ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИПУСКНИКА ВІЙСЬКОВОГО ВИШУ: ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ВИМІРЮВАННЯ, ОЦІНЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/125-141

Ключові слова:

якість освіти; компетентність; випускник військового вишу; інформаційно-комунікаційна компетентність; професійно важливі якості; показники вимірювання; критерії оцінювання; зворотний зв’язок.

Анотація

У статті аналізуються наукові підходи щодо визначення загального поняття “інформаційно-комунікативна компетентність” (далі – ІКК) та її основних компонентів. Розглядаються структура і зміст ІКК та процедури її адаптації до особливостей організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (далі – ВВНЗ). Досліджуються актуальні проблеми щодо впровадження в педагогічну практику військових вишів розробленого інструментарію з вимірювання та оцінювання рівня сформованості інформаційно- комунікативної компетентності у курсантів-випускників ВВНЗ як елементу зворотного зв’язку в системі управління якістю вищої військової освіти. Дослідження гармонізовано  з відповідними положеннями Національної рамки кваліфікацій, Європейської кредитно-трансферної системи, Статутів Збройних Сил України, стандартів освіти та професійних стандартів підготовки військових фахівців, іншими нормативно-правовими актами.

Посилання

Андрущенко В. П. Теоретико-методологічні засади модернізації вищої освіти в України на рубежі століть (за матеріалами доповіді, виголошеної на засіданні загальних зборів АПН України 23 листопада 2000 р.) // Вища освіта України. – 2001. – № 2. – С. 5-13.

Антонченко М. А. Інформаційна культура як складова загальнолюдської культури // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – № 1(8). – С.161-166.

Астахова Л. В. Понятие информационной компетенции специалиста: когнитивный подход // Вестник ЮУрГУ. Серия: Образование. Педагогические науки. – 2013. – № 4. С. 10-16.

Баловсяк М. Інформаційна компетентність фахівця // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. - № 5. – С. 21-28.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.- Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1440 с.

Вітченко А.О., Осьодло В.І., Салкуцан С.М. Технології навчання у вищій військовій школі: теорія і практика: навч.-метод. посіб. / За заг. ред. професора В.М. Телелима. – К. : НУОУ імені Івана Черняховського, 2016. – 272 с.

Гершунский Б. С. Философия образования. – М.: «Флинта», 1998. – 492 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с

Євсюков О. П. Психологічне прогнозування професійної надійності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України: дис. …кандидата пед. наук : 19.00.09/ Євсюков Олександр Петрович. – Харків, 2007. – С. 90.

Зайцева О. Б. Информационная компетентность учителя образовательной области «Технология» / О. Б.Зайцева // Педагогика. – № 4. – 2004. – С.17–23.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VIII. // Відомості Верховної Ради. – 2017. – № 38-39. – Ст. 380.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. (Дата оновлення: 28.09.2017.) URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2 (Дата звернення: 15.11.2017).

Зельницький А. М. Компетентнісна модель випускника ВВНЗ – складова системи підготовки військових фахівців / Зельницький А.М., Удовенко П.І., Серветник Р.М. // Вісник Національної академії оборони України. – 2009. – № 3 (11). – С. 21–26.

Зельницький А. М. Відгук з військ на випускника ВВНЗ, ВНП ВНЗ у системі управління якістю підготовки військових фахівців / А. М. Зельницький // Вісник Національного університету оборони України. – 2011. – Вип. 1. – С. 14-25.

Зельницький А. М. Проблема якості підготовки офіцерів тактичної ланки управління в контексті проведення АТО / А.М. Зельницький, Ю.І. Приходько, О.О. Мітягін // Збірник наук. праць «Військова освіта» Національного університету оборони України. – № 1(31). – 2015. – С. 93–102.

Зельницький А. М. Якість військової освіти: її забезпечення та гарантування у вищих військових навчальних закладах. // Вісник Національного авіаційного університету, – К., 2017. – №1(10). – С.65–70.

Кремень В. Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи). – К.: Грамота, 2003. – 216 с.

Максименко С. Д. Механізми трансформації структурних компонентів діяльності у професійному розвитку особистості в сучасних умовах / С. Д. Максименко // Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях: матеріали міжрегіон. наук. Семінару (Київ, 25 березня 2010 р.) / Мін-во оборони України, Національний університет оборони України. – К.: НУОУ, 2010. – С. 12-14.

Международный стандарт ISO:9000. Системы менеджмента качества – Основные положения и словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9000-2015-(rus).pdf.

Модернізація системи військової освіти України та формування загального обрису офіцера майбутнього: реалії і перспективи / О. Васильєв, О. Заболотний, А. Зельницький та ін. // Військова освіта: збірник наукових праць НУОУ імені Івана Черняховського. – 2019. – № 1(39). – С. 70-81.

Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України: наук. -метод посіб. /А.М. Зельницький, О.А. Заболотний, Ю.І. Приходько та ін.; за заг. ред. І.В. Толока.– Харків: ХНУПС, 2017. – 244 с.

Мул С. А. Психологія готовності офіцера-прикордонника до професійної діяльності: дис. докт. психол. наук : 19.00.01. Київ, 2016. – 539 с.

Осьодло В.І. Психологія професійного становлення офіцера: [монографія]. Київ : ПП «Золоті ворота», 2012.– 463 с.

Рамський Ю. С. Формування інформаційної культури особи – пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – № 1(8). – С.19-42.

Сучасний словник іншомовних слів / Уклад. О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. – К.: Довіра, 2006. – 789 с. (Словники України).

Торбіна Т. Професійно значущі якості особистості сучасного фахівця / Т. Торбіна // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2012. – № 5 (Ч. 1). – С. 76–81.

Тришина С. В., Хуторской А.В. Информационная компетентность специалиста в системе дополнительного профессионального образования // Интернет-журнал «Эйдос». 2004, 22 июня // URL: http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm

Указ Президента України №392/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»

Шадриков В. Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход / В. Д. Шадриков / Высшее образование сегодня. – 2004. – № 8. – С. 26–31.

Ягупов В. В. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти / В.В. Ягупов, В.І. Свистун // Наукові записки. Серія: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2007. – Том 71. – С. 3-8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті