ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2023-47/69-91

Ключові слова:

якість освіти; технологізація освіти; педагогічна технологія; інтерактивна технологія; забезпечення якості освіти; гарантування якості освіти; результати навчання; компетентність.

Анотація

Статтю присвячено проблемі технологізації освітньої діяльності вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (далі – ВВНЗ) на основі впровадження в освітній процес сучасних педагогічних технологій. Розглянуто структуру та зміст педагогічних технологій як важливих процесуальних компонентів системи гарантування якості освіти, спрямованих на досягнення запланованих результатів навчання. Запропоновано внесення відповідних змін і доповнень у діючу нормативно-правову базу щодо забезпечення якості освіти. Досліджено актуальні проблеми вимірювання та оцінювання ефективності інтерактивних педагогічних технологій за результатами їх впровадження в педагогічну практику з використанням відповідно розробленого інструментарію.

Біографії авторів

Андрій Зельницький, Національний університет оборони України, Україна

кандидат педагогічних наук, професор

Олег Заболотний, Національний університет оборони України, м. Київ

кандидат військових наук,

доцент

 

 

Олег Колісник, Національний університет оборони України, м. Київ

кандидат психологічних наук,

доцент

 

 

Посилання

Postanova KMU vid 30 hrudnia 2022 r. № 1490 Pro vnesennia zmin do postanovy KMU vid 15hrudnia 1997 r. № 1410.

Rozporiadzhennia KMU vid 23 liutoho 2022 r. № 286-r Pro skhvalennia Stratehii rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2022 – 2032 roky.

Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv / Uklad. O. I. Skopenko, T. V. Tsymbaliuk. – K.: Dovira, 2006. – 789 s. – (Slovnyky Ukrainy).

Dychkivska I. M. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: Navch. posib. / I.M. Dychkivska. – K. : Akademvydav, 2004. – 352 s.

Siryk, L. M. «Poniattia “pedahohichna tekhnolohiia” v amerykanskii ta vitchyznianii pedahohitsi». Pedahohichni nauky : teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii: № 4–5 (14–15). – 2011, S. 187–196.

Entsyklopediia osvity / Akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy; hol. red. V. H. Kremen. Kyiv: Yurinkom Inter. – 2008. – 661 s.

Honcharenko S. U. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk. Kyiv: Lybid. – 1997. – 331 s.

Zahviazynskyi V. I. Teoriia navchannia: suchasna interpretatsiia : Navchalnyi posibnyk / V. I. Zahviazynskyi. – Academia, 2001. – 192 s.

Pometun O. Interaktyvni tekhnolohii navchannia: teoriia, praktyka, dosvid : metodychnyi posibnyk / O. Pometun, L. Pyrozhenko. – K. : A.S.K. – 2002. – 136 s.

Prokopenko, I. F., Yevdokymov, V. I. Pedahohichna tekhnolohiia : posibnyk. Kharkiv: Osnova. – 1995.– 106 s.

Pedahohichni tekhnolohii u neperervnii profesiinii osviti: Monohrafiia /S. O. Sysoieva, A. M. Aleksiuk, P. M. Volovyk ta in. // Za red. S. O. Sysoievoi. – K.: VIPOL, 2001. – 502 s.

Sikorskyi, P. I. Kredytno-modulna tekhnolohiia navchannia : navchalnyi posibnyk. Kyiv: Yevropeiskyi universytet. – 2004. – 205s.

Monohrafiia: Yahupov V. V., Bondarenko T. S. Metodolohichni osnovy rozuminnia innovatsiinykh pedahohichnykh tekhnolohii. Bila Tserkva: TOV «Bilotserkivdruk». – 2022. – 341s.

Kremen V. H. Osvita i nauka Ukrainy: shliakhy modernizatsii (Fakty, rozdumy, perspektyvy). – K.: Hramota. – 2003. – 216 s.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2011 r. N 1341.“Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii”.

Zelnytskyi A. M., Zabolotnyi O. A., ta in. Tekhnolohizatsiia osvitnoho protsesu vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv// Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita” NUOU imeni Ivana Cherniakhovskoho. – 2018. – № 1 (37). – S. 114 – 124.

Monitorynh yakosti pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh ta viiskovykh navchalnykh pidrozdilakh vyshchykh navchalnykh zakladiv Zbroinykh Syl Ukrainy: nauk.-metod posib. /A.M. Zelnytskyi, O.A. Zabolotnyi, Yu.I. Prykhodko ta in..; za zah. red. I.V. Toloka.: KhNUPS, 2017, – 120 s.

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII. Data onovlennia: 28.09.2017. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2 (data zvernennia: 15.01.2023).

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / uklad. i holov. red. V.T. Busel. – K.; Irpin: VTF «Perun», 2001. – 1440 s.

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-VIII № 2145-VIII.URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-i9(data zvernennia: 15.01.2023).

Orhanizatsiino-metodychni rekomendatsii shchodo harantuvannia yakosti vyshchoi viiskovoi osvity u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh ta viiskovykh navchalnykh pidrozdilakh zakladiv vyshchoi osvity / Zelnytskyi A. M., Zabolotnyi O. A., Vasyliev ta in. – K.: NUOU imeni Ivana Cherniakhovskoho. – 120 s.

Monohrafiia: Zelnytskyi A., Zabolotnyi O., Vasyliev O., Shabatina N. Teoretyko-metodolohichni zasady upravlinnia zminamy v systemi viiskovoi osvity. Kyiv: NUOU im. Ivana Cherniakhovskoho, 2022, 320 s.

Vitchenko A.O., Osodlo V.I., Salkutsan S.M. Tekhnolohii navchannia u vyshchii viiskovii shkoli: teoriia i praktyka: navch.-metod. posib. / za zah. red. profesora V.M. Telelyma. – K. : NUOU im. Ivana Cherniakhovskoho, 2016. – 272 s.

Neshchadym M. I. Viiskova osvita Ukrainy: istoriia, teoriia, metodolohiia, praktyka: Monohrafiia. – K.: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr “Kyivskyi universytet”, 2003. – 852 s.

Osodlo V. I. Rozvytok systemy vyshchoi viiskovoi osvity Ukrainy v konteksti suchasnykh transformatsiinykh zmin // Nauka i oborona. – 2019. – № 2. – S. 44 – 50.

Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii ta metodyky v osvitnomu protsesi viiskovykh navchalnykh zakladiv providnykh krain-chleniv NATO i Ukrainy: kolektyv monohr. / za zah. red. d. ped. n. V. S. Ryzhykov; Viiskovyi instytut Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. – K.: FOP Yamchynskyi O. V., 2020. – 343 s.

Innovatsiina viiskova osvita: stan ta perspektyvy rozvytku / [I. S. Rusnak, V. I. Mirnenko ta in.] // Zb. nauk. prats «Viiskova osvita» NUOU im.. Ivana Cherniakhovskoho. – 2021. – №2. – S. 7-17.

Telelym V.M. Samoorhanizatsiia system: teoretyko-metodolohichni osnovy ta prykladni aspekty viiskovoi osvity / V.M. Telelym, Yu.I. Prykhodko // Zbirnyk naukovykh prats «Viiskova osvita» Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. – 2015. – № 2(32). S. 3–16.

Shchypanskyi P. V., Tymoshenko R. I., Salkutsan S. M. Formuvannia novoi paradyhmy viiskovoi osvity // Nauka i oborona. – 2017. – № 2. – S. 37-42.

Zelnytskyi A. M. Systema zabezpechennia i harantuvannia yakosti vyshchoi viiskovoi osvity: protses i rezultat // Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita” NUOU imeni Ivana Cherniakhovskoho. – 2018. – № 1 (37). – S. 101-114.

Zelnytskyi A. M., Oliferuk V. M. ta in. Pedahohichni katehorii “tekhnolohiia” i “metodyka”: definityvnyi ta porivnialnyi analiz // Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita” NUOU imeni Ivana Cherniakhovskoho.named after Ivan Cherniakhovskyi – 2018. – № 1 (37). – S. 115-126.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-23

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ