ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ РЯТУВАЛЬНИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-44/100-107

Ключові слова:

принципи професійної підготовки; професійна готовність; рятувальники; компетентність; інформатизація; безпека людини.

Анотація

У статті аргументовано, що спеціальна освіта майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах передбачає врахування методологічних ідей і вимог до організації освітнього процесу в закладах вищої освіти Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що відображають сукупність принципів професійної підготовки. До основних принципів професійної підготовки, що необхідно реалізовувати у професійній підготовці фахівців служби цивільного захисту, віднесено принципи професійної спрямованості навчання, випереджального розвитку, фундаменталізації, інформатизації, неперервності й наступності. Усі зазначені принципи реалізуються в тісному взаємозв’язку, взаємозумовлюючи і продукуючи один одного.

Біографії авторів

Мирослав Коваль, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

доктор педагогічних наук, професор

Ігор Коваль, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

кандидат педагогічних наук

Посилання

Андрущенко В. П. Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні на зламі століть / В. П. Андрущенко // Директор школи. – 2000. – № 43. – С. 8-9.

Батышев С. Я. Блочно-модульное обучение : учебное пособие / С. Я. Батышев. — М., 1997. — 258 с.

Батышев С. Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса / С. Я. Батышев. — 3-е изд. — М. : Высш. школа, 1980. — 456 с.

Гуревич Р. Професійна спрямованість як принцип навчання у професійно-технічних навчальних закладах / Роман Гуревич, Алла Коломієць // Професійно спрямоване навчання і виховання особистості : зб. наук. праць / за ред. Г. П. Васяновича. — Львів : ЛДУБЖД, 2006. — С. 49-63.

Гуревич Р. С. Концептуальні засади інформатизації сучасної освіти / Р. С. Гуревич // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. праць. — Львів : ЛДУБЖД, 2006. — Вип. 1. — С. 52-57.

Гуревич Р. С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Роман Семенович Гуревич. — К., 1999. — 33 с.

Дубинчук О. С. Диференціація змісту математичної освіти в училищах різних професійних напрямків / О. С. Дубинчук // Диференційоване навчання у закладах профтехосвіти : наук. метод. зб. / відп. ред. Н. Ничкало. — К.: НДІ педагогіки України, 1992. — С. 29-39.

Козяр М. М. Використання інтерактивних технологій навчання у ВНЗ : проблеми і шляхи їх вирішення / М. М. Козяр // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – № 4. – Ч. ІІ. – C. 102–105.

Козяр М. М. Екстремальна-професійна підготовка до діяльності в надзвичайних ситуаціях / М. М. Козяр. — Львів : СПОЛОМ, 2004. — 376 с.

Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні: інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. — К. : Грамота, 2005. — 448 с.

Литвин А. В. Інформатизація професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю: [монографія] / Андрій Вікторович Литвин. — Львів: Компанія «Манускрипт», 2011. — 498 с.

Махмутов М. И. Принципы обучения как системообразующий фактор взаимосвязи общего и профессионального образования в среднем профтехучилище / М. И. Махмутов, В. С. Безрукова // Взаимосвязь общего и профессионального образования учащихся средних ПТУ. — М. : Изд. АПН СССР, 1983. — С. 15-31.

Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія / Н. Г. Ничкало // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 9-22.

Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта — тенденція світова / Н. Г. Ничкало // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002 : Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України / Академія педагогічних наук України. — Частина 2. — Харків: «ОВС», 2002. — С. 148-161.

Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта : міжнародний аспект / Н. Г. Ничкало // Неперервна професійна освіта : проблеми, пошуки, перспективи : [монографія] / За ред . І. А. Зязюна. — К. : Видавництво «Віпол», 2000. — С. 58-80.

Руденко Л. А. Психолого-педагогічні засади діяльності педагога сучасної професійної школи : навчально-методичний посібник / Г. С. Дегтярьова, М. М. Козяр, Л. А. Руденко, А. В. Шиделко // за ред. Л. А. Руденко. — К. : Педагогічна думка, 2013. — 144 с.

Руденко Л. А. Формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах : [монографія] / Лариса Анатоліївна Руденко. — Львів : Піраміда, 2015. — 342 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Номер

Розділ

Статті