ПОНЯТТЯ КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДЛЯ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Ганна Красота-Мороз Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1990-3053

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/136-143

Ключові слова:

кроскультурна компетентність; кроскультурна комунікація; військовослужбовці; міжнародні операції з підтримання миру і безпеки; міжкультурні комунікації; міжетнічні комунікації.

Анотація

Статья посвящена исследованию сущности и определению кросскультурной компетентности и коммуникации. Определены основные компоненты кросскультурной компетентности и методы обучения кросс-культурному взаимодействию. Проанализированы источники кросскультурной коммуникации в руководящих документах Министерства обороны Украины. Доказана необходимость дальнейшего исследования кросскультурного взаимодействия с дальнейшим его внедрением в курс подготовки военнослужащих, которые будут вовлечены в международные операции по поддержанию мира и безопасности.

Біографія автора

Ганна Красота-Мороз, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

 

 

Посилання

Солодка А.К. Теоретико-методичні засади кроскультурної взаємодії учасників педагогічного процесу вищих навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07. Київ, 2015. 462 с.

Горлач В.В. Формування вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2020. 285 с.

Самойленко Н.Б. Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців гуманітарного профілю. Севастополь : Рібест, 2013. 412 с.

Griffin, Emory A. A First Look at Communication Theory (6 ed.). – McGraw-Hill, 2006. URL: https://goo.gl/6JUdRr. (дата звернення 26.04.2022).

Байша К.М. Формування навичок крос-культурної комунікації в студентів технічних і прирhttp://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/62/part_2/6.pdf. (дата звернення 26.04.2022).

Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки : Закон України від 23.04.1999 № 613-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/613-14/conv#Text. (дата звернення 26.04.2022).

Біла книга 2021. Оборонна політика країни : Інформаційний бюлетень/ підготовлений робочою групою фахівців Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту; Київ, 2022. 124 с.

Про затвердження Інструкції з підготовки та застосування національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки : наказ Міністерства оборони України від 18.01.2016 р. № 23. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0206-16#Text. (дата звернення 26.04.2022).

Міжкультурна комунікація і глокалізаційні процеси у соціологічному вимірі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 12 квітня 2019 р. під заг. ред. В. Ф. Лисак. Маріуполь: МДУ, 2019. 179 с.

Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ: КНЕУ, 2016. 233 с.

Щетініна Л., Рудакова С., Кравець О. Сутність крос-культурної компетентності: від теорії до практики. Ефективна економіка № 4, 2017. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5537. (дата звернення 26.04.2022).одничих спеціальностей. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах том 2, №62, 2019. URL :

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ