МЕТОДИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Автор(и)

  • Василь Ягупов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8956-3170
  • Валентина Свистун Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7934-023X
  • Дмитро Погребняк Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8364-663X

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-44/328-343

Ключові слова:

метод; метод фізичного виховання; методичний прийом; спосіб; класифікація; фізичне виховання.

Анотація

У статті проаналізовано та систематизовано наукові і науково-методичні джерела щодо поняття «метод фізичного виховання майбутніх фахівців» та представлено авторську класифікацію методів фізичного виховання майбутніх фахівців у системі вищої освіти. Класифікацію здійснено за логікою опанування ними теоретичних знань у галузі фізичного виховання, формування, розвитку та вдосконалення фізичних навичок, умінь, здатностей, загальних і професійно важливих фізичних якостей. Виокремлено такі методи: усного викладення навчального матеріалу; обговорення навчального матеріалу, що вивчається; показу та демонстрації; практичний; самостійної роботи; контролю і самоконтролю.

 

Біографії авторів

Василь Ягупов, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

доктор педагогічних наук, професор

Валентина Свистун, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

доктор педагогічних наук, професор

Дмитро Погребняк, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат педагогічних наук

Посилання

Довгань, Н. Ю. (2020). Фізичне виховання здобувачів вищої освіти засобами позааудиторної спортивно-масової роботи : [монографія] / Н. Ю. Довгань. Ірпінь : Університет ДФС України, 328.

Іващенко, В. П., Безкопильний, О. П. (2005). Теорія і методика фізичного виховання : підручник ; в 2 ч. Черкаси : Вид-во ЦНТЕІ, Ч. 1, 420.

Королінська, С. В. (2017). Організація самостійної роботи студентів з фізичного виховання. Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти: матеріали всеукр. науково-практ. конф. (Харків, 28 квітня 2017 р.). Харків, 2482-2486.

Кошелева, О. О., Михайленко, Ю. М. (2020). Теорія і методика фізичного виховання. Дніпро : ПДАФКіС, Ч. 1, 67. Взято з URL: http://infiz.dp.ua/misc-documents/repozit/ZO-A1/A1-0000-21-L1-20.pdf.

Новий тлумачний словник української мови : в 3 т. К. : Аконіт, 2006. Т. 3 : П-Я, 864.

Овчаренко, Т. Г. (2002). Система самостійної роботи студентів у курсі “Теорія та методика фізичного виховання” : навч. посіб. Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 122.

Робоча програма обов’язкової навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» підготовки бакалаврів галузь знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 017 – Фізична культура і спорт. Взято з URL: http://vspu.edu.ua/content/img/education/prog/pr4/p40.pdf.

Самостоятельные занятия студентов физической культурой : учеб. пособ. / Р. А. Белов, Б. В. Сермеев, Н. А. Третьяков. К. : Вища школа, 1988, 208.

Сергієнко, Л. П. (2007). Практикум з теорії і методики фізичного виховання : навч. посіб. Харків : «ОВС», 38-49.

Теория и методика физического воспитания. Общие основы теории и методики физического воспитания : учеб. / Под ред. Т.Ю. Круцевич : в 2 т. К. : Олимпийская литература, 2003, Том 1, 111-135.

Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : підр. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. Суми : Університетська книга, 2019. 467 с.

Фёдорова, Т. Ю., Морозова, Л. П. (2017). Особенности преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в техническом университете. Мир науки: Интернет-журнал. Том 5, № 4. Взято з URL: http://mir-nauki.com/PDF/29PDMN417.pdf.

Фізичне виховання у закладах вищої освіти : навч. посіб. / [кол. авт.: А. А. Степанович, О. П. Безгребельна, О. З. Блавт та ін.] ; за ред. В. М. Корягіна. Львів : Львівська політехніка, 2018, 496.

Холодов, Ж. К., Кузнецов, B. C. (2003). Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособ. 2-е изд., испр. и доп. М. : Академия, 450.

Худолій, О. М. (2009). Методи фізичного виховання. Теорія і методика фізичного виховання. 2009. №1. Вчитель : журнал у журналі, 19-27.

Шиян, Б. М. (2001). Теорія і методика фізичного виховання школярів : навч. посіб. ; в 2-х ч. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, Ч. 1, 138-166.

Ягупов, В. В. (2000). Класифікація методів навчання військовослужбовців. Вісник Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка: Серія: педагогічні науки. Вип. 2 (10), 181-190.

Ягупов, В. В. (2000). Самостійна робота військовослужбовців як метод навчання. Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. Вип. 6, 62-67.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Номер

Розділ

Статті