ВИМІРЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ДІАГНОСТУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ: КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ

Автор(и)

  • Олена Дубровська Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0019-9895

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/70-79

Ключові слова:

діагностування; критерії; показники; професійна підготовка; діагностувальна компетентність майбутні офіцери – фахівці фізичної підготовки і спорту Збройних Сил України.

Анотація

У статті обґрунтовано, на основі узагальнення наукових джерел, зміст понять «критерій» та «показник» щодо вимірювання сформованості діагностувальної компетентності майбутніх офіцерів – фахівців фізичної підготовки і спорту Збройних Сил України. Проаналізовано наукові підходи вітчизняних і зарубіжних науковців. З’ясовано критерії оцінювання сформованості їх діагностувальної компетентності, яка містить: ціннісно-мотиваційний, інтелектуальний, процесуальний, психологічний і рефлексивний, що відображає динаміку їх показників. Вибір критеріїв і показників визначено з урахуванням діагностувальної функції у військово-професійній діяльності майбутніх офіцерів як фахівців фізичної підготовки і спорту у військових частинах.

Посилання

Бібік Н.М. (2004). Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: колективна монографія / [Бібік Н.М., Ващенко Л.С., Савченко О.Я. та ін. ]; заг. ред. Овчарук О.В. . К. : “К.І.С.”, С. 45–50.

Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, 2005. 1728 с.

Грибан Г.П. Фізичне виховання. Проблеми та перспективи: монографія. Житомир. : Рута, 2020. 384 с.

Куртась С.А. Формування оцінювальної компетентності майбутнього викладача у процесі магістерської підготовки : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : 13.00.04. Чернігів, 2014. 20 с.

Педагогіка. Практичний курс: підручник за кредитно-модульною технологією навчання для бакалаврів / Бєльчева Т.Ф., Ізбаш С.С., Бєльчев П.В. – Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2014. – 304 с.

Педагогічна майстерність (1997): підручник / Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін.; за ред. Зязюна І. А. К. : Вища шк., 349 с.

Ягупов В.В., Кива В.Ю. Критерії та показники діагностування розвиненості інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів системи військової освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Том 71, № 3. С. 248–266. DOI: 10.33407/itlt.v71i3.2916. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2019_71_3_20

Ягупов В.В., Кириченко О.М. (2021) Формування діагностувальної компетентності майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки. Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних і східних одноборств: зб. наук. пр. за мат. ХV міжнар. конф. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека України». Харків, С. 145–146.

Ягупов В.В. Методологічні основи компетентнісного підходу до професійної підготовки офіцерів запасу. Проблеми освіти. 2019. №92. С. 239-245.

Yahupov Vasyl, Kyrychenko Olena. Diagnostic competence of future officers – specialists in speaking and sport of the armed forces of Ukraine: concepts, contents and content. Innovative Solutions In Modern Science. May № 1(53), 2022. DOI: 10.26886/2414-634X.1(53)2022.2.

Abbas M., Raja U., Anjum M., & Bouckenooghe D. (2018). Perceived competence and impression management: Testing the mediating and moderating mechanisms. International Journal of Psychology, 54(5), 668–677. https://doi.org/10.1002/ijop.12515

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті