ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ДІЙ В УМОВАХ РАДІАЦІЙНОЇ, ХІМІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/360-380

Ключові слова:

біологічний захист, компетентнісний підхід, курсанти, радіаційний захист, педагогічна модель, професійна освіта, професійна підготовка, спеціальна фізична підготовка, хімічний захист.

Анотація

Розглянуто актуальну проблему формування прикладних професійних
компетентностей майбутніх офіцерів (на прикладі курсантів груп спеціального призначення
Національної академії Національної гвардії України) до дій в умовах радіаційної, хімічної та
біологічної небезпеки. Підсумовуючи результати моніторингу науково-методичної та
спеціальної літератури (інтернет-ресурсів), членами науково-дослідної групи
сконструйовано та апробовано змістово-функціональну модель, яка забезпечує формування
готовності майбутніх офіцерів (курсантів груп спеціального призначення Національної
академії Національної гвардії України) до дій в екстремальних умовах (радіаційної, хімічної
та біологічної небезпеки) із використанням засобів спеціальної фізичної підготовки.
Відповідно до результатів емпіричного дослідження, членами науково-дослідної групи
встановлено, що результати, отримані наприкінці педагогічного експерименту у
досліджуваних групах, зросли відносно вихідних даних, і ці відмінності переважно є
достовірні (ЕГ, p≤0,05). Крім цього, наприкінці дослідження, членами науково-дослідної
групи встановлено, що рівень витривалості, швидкості, сили та спритності у
досліджуваних курсантів ЕГ підвищився, на відміну від курсантів КГ про що свідчать
результати заліку з навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовки» (7 семестр
2020/2021 навчальний рік, у досліджуваних ЕГ – середній рівень спеціальної фізичної
підготовленості складає 4,9 бали, у той час, як у курсантів КГ зазначений показник
знаходиться в межах 4,6 бали). Варто зауважити, що також підвищилися якісні показники
відпрацювання нормативів з бойової та спеціальної підготовки військовослужбовців НГУ,
так у курсантів ЕГ середній бал за виконання тренувальних завдань складає 4,7 бали, у той
час, як у курсантів КГ зазначений показник сягає відмітки 4,2 бали. Членами науково-дослідної групи встановлено високу ефективність засобів спеціальної фізичної підготовки, що сприяло ефективному формуванню прикладних професійних компетентностей у досліджуваних курсантів ЕГ. Зазначена педагогічна модель може використовуватися в системі професійної освіти офіцерів інших інституцій сектору безпеки і оборони України із урахуванням нормативно-правової бази, що сприятиме більш стійкому та якісному формуванню прикладних професійних компетентностей, які необхідні для виконання завдань в умовах радіаційної, хімічної та біологічної небезпеки (екстремальних умовах).

Посилання

Бойко О. Ціннісна концепція формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України у ВВНЗ / О. Бойко. – К. : Військова освіта, 2017. № 2 (36). – С. 7-18.

Боровик Л. Обґрунтування теоретичної моделі становлення та розвитку психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників / Л. Боровик. – К. : Військова освіта, 2018. № 1 (37). – С. 37-47.

Хацаюк О. В. Педагогічна модель функціональної готовності курсантів НАНГУ до виконання завдань за призначенням / О. В. Хацаюк. – Слов’янськ : Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості, 2019. Вип. 2. – С. 327-328.

Саморок М. Формування професійних компетентностей у правоохоронців МВС України підрозділів спеціального призначення до дій у гірських умовах / М. Саморок, В. Халеп, Н. Височіна, О. Хацаюк, Р. Іванішин. – Запоріжжя : Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2020. Вип. 71. Т. 2. – С. 208-216.

Шемчук В. А. Використання технічних засобів навчання на початковому етапі формування навичок рукопашного бою майбутніх офіцерів / В. А. Шемчук, А. В. Турчинов, В. Б. Климович, Є. І. Гончаров, Р. М. Тріщун. – Запоріжжя : Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2020. Вип. 70. Т. 4. – С. 217-222.

Шемчук В. А. Педагогічна модель удосконалення спеціальної фізичної підготовленості майбутніх офіцерів засобами службово-прикладних єдиноборств / В. А. Шемчук, Н. Б Вербин, О. С. Нестеров, М. М. Василенко, Є. В. Малахов. – Запоріжжя : Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2020. Вип. 71. Т. 2. – С. 241-248.

Войтех О. Принципи та підходи до підготовки національного персоналу Збройних Сил України до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки / О. Войтех. – К. : Військова освіта, 2019. № 1 (39). – С. 93-101.

Флорін О. П. Обгрунтування структури та функцій системи бойової підготовки Національної гвардії України / О. П. Флорін, С. О. Стародубцев, О. М. Шаповал. – Харків : Честь і закон, 2015. № 4 (55). – С. 44-53.

Приходько І. І. Психологічні особливості службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України при проведенні антитерористичної операції / І. І. Приходько. – Харків : Військово-спеціальні науки, 2015. Вип. 2. – С. 35-39.

Хацаюк О. В. Модель формування готовності майбутніх офіцерів-правоохоронців до застосування заходів фізичного впливу в різних умовах службово-оперативної діяльності / О. В. Хацаюк, О. С. Єлісєєва, В. Л. Жуков, В. П. Клименко, Ю. М. Бережний. – Одеса : Інноваційна педагогіка, 2020. Т. 2 (29). – С. 174-178.

Ісмаілов І. Основи організації і застосування підрозділів військ РХБ захисту ЗС України під час ліквідації НС НА ПНО / І. Ісмаілов, А. Ісмаілов. – К. : Науковий збірник ІДУЦЗ, 2015. № 3. – С. 67-71.

Трегубенко С. Аналіз організації та здійснення радіаційного, хімічного, біологічного захисту підрозділу (частини) у сучасних бойових діях / С. С. Трегубенко, О. А. Гутченко, І. М. Тіхонов. – Харків : Системи озброєння і військова техніка, 2015. № 2 (42). – С. 176-179.

Лазебник С. В. Моделі та методика формування раціональної структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту повітряного командування / С. В. Лазебник, С. І. Поплавець. – Харків : Системи озброєння і військова техніка, 2019. № 3 (59). – С. 43-47.

Кузьменко Л. Ф. Методика оцінки ефективності системи РХБ захисту та обґрунтування рекомендацій : автореф. дис. ... канд. військ. наук : 20.01.01 / Кузьменко Леонід Федорович. – К., 2004. – 23 с.

Лещенко О. Я. Трансформація системи цивільного захисту України в умовах сучасних воєнно-політичних конфліктів гібридного типу : дис. ... канд. політ. наук : 21.01.01 / Олександр Якович Лещенко. – К., 2020. – 293 с.

Иващенко О. Ю. Анализ факторов, влияющих на эффективность функционирования системы защиты личного состава от поражающих факторов ядерного, химического и биологического оружия / О. Ю. Иващенко. – Уфа : Технический журнал «Наука XXI века», 2017. № 7. – С. 120-129.

Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування : ДСТУ ISO 14001:2006. – Київ : Держспоживстандарт України, 2006. – 20 с.

Шаталов О. С. Силабус навчальної дисципліни «Захист у надзвичайних ситуаціях» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» : силабус. – Рівне : НУВГП, 2020. – 18 с.

Нормативи з бойової та спеціальної підготовки військових частин (підрозділів) Національної гвардії України : нормативи. – Київ : ГУ НГУ, 2016. – 12 с.

Технічне переоснащення підрозділів РХБ захисту сучасними зразками ОВТ : бюлетень. – К. : Бюлетень з воєнно-економічних та воєнно-технічних питань іноземних держав, 2006. № 2 (72). – 62 с.

Панченко В. Ю. Способи ізоляції дій підрозділів внутрішніх військ та їх класифікація / В. Ю. Панченко, Є. Г. Башкатов, Т. А. Сутюшев, П. В. Пістряк. – Харків : Збірник наукових праць ХУПС, 2013. № 2 (35). – С. 202-213.

Кириченко О. В. Законодавче регулювання протидії злочинам, пов’язаним з небезпечними хімічними, біологічними, радіоактивними та ядерними матеріалами в Україні / О. В. Кириченко. – Дніпро : Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти, 2020. № 4. – С. 277-280.

Моргунов О. А. Напрями розвитку військово-прикладних навичок застосування засобів індивідуального захисту та активної оборони курсантами-правоохоронцями / О. А. Моргунов, О. А. Ярещенко О. В., Хацаюк. – Харків : Честь і закон, 2017. № 4 (63). – С. 49-55.

Максимчук Б. А. Формування військово-прикладних навичок рукопашного бою у майбутніх офіцерів Національної гвардії України груп спеціального призначення / Б. А. Максимчук, Є. О. Терехов, О. В. Хацаюк. – Wien : NGO «Europäische Wissenschaftsplattform», 2019. № 3. – С. 98-100.

Войтех О. Фахова компетентність офіцерів національного персоналу Збройних Сил України / О. Войтех, К. Войтех. – Київ : Військова освіта, 2020. № 1 (41). – С. 70-81.

Горбачевський С. Інформаційна система оцінки професійних компетентностей офіцерів – випускників вищих військових навчальних закладів тактичного рівня / С. Горбачевський. – Київ : Військова освіта, 2020. № 2 (42). – С. 120-129.

Konokh A. Use of Symbiosis of innovative-traditional methods of teaching special disciplines / A. Konokh, V. Shemchuk, O. Konokh, I. Budz, I. Buzhyna. – India : Journal of Critical Reviews, 2020. № 7 (13). – С. 113-115.

Шемчук В. Модель формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів – фахівців фізичної підготовки і спорту / В. Шемчук, В. Поливанюк, Ю. Муштатов, О. Федоренко, А. Одеров. – Дрогобич : Актуальні питання гуманітарних наук ДДПУ ім. І.Франка, 2020. Вип. 29. Т. 4. – С. 240-248.

Робоча програма навчальної дисципліни «Бойове забезпечення» : РПНД. – Харків : НАНГУ, 2018. – 38 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» : РПНД. – Харків : НАНГУ, 2018. – 44 с.

Нормативи з бойової та спеціальної підготовки військових частин (підрозділів) Національної гвардії України (наказ КНГУ від 14.03.2016 №151) : нормативи. – К. : ГУ НГУ, 2016. – 12 с.

Інструкція з організації фізичної підготовки в Національної гвардії України (наказ МВСУ від 13.10.2014 №1067) : інструкція. – К. : ГУ НГУ, 2019. – 146 с.

.P. Rayson, D.A. Jones, Resistance training and the enhancement of

the gains in material handling ability and physical fitness of British Army recruits

during basic training, Ergonomics. 45(4), 2002, pp. 267-279Ягупов В., Жембровський С. Перспективна система діагностування фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України: теоретико-методологічне обгрунтування / В. Ягупов, С. Жембровський. – Київ : Військова освіта, 2020. – С. 378-392.Хацаюк О. В., Любчич Р. І., Оленченко В. В. Удосконалення військово-професійних навичок військовослужбовців Національної гвардії україни в процесі спеціальної фізичної підготовки / О. В. Хацаюк, Р. І. Любчич, В. В. Оленченко. – Харків : Новий колегіум, 2019. – С. 63-69.Хацаюк О. В., Любчич Р. І., Оленченко В. В. Удосконалення військово-професійних навичок військовослужбовців Національної гвардії україни в процесі спеціальної фізичної підготовки / О. В. Хацаюк, Р. І. Любчич, В. В. Оленченко. – Харків : Новий колегіум, 2019. – С. 63-69.Жванія Т. В. Проблема емоційної готовності студентів-психологів до професійної діяльності / Т. В. Жванія. – Харків : Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія, 2015. – С. 60-74.

.P. Rayson, D.A. Jones, Resistance training and the enhancement of

the gains in material handling ability and physical fitness of British Army recruits

during basic training, Ergonomics. 45(4), 2002, pp. 267-279Ягупов В., Жембровський С. Перспективна система діагностування фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України: теоретико-методологічне обгрунтування / В. Ягупов, С. Жембровський. – Київ : Військова освіта, 2020. – С. 378-392.Хацаюк О. В., Любчич Р. І., Оленченко В. В. Удосконалення військово-професійних навичок військовослужбовців Національної гвардії україни в процесі спеціальної фізичної підготовки / О. В. Хацаюк, Р. І. Любчич, В. В. Оленченко. – Харків : Новий колегіум, 2019. – С. 63-69.Хацаюк О. В., Любчич Р. І., Оленченко В. В. Удосконалення військово-професійних навичок військовослужбовців Національної гвардії україни в процесі спеціальної фізичної підготовки / О. В. Хацаюк, Р. І. Любчич, В. В. Оленченко. – Харків : Новий колегіум, 2019. – С. 63-69.Жванія Т. В. Проблема емоційної готовності студентів-психологів до професійної діяльності / Т. В. Жванія. – Харків : Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія, 2015. – С. 60-74.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті