СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТИВНОЇ ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2024-49/277-289

Ключові слова:

міжкультурна компетентність; офіцер оперативної ланки управління; військово-професійна діяльність; поняття; зміст; структура.

Анотація

Підкреслено важливість розвитку офіцерами оперативної ланки управління (далі –
офіцерів) міжкультурної компетентності як суб’єктів військово-професійної діяльності в
сучасному багатонаціональному військово-професійному середовищі, оскільки нині вони
активно взаємодіють із військовослужбовцями різних країн, насамперед з представниками
збройних сил (далі – ЗС) держав-членів НАТО.
Міжкультурна компетентність офіцерів – це їх професійно важливе психічне
утворення, що характеризує теоретичну та практичну підготовленість, здатність і
готовність як суб’єкта оперативної ланки військового управління до міжкультурної
взаємодії з представниками різних культур та містить ціннісно-мотиваційний (цінності,
мотивація міжкультурної поведінки та діяльності у військовій сфері та співпраці з
іноземними партнерами), когнітивний (знання теоретичних підвалин міжкультурної
поведінки та діяльності у військовій сфері з представниками різних культур), поведінково-
діяльнісний (навички, вміння та здатність встановлювати, налагоджувати та
підтримувати взаємини з іншомовними фахівцями та практичний досвід у співпраці з
іноземними партнерами), комунікативний (здатність успішно спілкуватися та взаємодіяти
з представниками різних культурних середовищ з урахуванням їхніх унікальних мовних,
мовленнєвих, невербальних, культурних, поведінково-діяльнісних та інших особливостей),
індивідуально-психічний (толерантність, емпатичність, відкритість до отримання нового
досвіду) і суб’єктний (сприйняття самого себе як суб’єкта міжкультурної взаємодії,
рефлексивність) компоненти.

Біографія автора

Василь Ягупов, Національний університет оборони України, м. Київ

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. 1440 с.

Горлач В. В. Формування вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2020. 285 с.

Зеленська О. М. Формування полікультурної компетентності майбутніх офіцерів у процесі навчання у ВНЗ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і

загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2010. С. 115-120.

Леві-Строс К. Структурна антропологія / Пер. з фр. З. Борисюк. : 2-е вид. К. : Основи, 2000. 387 с.

Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових вчень: навчальний посібник / За заг. ред. В. В. Кузьменка. Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015. 246 с.

Пилип Т. Я. Генезис поняття «міжкультурна компетентність». Професійна освіта: проблеми і перспективи, 2015. Вип. 8. С. 42–47. URL: Profos_2015_8_9.pdf (iitta.gov.ua) (дата звернення 07.03.2024).

Попович М. В. Нарис історії культури України. К. : «АртЕк», 1998. 728 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» : Указ Президента України від 24.09.2015 р.

№ 555/2015. URL: Указ Президента України №555/2015 – Офіційне інтернет-представництво Президента України (president.gov.ua) (дата звернення: 25.03.2024).

Професійна освіта: словник: / уклад. С. У. Гончаренко та ін.; за ред. Н. Г. Ничкало. К., 2000. 256 с.

Самойленко Н. Б. Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців гуманітарного профілю. К.; Севастополь : Рібест, 2013. 411 с.

Свистун В. І., Макодзей Л. І. Зарубіжні підходи до полікультурної освіти фахівців аграрної галузі. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка»: електронне наукове фахове видання. 2017. № 3 (5). URL: http://am.eor.by/index.php/gallery/124-vipusk-3-2017.

Свистун В. І. Полікультурна компетентність військовослужбовця як суб’єкта діяльності з підтримання міжнародного миру і безпеки. Проблеми освіти. 2019. Вип. 92. С. 154–158.

Свистун В. І. Сутнісний аналіз поняття «полікультурна компетентність фахівця аграрної галузі». Теорія і методика професійної освіти : електронний науковий фаховий

журнал. 2017. № 12 (1). URL: http://tmpo.ivet-ua.science/images/Vol.12/Svystun.pdf

Ягупов В. В. Методологічні основи компетентнісного підходу до професійної підготовки офіцерів запасу. Проблеми освіти. 2019. №92. С. 239–245.

Ягупов В. В. Становлення поняттєво-термінологічного апарату компетентнісного підходу до професійної освіти. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти

НАПН України ; [редкол. : В. О. Радкевич (голова) та ін.]. 2013. №6. С. 26–33. URL:

https://doi.org/10.32835/2223-5752.2013.6.26-33.

Ягупов В. В. Суб’єктно-діяльнісний підхід як ефективна методологічна основа формування готовності військового керівника до управлінської діяльності. Проблеми та

перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : [зб. наук. пр. / за ред. Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського]. 2008. Вип. 17 (21). С. 101–111.

Ягупов В. В. Ціннісно-мотиваційний компонент професійної компетентності фахівців: методологічний аспект. Вісник Національного університету оборони України. 2022.

№ 6 (64). С. 207–219. URL: DOI: 10.33099/2617-6858–22–70–6–207-219.

Lazorko O., Zhanna V., Yahupov V., Valchuk-Orkusha O., Melnyk I., & Sherman M. The Safety of Professionalization Subjects in Psychological and Neuropsychological Aspects. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2021. 12(1). Р. 19–39. URL:

https://doi.org/10.18662/brain/12.1/168.

Raven J., & Stephenson J. (Eds.). Competence in the Learning Society. New York : Peter Lang, 2001. 348 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Номер

Розділ

Статті