ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2024-49/41-61

Ключові слова:

структурно-функціонального моделювання; військова підготовка; військовий обов’язок; національний спротив; освітня діяльність; компетентність.

Анотація

У статті на основі аналізу вітчизняних та закордонних наукових досліджень
розглянуто певні теоретичні аспекти моделювання та підходи до розроблення структурно-
функціональної моделі системи військової підготовки (далі – СВП) різних категорій громадян
України відповідно до сучасних потреб сил безпеки і оборони з врахуванням впливу на
функціонування СВП постійно змінюваних у часі й просторі зовнішніх та внутрішніх
чинників.

Біографії авторів

Андрій Зельницький, Національний університет оборони України, м. Київ

кандидат педагогічних наук, професор

Олег Заболотний, Національний університет оборони України, м. Київ

кандидат військових наук, доцент


Надія Шабатіна, Національний університет оборони України, м. КиївСергій Вавілов, Національний університет оборони України, м. Київ
Посилання

Гончаренко С. У. Методологія як важливий складник наукового дослідження в педагогіці: Неперервна професійна освіта: теорія і практика//Науково-методичний журнал.– 2002 Том 4, №8, стр. 15-22.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб. / Дичківська І.М. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

Модель наукового забезпечення функціонування та розвитку системи військової освіти України. Капосльоз Г.В. - Науковий часопис Академії національної безпеки. 2018,

№ 2, стр. 102-121.

Модель професійної підготовки офіцерів сектору безпеки та оборони у мотиваційному вимірі. Козубцов І.М. - Військова освіта. 1 (47), 2023, стр. 110-124.

Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України; гол. ред. Кремень В. Г. Київ: Юрінком Інтер. – 2008. – 661 с.

Кремень В. Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи). – К.: Грамота. – 2003. – 216 с.

Моделювання у теоретичній і практичній діяльності в педагогіці Маслов В.І. - Післядипломна освіта в Україні, 2008, стр. 3-9.

Пічугіна Т. С., Ткачова С. С., Ткаченко О. П. Управління змінами : навч. посіб. Харків : ХДУХТ, 2017. – 226 с.

Телелим В.М. Самоорганізація систем: теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти військової освіти / Телелим В.М., Приходько Ю.І. // Збірник наукових праць

«Військова освіта» Національного університету оборони України. – 2015. – № 2(32). С. 3–16.

Приходько Ю. Підготовка військових фахівців у провідних країнах світу: основоположні засади та тенденції // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. – № 3 (67). – С. 285–299.

Інноваційна військова освіта: стан та перспективи розвитку / [Руснак І. С., Мірненко В. І. та ін.] // Зб. наук. праць «Військова освіта» НУОУ ім. Івана Черняховського. –

– № 2 (44). – С. 7–17.

Cеменець-Орлова І. А. Освітня зміна як об’єкт державного управління // Теорія та практика державного управління. – Вип. 2 (49). – С. 70–76. URL: http://Tpdu_2015_2_13.pdf

Моделювання інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійних навчальних закладів Ягупов В.В. - Нові технології навчання, 2013 [наук.-метод. зб. / гол. ред.

Удод О.А.] №78, стр. 125-133.

Педагогічне моделювання розвитку психофізичної витривалості майбутніх професіоналів військового управління на етапі оперативно-тактичної підготовки. Ягупов В.В., Костів С. Ф. - Актуальнi питання гуманiтарних наук, вип 28, том 2, 2020, стр. 172-180.

Вітченко А.О., Осьодло В.І., Салкуцан С.М. Технології навчання у вищій військовій школі: теорія і практика: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. професора Телелима В.М. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2016. – 272 с.

Вітченко А. О., Осьодло В. І. Розвиток системи вищої військової освіти України в контексті сучасних трансформаційних змін // Наука і оборона. – 2019. – № 2. – С. 44–50.

Інноваційний підхід управління розвитком системи професійної військової освіти: проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. Вітера Д.В. та М.В. Коваля; [кол. авт.]. – К. : НУОУ, 2023. 148 с.

Кучерявий А.О. Служіння офіцера як чинник проектування виховної роботи у навчальних закладах військового типу / Вісник Черкаського університету : Педагогічні науки. - 2016. – Вип.№14.- С.53-60.

Нещадим М.І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 852 с.

Олійник Л.В. Модель навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного

університету оборони України. – 2016. – № 1(33). С. 208–213.

Вітченко А. О. Технології навчання у вищій військовій школі: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. професора Телелима В.М. / Вітченко А. О., Осьодло В. І., Салкуцан С. М. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2016. – 272 с.

Осьодло В. І. Розвиток системи вищої військової освіти України в контексті сучасних трансформаційних змін // Наука і оборона. – 2019. – № 2. – С. 44 – 50.

Полторак С. Т. Розвиток системи вищої військової освіти України та за кордоном: державно-управлінські аспекти // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 3. – С. 70–73.

Рахманов В. О., Ясенко С. А. Функціональні моделі формування контингенту здобувачів професійної освіти у вищому військовому навчальному закладі Військова освіта:

зб. наук. праць. К.: Нац. ун-ту оборони України 2022. № 2 (46). С. 261-275.

Інноваційні педагогічні технології та методики в освітньому процесі військових навчальних закладів провідних країн-членів НАТО і України: колектив моногр. / за заг. ред. д. пед. н. В. С. Рижиков; Військовий інститут Київського національного університету імені

Тараса Шевченка. – К.: ФОП Ямчинський О. В., 2020. – 343 с.

Слюсаренко А., Телелим В. Забезпечення якості професійної військової освіти: визначення понять і моніторинг поточного стану // Наука і оборона. – 2023. – № 4. – С. 14–22.

Телелим В., Тимошенко Р., Приходько Ю. Військова освіта в системі безпеки та оборони // Наука і оборона. – 2013. – № 4. – С. 21–28.

Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» Документ 2232-XII, (Редакція від 12.10.2023, підстава – 3384-IX)

Закон України «Про основи національного спротиву» від 16 липня 2021 року № 1702-IX

Монографія: Зельницький А., Заболотний О., Васильєв О., Шабатіна Н. Теоретико-методологічні засади управління змінами в системі військової освіти. Київ: НУОУ ім. Івана

Черняховського, 2022, 324 с.

Організаційно-методичні рекомендації щодо гарантування якості вищої військової освіти у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти / Зельницький А. М., Заболотний О. А., Васильєв О. М. та ін. – К.: НУОУ імені Івана Черняховського. – 120 с.

Зельницький А. М., Заболотний О. А., та ін. Технологізація освітнього процесу вищих військових навчальних закладів// Збірник наукових праць «Військова освіта» НУОУ імені Івана Черняховського. – 2018. – № 1 (37). – С. 114 – 124.

Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України: наук.-метод. посіб. / Зельницький А. М., Заболотний О. А., Приходько Ю. І. та ін.; за заг. ред. Толока І. В. : ХНУПС, 2017, – 120 с.

Зельницький А. М. Система забезпечення і гарантування якості вищої військової освіти: процес і результат // Збірник наукових праць «Військова освіта» НУОУ імені Івана Черняховського. – 2018. – № 1 (37). – С. 101-114.

Зельницький А. М., Заболотний О. А. Наукові підходи до управління змінами в системі вищої військової освіти у Збройних Силах України // Зб. наук. праць Центру воєнно-

стратегічних досліджень НУОУ ім. Івана Черняховського. – 2019. – № 3(67). – С. 115–122.

Шабатіна Н. О. Військова освіта в системі абезпечення національної безпеки і оборони України // Збірник наукових праць «Військова освіта» НУОУ. – 2023. – № 2 (48). – С. 298 – 307.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Номер

Розділ

Статті