МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

  • Василь Осьодло Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2893-4721
  • Валерія Скрипнікова Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0056-7299

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/232-241

Ключові слова:

компетентнісний підхід; компетентність; міжкультурна компетентність; міжкультурна комунікація; військова гуманітарна освіта; професійна підготовка; методи активного навчання; інтерактивні технології; освіта.

Анотація

У статті розкрито сутність компетентнісного підходу та особливості застосування сучасних технологій і методів у розвитку міжкультурної компетентності. На основі аналізу та узагальнення поглядів сучасних вітчизняних і зарубіжних науковців виокремлено методи, найефективніші для навчання розвитку міжкультурної компетентності, та передбачено можливість їх поєднання у змісті військової гуманітарної освіти.

Біографія автора

Василь Осьодло, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

доктор психологічних наук, професор

 

 

Посилання

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2004. 320 с.

Зайченко І. В. Теорія і методика професійного навчання: навч. посіб. / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ: ВД «Ліра-К», 2016. С. 579.

Замотаєва Н. Розвиток культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів із використанням кейс-технології: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; Київський ун-т імені Бориса Грінченка. Київ, 2017. 299 с.

Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі: монографія / І. Доброскок, В. Коцур, С. Нікітчина [та ін.] ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. Переяслав-Хмельницький : Вид-во С. В. Карпук, 2008. С. 17–22.

Осьодло В. І. Методичні аспекти діагностики, формування й розвитку психологічної готовності до професійної діяльності // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія «Військово-спеціальні науки». 2010. Вип. 24–25. С. 121–123.

Осьодло В. І. Психологія професійного становлення офіцера : монографія. Київ : Золоті ворота, 2012. 463 с.

Гарькавець С. О. Соціальні конфлікти: словник-довідник / Мін-во освіти і науки України; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. Сєвєродонецьк, 2020. 120 с.

Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навч.-метод. посіб. / НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. Київ: ВД «ЕКМО», 2011. С. 324.

Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих // Рідна школа. 2010. № 11. С. 3–8.

Скрипнікова В. О. Педагогічні науки: зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України, Херсонський держ. ун-т. Херсон, 2021. Вип. 94. С. 165.

Brislin R.W., Yoshida T. Intercultural Communication Training: An Introduction. – Thousand Oaks, 1994.

Hunter B., White G., Godbey G. What does it meanto be globally competent? // Journal of Studiesin Intercultural Education. 2006. No. 10. P. 267–285.

Triandis H. Intercultural Education and Training / Peter Funke (Ed.) // Understanding the USA. A Cross-Cultural Perspective. Tübingen, 1989.

Hall E. The silent language. Garden City. N.Y. Anchor, 1959. P. 217.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-02

Номер

Розділ

Статті