ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Леонід Олійник Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-7375-1281
  • Олександр Кошлань Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0001-9678-6463

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-44/156-166

Ключові слова:

дистанційне навчання; навчальна діяльність; інформаційні технології; освітній процес; комп’ютерні технології; здобувачі вищої освіти; викладачі.

Анотація

У статті аналізується сучасна система вищої освіти, яка переживає великі зміни, що приводять до вдосконалення і появи нових освітніх технологій. Сьогоднішні заклади вищої освіти повинні активно позиціонувати свій внесок в інноваційний процес, соціальний розвиток і розробляти інноваційні технології, які забезпечать формування професійних умінь у студентів. В даний час зростає кількість інформації, яка так необхідна для отримання, розуміння і засвоєння рівнів освіти. Це спричинило впровадження інформаційних технологій в освіту і формування окремого виду навчання – дистанційного. Дистанційне навчання – це принципово новий, високотехнологічний підхід до процесу передачі знань.

Приведені типи навчальних систем, використання яких доцільно для досягнення різних рівнів засвоєння знань і рівні мотивації навчання здобувачів вищої освіти, необхідні для їх ефективного використання.

А також впровадження в освіту технологій дистанційного навчання буде сприяти одержанню якісно нового освітнього продукту. Значне розширення інформаційного освітнього середовища, збільшення можливості комунікації студентів і педагогів з колегами інших закладів вищої освіти, доступ до світових інформаційних ресурсів — усе це сприяє зростанню мотивації студентів до навчання, посилення їх творчої самореалізації, оволодінню навичками роботи з телекомунікаціями, як необхідних умов життя в інформаційному суспільстві.

Біографії авторів

Леонід Олійник, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник

Олександр Кошлань, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор філософії

Посилання

Абакумова О. О. Філософська рефлексія феномена дистанційної освіти: автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.10 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2016. 20 с.

Баришполець О. Т. Медіаосвіта: закордонний досвід. URL: http:// www.politik. org.ua/vid/ magcontent.php3?m=6&n=84&c=2072.

Биков, В. Ю. Дистанційний навчальний процес: Навч. посібн. / За ред. В. Бикова та В. Кухаренка. – К. : Міленіум, 2005. – 292 с

Блощинський І. Г. Сутність та зміст поняття «дистанційне навчання» в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2015. Випуск 3. С. 15-34.

Блощинський І. Г., Яремчук І.А., Олійник Л. В. Електронний навчальний посібник як засіб ефективного забезпечення дистанційного навчання у закладах Державної прикордонної служби. Нові технології навчання. Київ, 2012. Випуск 71. С. 122-127.

Гуревич, Р.С. Сучасні інформаційні засоби навчання / Гороль П.К., Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л. та ін. Навчальний посібник. К.: «Освіта України», 2007. 536 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ito.vspu.net/el_ppz/files/Konoshevskiy/sitn.pdf.

Дерев’янчук А. Й., Чопа Д. І., Олійник Л. В. Підхід до створення програмних засобів для вивчення військово-технічних дисциплін. Сучасні інформаційні технології в сфері безпеки та оборони. Київ, 2012. №1. С. 69-72.

Козлакова Г.О. Інформаційно-програмне забезпечення дистанційної освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід: Монографія. АПН України. Ін-т вищ. освіти. К.: ВЦ «Просвіта», 2002. 233 с.

Красильник Ю.С. Теоретико-методичні основи проєктування дистанційного навчання в умовах закладу вищої освіти. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон : Видавничий дім «Гельветика». 2021. Випуск 94. С. 86-92

Кухаренко, В. М. Дистанційне навчання. Енциклопедичне видання: навч.- метод. посібник / АПН України; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. – К.: Редакція «Комп’ютер». 2007. 127 с.

Олійник, В. В. Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічний аспект: навч. посіб. К. ЦІППО, 2001. 148 с.

Олійник Л. В. Контролювання знань курсантів з використанням тестових методик в межах кредитно-модульної системи оцінювання. Військова освіта. Київ, 2005. № 2(16). С. 151–158.

Олійник Л. В. Мотивація досягнення як умова підвищення ефективності процесу учіння майбутніх магістрів військового університету. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2011. Вип. 55. С. 79–83.

Салкуцан С. М., Паламар М. І., Олійник Л. В., Організація освітньої діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. А. М. Сиротенка. Київ : НУОУ, 2021. 208 с.

Федорук П. І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій: автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.06. НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем. – К., 2009. – 37 с.

Шуневич, Б. І. Дистанційне навчання в системі вищої освіти Європи та Північної Америки : Монографія – К. : Київський ун–т. 2005. 365 с.

Guri-Rosenblit S. ‘Distance education’ and ‘e-learning’: Not the same thing / Sarah Guri-Rosenblit // Higher Education. – 2005. – № 49(4). – P. 467–493. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.mendeley.com/catalog/distance-educationelearning-not-same-thing

Peters O. Distance Education in Transition. Developments and Issues. (5. revised, extended and updated edition) – 2010 – 286 pp. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – asfvolume5_5_ebook.pdf.

Daniel J. S., Mackintosh W., & Diehl W. C. (2007). The mega-university response to the moral challenge of our age. In M. G. Moore (Ed.), Handbook of distance education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. - 2nd ed., pp. 609-620.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Номер

Розділ

Статті