УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Віталій Рахманов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7180-4087
  • Сергій Ясенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1918-9459

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-44/194-204

Ключові слова:

кадровий менеджмент; освітня діяльність; оборонна реформа; професійна військова освіта; системний підхід.

Анотація

У статті розглядаються пропозиції щодо забезпечення якісним персоналом Збройних Сил України, удосконалення освітньої діяльності у контексті оборонної, кадрової та інших реформ, з урахуванням сучасних міжнародних та військових факторів, які впливають на формування дієздатності Збройних Сил України. Основну увагу зосереджено на формуванні кадрового менеджменту в ЗСУ. У статті закцентовано увагу на тому, що на вітчизняному ринку праці тривалий час формувалася низька конкурентоспроможність військової сфери внаслідок недосконалої системи соціальних гарантій військовослужбовців та членів їхніх сімей, відсутності впевненості щодо перспектив професійного та кар’єрного зростання, що в кінцевому випадку може призвести до дестабілізації ситуації в Збройних Силах України та відокремлення з них найбільш досвідчених та підготовлених військових фахівців. У статті зроблено висновок про те, що подальших досліджень потребують онтологічна модель системи професійної військової освіти, опис логічно-ієрархічної моделі освітніх спроможностей, підходи до адаптації сучасних освітніх технологій до потреб військової сфери, архітектурна модель та реалізація архітектурного циклу щодо системи військової освіти з врахуванням відповідних моделей НАТО та країн-партнерів, аналіз та адаптація сучасних практик кадрового менеджменту розвинутих країн до відповідної ситуації у сфері оборони в Україні.

Біографії авторів

Віталій Рахманов, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

доктор педагогічних наук, доцент

Сергій Ясенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Горбулін В. П. Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. - Київ : НІСД, 2017. - 496 с.

Гріненко О. І. Мобілізувати країну/О. І. Гріненко, О. П. Кутовий, М. І. Шапталеню// Оборонний вісн. ЦВІШБ. - Київ, 2017. - № 4. - С. 24 - 27.

Коваль О. В. Взаємозв'язки державної та військової кадрової політики як кадрового менеджменту на державному рівні у воєнній сфері / Коваль О. В. // Державне будівництво: зб. наук. пр. - Київ : НАДУ, 2017. - № 2. - С. 57 - 87.

Коваль О. В. Кадровий менеджмент на сучасному етапі реформування та розвитку Збройних Сил України / Коваль О. В. // Теорія і практика держ. упр. : зб. наук. пр. - Харків : Магістр, 2012. -Вип. 4(39). - С. 428 - 436.

Конституція України : Закон від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Мартнненко В. М. Кадрова політика і державна служба : навч. посіб. / В. М. Мартиненко, Ю. В. Конотопцева, В. М. Щегорцова. - Харків : Магістр, 2013. - 208 с.

Політика забезпечення національної безпеки України в умовах позаблоковості : монографія / В. Ю. Богданович, І. С. Романченко, І. Ю. Свида, В. Б. Толубко. – Київ : ЦНДІ ЗС України, 2013. - С. 178 - 190.

Про військовий обов'язок і військову службу : Закон України від 25 березня 1992 р. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text.

Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України : наказ Міністерства оборони України від 26 травня 2014 р. № 333. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0611-14#Text.

Про затвердження Положення про військові комісаріати : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 року № 389. - Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0611-14#Text.

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921. –Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF#Text.

Сивак О. І. Кадрова політика та її роль у реформуванні Збройних Сил України : автореф. дис. … канд.. політ. наyк: 23.00.02 / Сивак Олександр Іванович. - Київ, 2007. – 19 с.

Стратегія національної безпеки України, яка затверджена указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. Режим доступу : https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037.

Стратегічний оборонний бюлетень України, який затверджений указом Президента України від 17 вересня 2021 року № 473/2021. Режим доступу : https://www.president.gov.ua/documents/4732021-40121.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-29 — Оновлено 2022-01-04

Номер

Розділ

Статті