ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З СУПРОВОДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • Михайло Орда Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0374-3881
  • Лариса Левицька Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6575-9964
  • Сергій Федчук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3358-6648
  • Максим Мигун Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5476-1276

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/218-231

Ключові слова:

наукова і науково-технічна діяльність; освітня діяльність; ефективність наукових досліджень; вищий військовий навчальний заклад; наукова установа; науково-дослідна робота; наукове супроводження; науковий результат.

Анотація

Досліджено проблему впровадження результатів наукової і науково-технічної діяльності в освітній процес вищого військового навчального закладу.

Біографії авторів

Михайло Орда, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

 

 

Лариса Левицька, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

 

 

 

Максим Мигун, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

 

 

Посилання

Указ Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року “ Про Стратегію воєнної безпеки України”.

Указ Президента України від 17 вересня 2021 року №473/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 286-р “Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022—2032 роки”.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021—2031 роки, розроблена на виконання Указу Президента України “Про вдосконалення вищої освіти в Україні” (від 3.07.2020 № 210/2020).

Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посібник / за ред. А. Є.Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – С. 5–105.

Білуха М. Т. Основи наукових досліджень [Текст]: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. Т. Білуха. — К.: Вища шк., 1997. — 271 с.

Дудченко А. А. Основы научных исследований [Текст]: Учеб. Пособие /А. А. Дудченко. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. — 114 с.

Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень [Текст]: Навчальний посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. — 3-е вид., перероб. і допов. — К.:ВД «Професіонал», 2005. — 240 с.

Мальцев П. М. Основы научных исследований [Текст] / П. М. Мальцев, Н. А. Емельянова. — К.: Вища шк.,1982. — 136 с.

П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі [Текст]: Навч. посібник / І. П’ятницька-Позднякова. — К.: [б.в.], 2003. — 116 с.

Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень [Текст] / В. К. Сидоренко. — К.: 2000. — РНКЦ «ДІНІТ», 2000. — 259 с.

Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с.

Грищенко І. М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / І. М. Грищенко, О. М. Григоренко, В. А. Борисейко. — К. : Київ, нац. торг.-екон. унт, 2001. — 186 с.

Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / О.І. Гуторов; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва – Х.: ХНАУ, 2017. – 272 с.

Зацерковний В. І. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017.– 236 с.

Каламбет С.В. Методолія наукових досліджень: Навч. посіб. / С.В.Каламбет, С. І. Іванов, Ю.В. Півняк Ю.В. – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2015.– 191 с.

Клименюк О. В. Методологія та методи наукового дослідження : навч. посіб. / О. В. Клименюк. — К. : Міленіум, 2005. — 323 с.

Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в системі Міністерства оборони України” від 27.07.2016 № 385.(зі змінами) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1172-16.

Звіт про НДР, шифр “Співробітництво”, ХНУПС, 2019, 27 арк.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті