ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРОСФІТУ В ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВКУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2023-47/263-279

Ключові слова:

військовослужбовці; курсанти; фізична підготовка; кросфіт; методика.

Анотація

В статті зазначається, що проблема впровадження кросфіту в фізичну підготовку військовослужбовців є ще недостатньо дослідженою й потребує проведення теоретичних та емпіричних досліджень з метою пошуку шляхів розв’язання проблеми і суперечностей, що існують чи можуть виникнути.

Проблемними аспектами впровадження кросфіту у програму фізичної підготовки військовослужбовців є, на нашу думку, відсутність науково обґрунтованого визначення сутності терміну «кросфіт», недотримання термінологічних вимог (доступності, точності, стислості) у формулювання дефініції, що призводить до нечіткості, неясності та неоднозначності в його змістовному визначенні та застосуванні; відсутність наукового обґрунтованого нормативного та методичного забезпечення впровадження кросфіту в фізичну підготовку військовослужбовців, нерозробленість методики початкового навчання кросфіту, що може призвести до травмування та перевантаження особового складу під час занять.

У зв’язку з цим необхідно зосередити увагу на проблемах наукового обґрунтування сутності «кросфіту», методики проведення навчальних занять з кросфіту, наповнення змісту занять з кросфіту, що сприяють ефективному розвитку та вдосконаленню професійно важливих фізичних і психічних якостей військовослужбовців, а також необхідності отримання фахівцями з фізичної підготовки і спорту базової вищої освіти за спеціалізацією «Тренерська діяльність в обраному виді спорту» для проведення занять та сертифікованому опануванню викладачами основ кросфіту.

Біографії авторів

Валентина Свистун, Національний університет оборони України, м. Київ

доктор педагогічних наук,

професор

 

 

Назарій Вербин, Національний університет оборони України, м. Київ

кандидат педагогічних наук,

доцент

 

Посилання

Andrieieva O., Hres M., Pylypei L. Vykorystannia zasobiv ozdorovchoho fitnesu u profesiino-prykladnii fizychnii pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv pravookhoronnoi sfery. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu. 2019. № 1. S. 65–70.

Bazylevych N. O., Tonkonoh O. S. Vplyv zaniat krosfitom na formuvannia motyvatsii studentiv do rehuliarnykh zaniat fizychnoiu kulturoiu i sportom. Molodyi vchenyi. 2017, liutyi. № 2 (42). S. 113–117.

Bazylevych N. O., Tonkonoh O. S. Osoblyvosti vykorystannia novoho vydu sportu «Crossfit» u samostiinii fizkulturno-ozdorovchii roboti studentiv. Humanitarnyi visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khm. DPU imeni Hryhoriia Skovorody». 2016. Spetsvypusk. S. 136–142.

Bazylevych N. O., Trotsenko T. Yu. Vplyv zasobiv krosfit na fizychnu pidhotovlenist studentok pedahohichnykh ZVO. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. 2019. Vypusk 3 K (110). S. 60–64.

Bala T. M., Svanadze A. S. Zahalna kharakterystyka ta istorychni aspekty vynyknennia krosfitu yak vydu sportu. Fizychna kultura, sport ta zdorovia: XVI mizhnar. nauk.-prakt. konf. 2016. S. 20–22.

Bermudes D., Balashov D., Leonenko A. Istorychni peredumovy vynyknennia innovatsiinykh vydiv rukhovoi aktyvnosti. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. 2019. № 7 (91). S. 345–354.

Haieva S. O., Haievyi V. Yu., Riabina S. A. Rol funktsionalnoho treninhu v protsesi samostiinykh zaniat studentiv ZVO. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. 2019. Vypusk 5 (113). S. 23–26.

Hryhoriev V. Dynamika fizychnoi pidhotovlenosti studentiv pid chas sektsiinykh zaniat krosfitom ta futbolom. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. 2017. № 6(62). S. 31–35.

Dorontsev A. V., Zynchuk N. A., Rybnykova O. L., Fedorova T. A. Faktory travmatyzma y narushenye rehuliatorno-adaptyvnoho statusa u zanymaiushchykhsia krossfytom. Pedahohyko-psykholohycheskye y medyko-byolohycheskye problemy fyzycheskoi kultury i sporta. 2018. Tom 13, № 2. S. 238–243.

Kyslenko D., Yukhno Yu., Khmelnytska I. Funktsionalna pidhotovlenist slukhachiv Instytutu upravlinnia derzhavnoi okhorony Ukrainy. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu. 2018. № 1. S. 49–56.

Kostiv S., Kuvshynov O., Chepurnyi V., Bondar D. Udoskonalennia navychok viiskovosluzhbovtsiv z rukopashnoho boiu zasobamy krosfitu. Viiskova osvita. 2022. № 2(46). S. 138–149.

Kurtova H. Yu., Hamov V. H., Deikun M. P., Hryshko Yu. Yu. Udoskonalennia fizychnoho vykhovannia studentiv zasobamy krosfitu. 2018. Visnyk №154. Tom 1. S. 104–108.

Maliarenko A. Suchasni pidkhody do vykorystannia zasobiv funktsionalnoho bahatoborstva u protsesi fizychnoi pidhotovky viiskovosluzhbovtsiv-desantnykiv. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu. 2018. № 4. S. 70–74.

Petrushyn D. V., Anisimov D. O., Pozhydaiev M. Yu. Metodyka rozvytku spetsialnykh fizychnykh yakostei kursantiv zakladiv vyshchoi osvity Natsionalnoi politsii Ukrainy z vykorystanniam systemy krosfit. Molodyi vchenyi. Liutyi, 2019. № 2 (66). S. 345–348.

Pylypchak I. Problemy i napriamy udoskonalennia fizychnoi pidhotovlenosti kursantiv VVNZ na etapi pervynnoho navchannia. Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ia. 2017. № 3. S. 153–158.

Pylypchak I., Loiko O. Avtorska prohrama fizychnoi pidhotovky kursantiv vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv u period pervynnoi pidhotovky z vykorystanniam zasobiv krosfitu. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorov’ia u suchasnomu suspilstvi. 2018. №2(42). S. 38–42.

Pylypchak I., Loiko O., Andreichuk V., Dziama V., Klymovych V. Efektyvnist vykorystannia krosfitu u systemi fizychnoi pidhotovky kursantiv vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv na etapi pervynnoho navchannia. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu. 2018. Tom 4, № 1(17). S. 312–319.

Savolainen O., Kuznetsov V., Valkevych O., Cherkashyn R., Cherkashyna L. Rozvytok sylovykh yakostei lehkoatletiv-metalnykiv hrup pidvyshchennia sportyvnoi maisternosti za dopomohoiu zasobiv krosfitu. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi. 2019. № 2(46). S. 112–119.

Svystun V. Metodychni aspekty vprovadzhennia krosfitu v fizychnu pidhotovku viiskovosluzhbovtsiv u naukovykh publikatsiiakh. Suchasni tendentsii ta perspektyvy rozvytku fizychnoi pidhotovky ta sportu Zbroinykh Syl Ukrainy, pravookhoronnykh orhaniv, riatuvalnykh ta inshykh spetsialnykh sluzhb na shliakhu yevroatlantychnoi intehratsii Ukrainy: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 25 lyst. 2021 r.); NUOU imeni Ivana Cherniakhovskoho. K.: NUOU, 2021. S. 25–28.

Solomonko A. O., Khomyshyn V. P., Dluhosh I. B., Yablonska E. M. Zastosuvannia suchasnykh zasobiv v protsesi pidhotovky studentiv do shchorichnykh testuvan fizychnoi pidhotovlenosti. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. 2016. Vyp. 6 (76). S. 113–117.

Ter-Ovasian A. A., Ter-Ovasian Y. A. Pedahohyka sporta. Kyiv: Zdorovia, 1986. 208 s.

Turchynov A., Taimasov Yu. Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti fizychnoi pidhotovky kursantiv-zhinok vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv (na prykladi vprovadzhennia systemy krosfit). Osvitni ryzyky: sut i pidkhody do vyrishennia : XVI mizhnar. nauk.-prak. konf. 15 liut. 2018 r. 2018. S. 68–72.

Finohenov Yu. S. Problemni pytannia kadrovoho zabezpechennia spetsialnoi fizychnoi pidhotovky sylovykh struktur Ukrainy. Fizychna pidhotovka osobovoho skladu zbroinykh syl, inshykh viiskovykh formuvan ta pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy: dosvid suchasnist, problemy ta perspektyvy rozvytku : materialy mizhvidom. nauk.-metod. konf. K., 2014. S. 209–220.

Shynkarova O. D. Pidvyshchennia efektyvnosti fizychnoho vdoskonalennia zdobuvachiv vyshchoi osvity zasobamy krosfitu. 2019. Vyp. 12. S. 99–102.

Iahodzinskyi V. P. Metodyka rozvytku fizychnykh yakostei kursantiv-desantnykiv zasobamy krosfitu u protsesi fizychnoho vykhovannia : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.02 – teoriia ta metodyka navchannia (fizychna kultura, osnovy zdorov’ia). Kyiv, 2020.

Iareshchenko O. A. Osoblyvosti vplyvu psykhomotornykh zdibnostei kursantiv na spetsialnu fizychnu pidhotovlenist. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biol. problem fizychnoho vykhovannia i sportu. 2007. № 12. S. 161–163.

CrossFit: rukovodstvo po trenyrovkam : http://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ_L1_Training_Guide_pdf

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D1%96%D1%82

Mike Warkentin. Scaling CrossFit Workouts / CrossFit Journal [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http:// crossfit.com

Using Sport Education to Implement a CrossFit Unit. JOPERD: The Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 83 (8): 42–28. Oct. 2012.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-26

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ