ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОФІЦЕРІВ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2024-49/205-218

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційна компетентність; офіцер тактичної ланки управління; військово-професійна діяльність; поняття; зміст; структура.

Анотація

В статті обґрунтовано важливість опанування офіцером інформаційно-комунікаційною компетентністю (далі – ІКК) як суб’єкта військово-професійної діяльності в сучасному інформаційному суспільстві, оскільки з активним упровадженням інформаційних технологій у військову сферу зростає і виникає гостра потреба її контекстного розвитку та вдосконалення.

ІКК офіцера – це його професійно важливе психічне утворення, що характеризує теоретичну та практичну підготовленість, здатність і готовність як суб’єкта тактичної ланки військового управління аналізувати та оцінювати інформаційний простір із творчим використанням сучасних засобів ІКТ, успішну комунікацію під час реалізації посадових компетенцій, критичне ставлення до відомостей, оброблення, передачу, обмін, зберігання інформації, формування ціннісного ставлення до її опрацювання та використання набутих знань, навичок і вмінь та роботи з нею у процесі військово-професійної діяльності, що відбувається з інформаційними ресурсами у військово-професійному середовищі.

Біографія автора

Юлія Розумовська, Національний університет оборони України

ад’юнкт кафедри соціальної комунікацій та публічної дипломатії

Посилання

Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2022 році / НАН України. К. : Академперіодика, 2023. 593 с. URL: https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Documents/

/2023/04/Zvit_NASU_2022.pdf.

Зельницький А. М., Заболотний О. А., Шабатіна Н. О. Інформаційно-комунікаційна компетентність випускника військового ВИШу: зміст, структура, вимірювання, оцінювання. Військова освіта. 2021. № 1 (43). С. 125–141. URL: http://znp-vo.nuou.org.ua/ article/ view/ 236710

Кива В. Ю. Інформаційно-комунікаційна компетентність викладачів системи військової освіти: поняття, зміст і структура. Вісник Черкаського національного

університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. 2019. №1. URL:

https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3273.

Кільдеров Д. Е., Гедзик А. А. Особливості процесу формування інформативної компетентності майбутній педагогів професійного навчання. Методологічні проблеми

впровадження цифрових технологій та інноваційних методик навчання: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2022. № 64. С. 23–31. URL: https://library.vspu.net /jspui/ bitstream/ 123456789/10995/1/2.pdf

Кравченко О. Критерії, показники та рівні сформованості інформаційно-комунікаційної культури майбутніх офіцерів Збройних Сил України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2019. № 2 (17).

С. 178–189 URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article /view/40

Морзе Н. В., Кочарян А. Б. Інформаційно-комунікаційна компетентність науково-педагогічних працівників університету. Історичний розвиток формування понятійного

апарату. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. 2015. № 24. С. 20–31. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=

LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta

&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Potip_2015_24_5

Наконечна Л. М., Лобода В. В., Петрова Л. Г. термінологічний словник з інформаційних технологій. Суми : СОІППО, 2016. 268 с.

Овчарук О. В. Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті : посібник. К. : Педагогічна думка, 2017. 160 с.

Олійник І. В. Інформаційна компетентність майбутніх докторів філософії як інтегративний показник ефективної дослідницької діяльності. Вісник університету Альфреда

Нобеля. Серія : Педагогіка та психологія. Педагогічні науки. 2021. Вип. 1 (21). С. 205–212.

Розумовська Ю. О., Лиман Р. М. Лідерська та інформаційно-комунікаційна компетентність як провідні компоненти військово-професійної підготовки сучасного

офіцера. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2023.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Номер

Розділ

Статті