ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ДІАГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ШКОЛИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/101-112

Ключові слова:

компетентнісний підхід, професійна компетентність викладача ВВНЗ,іншомовна комунікативна компетентність, педагогічна діагностика.

Анотація

У статті авторкапроаналізувалатеоретичні та практичні аспектирозвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. Проаналізовано та диференційовіано сутність ключових понять компетентнісного підходу: «компетентність» та «професійна компетентність викладача ВВНЗ.

Посилання

Бандура, Ю. Б. (2014). Розвиток професійної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ,20.Взято з URL: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20704.

Вітченко, А. О., Осьодло В. І. (2017).Педагогіка вищої військової школи : підручник Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського,504.

Вітченко, А. О., Рибчук, О. О.(2015). Діагностика сформованості фахової компетентності майбутніх викладачів ВВНЗ як педагогічна проблема. Збірник наукових праць «Військова освіта» НУОУ. Київ. № 1 (31), 50-63.

Гац, Г. О. (2010).Методика формування діагностичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури. Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту. № 3, 18–20. Взято з URL: https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2010-03/10ggoptt.pdf

Головань, М. С. (2012).Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця: зб. Матеріалів ІІІ міжвузівської наук.-практ. конф. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 21-23.

Діденко, О. В. (2014).Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх офіцерів у ВНЗ. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки : електрон. наук. фахов. вид. Хмельницький. Випуск 3. Взято з URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vnadps_2014_3_6.

Дорофеева, О. И. (2013). Формирование диагностической компетентности педагогов в процессе дополнительного профессионального образования : монография. Вологда : издат. центр ВИРО, 164.

Драч, І.І. (2008).Компетентнісний підхід як засіб модернізації змісту вищої освіти. Проблеми освіти. № 57, 44-47.

Дубасенюк, О. А. (2011).Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 412.

Зязюн, І. А. (2005).Філософія поступу і прогнозу освітньої системи. Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи: монографія.К.; Глухів: РВВ ГДПУ, 10–18.

Мартиненко, С. М. (2012). Формування діагностичних компетенцій у майбутніх учителів початкової школи. Педагогіка вищої та середньої школи.Вип. 36,26–31. Взято з URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN= UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/PVSSh_2012_36_6.pdf.

Пометун, О. І. (2004).Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ : К.І.С., 7–25.

Про основні засади мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України : наказ Міністерства оборони України від 08.08.2019. URL: Взято з: https://nuou.org.ua/assets/documents/osn-zas-mp.pdf.

Равен,Дж. (2002).Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва : Когито-Центр, 396.

Ягупов, В. В., Свистун, В. І. (2007).Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Київ. Том 71 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота, 3–8.

Aufschnaiter, C. G. Dübbelde, M. Ennemoser, J. Mayer, J. Stiensmeier-Pelster, R. Straesser, A. Wolgastd (2010). Establishingand Diagnosing Prospective Teachers’ Diagnostic Competenc. Posterpresentedat NARST.

Barth, C., Henninger, M. (2012). Fosteringthe Diagnostic Competence of Teachers with Multimedia Training – A Promising Approach? Inbook: Interactive Multimedia., 48-66.

Chauvigné, C., Coulet J. C. (2010). « L’approche par compétences : un nouveau paradigme pour la pédagogie universitaire ? ». Revue française de pédagogie [Enligne], Взято з URL : http://journals.openedition.org/rfp/2169 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rfp.2169.

Klug, J., Bruder,S., Kelava, A.,Spiel, C.,Schmitz,B., (2013). UniversitätWien, Vienna, Austria. Diagnostic competence of teachers: A process model that accounts for diagnosing learning behavi or tested bymeans of a casescenario. Teachingand Teacher Education 30. 38-46.

Klug, J., Gerich, M., Schmitz, B. (2016). Which variable spredict teachers diagnostic competence when diagnosing students’ learning behavior at differents tages of a teacher’scareer? Journal Teachers and Teaching, theory andpractice 22 (4).

Monchatre, S. (2008). L'approche par competences, technologie de rationalisation pedagogique. Le cas de la formation professionnelle au Quebec,. Net.Doc, 36, 1-55.

Yahupov, V., Zastelo, O., Svystun, V., Korchynska, N., Chorna, O., Krykun, V. (2020).Development of Foreign V. Language Teachers’ Diagnostic Competence in the System of Military Education. TEM Journal. 9(3), 1213‐1220, ISSN 2217‐8309, DOI: 10.18421/TEM93-49.

Vogt, F., Rogalla, M. (2009). DevelopingAdaptiveTeachingCompetencythroughcoaching. TeachingandTeacherEducation. 25(8), 1051–1060.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті