ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Олександр Васильєв Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9492-5594

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/9-22

Ключові слова:

система військової освіти; інноваційний розвиток; інноваційна політика; інноваційна діяльність; інноваційні технології та методики.

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні аспекти інноваційного розвитку військової освіти, особливості інноваційної політики та інноваційної діяльності у сфері військової освіти. Розглянуто суперечності внутрішнього та зовнішнього впливу на інноваційний розвиток військово-освітнього процесу. Визначено зміст етапів реалізації інноваційних перетворень у системі підготовки військових фахівців.

Біографія автора

Олександр Васильєв, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

Посилання

Указ Президента України від 14.03.2016 № 92/2016 “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України”: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи” від 17.06.2009 року № 680-р // Офіційний вісник України. – 2009. – № 47. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-р.

Інноваційний розвиток вищої військової освіти України: досвід, тенденції, перспективи, особливості підготовки військових льотчиків: монографія / В. В. Сідаш, А. М. Алімпієв, Г. В. Певцов, С. В. Залкін, С. О. Сідченко, К. І. Хударковський. – Харків: Цифрова друкарня № 1, 2012. – 456 с.

Клімова Г.П. Державна інноваційна політика // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. – 2014. – № 2 (21). – С. 207–213.

Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. – Минск: Харвест, 1998. – 800 с.

Професійна освіта: [словник] / Уклад. С.У. Гончаренко, І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало та ін.; за ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища школа, 2000. – 380 с.

Хуторской А.В. Педагогическая инноватика / А.В. Хуторской. – М.: Академия, 2008. – 256 с.

Філософський енциклопедичний словник. – Київ: Абрис,2002. – 742 с.

Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 р. № 2145-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380.

Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2

Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2012, № 19-20, ст. 166.

Указ Президента України від 25 травня 2015 року № 555/2015 “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/

Указ Президента України від 17 вересня 2021 року № 473/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/4732021

Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : Монографія / П. Ю. Саух та ін., під ред. П. Ю. Саух. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 443 с.

Приходько Ю.І. Суперечності в системі підготовки військових фахівців з вищою освітою / Ю.І. Приходько // Тези доповідей XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", 24 листопада 2017 р., Київ. – К.: ВІ КНУ. – С. 175–176.

Наукове та методичне забезпечення впровадження педагогічних інновацій: Збірник наукових праць / Редкол.: Л.І.Даниленко (відп. ред.) та ін. – Херсон: ЦНТЕІ, 1999. – 254 с.

Телелим В.М., Приходько Ю.І. Інноваційна спрямованість військової освіти: механізми, поняття та сутність / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць “Військова освіта” Національного університету оборони України. – 2015. – № 1(31) –

С. 3– 16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-20

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ