АНДРАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ - ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • Ігор Радомський Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Зязюна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2452-0898
  • Руслан Троцький Київський інститут Національної гвардії України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9734-279X

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/252-260

Ключові слова:

управлінська діяльність; управлінська компетентність; андрагогічна компетентність; педагогічний персонал; вищий військовий навчальний заклад; освіта дорослих; суб’єкти освітнього процесу.

Анотація

У статті розглянуто сутнісні характеристики управлінської та андрагогічної компетентностей педагогічного персоналу вищих військових навчальних закладів.

В ході дослідження використовувались теоретичні методи: метод системно-структурного аналізу наукової літератури та проблемно-цільовий метод; емпіричні методи: бесіди з науково-педагогічними працівниками, аналіз літературних джерел.

За результатами проведеного дослідження виокремлено сутнісні характеристики управлінської та андрагогічної компетентностей педагогічного персоналу вищих військових навчальних закладів та на їх основі виділено особливості, що визначають специфіку андрагогічної компетентності педагогічного персоналу, урахування яких підвищить готовність педагогічного персоналу до роботи з дорослою аудиторією.

Напрями подальших наукових досліджень доцільно зосередити на тенденціях розвитку управлінської та андрагогічної компетентностей педагогічного персоналу вищих військових навчальних закладів.

Біографії авторів

Ігор Радомський, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Зязюна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Руслан Троцький, Київський інститут Національної гвардії України

кандидат педагогічних наук

Посилання

Аніщенко О. В. Сутність андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих // Психолого-педагогічне забезпечення підготовки педагогічного персоналу в умовах трансформаційних змін: матеріали доповідей Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2020 рік (23-29 березня 2020 р.). – Київ: ДКС-Центр, 2021.

Борисюк О. М. Характеристика професійної компетентності майбутніх офіцерів ОВС / О. М. Борисюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць; гол. ред. В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – Вип. 1. – 292 с.

Борисюк О. М. Характеристика управлінської компетентності майбутніх офіцерів ОВС / О. М. Борисюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць; гол. ред. В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – Вип. 1. – С. 141-150.

Вдовиченко Р. П. Управлінська компетентність керівника школи / Р. П. Вдовиченко. – Х.: Основа, 2007. – 112 с.

Ільчук, В.В. (2016). Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих аграрних навчальних закладах: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти. Вінниця, 254. Режим доступу: https://cutt.ly/5RXY8Jp

Калюжна, Т.Г. (2021). Професійний саморозвиток як фактор формування андрагогічної компетентності викладача закладу післядипломної педагогічної освіти. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Вип. 1 (19). Київ. С. 72-82. Режим доступу: http://www.adult-education-journal.com.ua/index.php/aej/issue/view/19

Маркова А. К. Психология професионализма / А. К. Маркова. – М.: Международн. гуманитарн. фонд «Знания», 1996. – 247 с.

Мацевко Т. М. Психологічні особливості розвитку управлінської компетентності майбутніх магістрів військового профілю: дис. . канд. психол. наук / Т. М. Мацевко. – К., 2007. – 225 с.

Рахманов В.О. Основні підходи до системи професійної військової освіти в Україні. Збірник наукових праць “Військова освіта“ Національного університету оборони України. 2021. № 1 (43). - С. 279-288.

Самко, А. М. Особливості андрагогічної компетентності педагогічного персоналу закладів післядипломної педагогічної освіти / А. М. Самко // Особистісно-професійне становлення педагога: андрагогічний вимір: монографія / Лазаренко Н.І., Лук’янова Л.Б. [та ін.]. – Вінниця: «Твори», 2021. – С. 274-275.

Самко А.М., Калюжна Т.Г. Андрагогічні засади освітнього процесу в системі післядипломної педагогічної освіти // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій».

-27 травня 2021 р. Чернівці.

Самойленко О. А. Професійна компетентність андрагога як фахівця у галузі освіти дорослих. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. 2018. Вип. 31. С. 20-24. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2018_31_7.

Сергеєва Л. М., «Сучасні орієнтири змісту управлінської компетентності керівника навчального закладу», Теорія та методика управління освітою, № 3, с. 23, 2010.

Тарасюк Ю. М. Формування управлінської компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців із військового управління / Ю. М. Тарасюк // Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. – ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 26. – С. 164-167.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-02

Номер

Розділ

Статті