СУТНІСТЬ І ЗМІСТ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПІДРОЗДІЛІВ ЗВ’ЯЗКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/242-251

Ключові слова:

управління; підготовка; майбутні офіцери підрозділів зв’язку; Збройні сили України.

Анотація

У статті проаналізовано сутність і зміст управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв’язку Збройних Сил України. Визначено, що управлінська компетентність є складним індивідуально-професійним утворенням, що поєднує професійні теоретичні знання, практичні уміння, навички, особистісні якості для ефективного здійснення управлінської діяльності. Сутність поняття «управлінська компетентність майбутніх офіцерів підрозділів зв’язку» пояснюється складністю управлінської діяльності офіцера-зв’язківця, і включає: систему управлінських знань, умінь та навичок; інтегральну характеристику особистості, що охоплює професійні та особистісні якості; необхідні професійні компетентності для ефективного виконання управлінських функцій офіцера; здатність ефективно проєктувати і здійснювати управлінську діяльність.

Управлінську компетентність майбутніх офіцерів підрозділів зв’язку ЗСУ, що формується у процесі професійної підготовки у вищому військовому навчальному закладі, подано як складову їх професійної компетентності, інтегровану особистісну і професійну якість, цілісну систему взаємопов’язаних компонентів, що забезпечують ефективне виконання офіцером управлінських функцій відповідно до посадових обов’язків та особливостей військово-професійного середовища і проявляється у стилі управління, управлінській етиці і поведінці. Зміст управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв’язку ЗСУ охоплює знання відповідних принципів, форм і методів управління особовим складом підрозділу, для забезпечення успішного виконання поставлених професійних завдань.

Біографія автора

Олег Павленко, Військовий інститут телекомунікацій та йнформатизації, м. Київ

кандидат педагогічних наук

 

Посилання

Ягупов, В., Свистун, В., Кришталь, М., & Король, В. Формування управлінської культури, компетентності та управлінського мислення майбутніх керівників як інтегральна мета їх управлінської підготовки. 2013. http://lib.iitta.gov.ua/3245/82.pdf

Борисюк О. М. Характеристика управлінської компетентності майбутніх офіцерів ОВС. Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Вип. 1. 2015. 141-150. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2015_1_17

Сисоєва С. Педагогічні технології у безперервній професійній освіті : монографія. Київ : ВІПОЛ,. 2001. 502 с.

Vuono C. Professionalism and the Army of the 1990-s. Military Review. 1990. № 4. 297 p.

Velde C. Crossing borders: an alternative conception of competence. Annual SCUTREA conference. New York : Queen’s University Belfast, 1997. P. 27–35.

Равен Дж. Педагогическое тестирование : проблемы, заблуждения, перспективы / пер. с англ. М. : Когито-Центр, 1999. 44 с.

Ягупов В. Методологічні основи розуміння та обґрунтування понять «компетентність» і «компетенція». Нові технології навчання. Київ–Вінниця, 2011. Вип. № 69, ч. 1. С. 3.

Торічний О. Теоретико-методичні засади формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання : дис. … док. пед. наук : 13.00.02. Хмельницький, 2013. 605 с.

Євсюков О. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у навчальному процесі вищого військового навчального закладу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2006. 172 с.

Олешко П., Кінах Н. Структура управлінської компетентності керівника освітнього закладу в системі післядипломної педагогічної освіти. Вісник післядипломної освіти. Випуск 9(38), «Серія «Педагогічні науки», 2019. 68 с. https://doi.org/ 10.32405/2218-7650-9(38)-113-132

Сорочан Т.М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика. Монографія. Луганськ : Знання, 2005. 384 с.

Статути Збройних сил України. Професіонал, 2022, 482 с.

Боровик Л. В. Аналіз психолого-педагогічного змісту управлінських завдань професійної діяльності офіцера-прикордонника. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 18(3), 2020. 63-80. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v18i3.70

Козлов Д. О. Управлінська компетентність викладача: теорія і практика формування : монографія. Суми : ВВП «Мрія», 2015. 260 с.

Стасюк В. В., Олійник Л. В. Особливості підготовки майбутніх магістрів військово-соціального управління до вимог болонського процесу. Військова освіта. № 2. 2013. С. 155-164. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios_2013_2_19

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-02

Номер

Розділ

Статті