform of the Armed Forces of Ukrain ] / А. Kucheryavyy, І. Kuz'mych, О. Mityahin // Viyskova osvita. – 2016. – № 2(34). – p. 146-151.

Safronov О. Orhanizatsiya naukovoyi ta naukovo-tekhnichnoyi diyal'nosti u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny v osoblyvyy period. [Organization of scientific and scientific-technical activities in the Armed Forces of Ukraine in a special period] / О. Safronov, О. Prokhorov, N. Poltorak // Viyskova osvita. – 2015. – № 2. – p. 211-220.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ