АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2024-49/75-90

Анотація

Інтеграція сучасних інформаційно-комунікаційних технологій є умовою змін
консервативних підходів обрання форм та методів навчання у закладі вищої освіти. При
цьому, суб’єкти (об’єкти) закладу вищої освіти стають свідками помітних змін пов’язаних з
інтеграцією інформаційно-комунікаційних технологій в їх освітній процес. У цьому контексті
як викладачі, так і слухачі змушені змінити свої консервативні підходи щодо суб’єкт-
суб’єктної взаємодії в межах освітнього процесу (діяльності) та з’ясувати нові затребувані
компетентності, які їм необхідні для виконання своїх обов’язків в межах освітньої діяльності
закладу вищої освіти.

Очевидно, що для викладачів закладів вищої освіти першочерговим завданням має стати набуття знань, умінь та навичок щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій в їх освітній діяльності. Окрім того, викладачі мають донести до слухачів нову концепцію лідерства сучасної особистості через призму інформаційно-комунікаційних технологій, які де-юре та де-факто мають стати складовим елементом культури буття будь-якого суб’єкта.
До того ж керівники вищих навчальних закладів мають стати прикладом технологічного лідерства (застосування інформаційно-комунікаційних технологій), що буде позитивним поштовхом для їх підлеглих – викладачів та слухачів, які мають бути готові до викликів та потреб XXI століття.
Відтак, у статті проведено аналіз впливу інформаційно-комунікаційних технологій на
освітній процес закладу вищої освіти, що є вкрай актуальним питанням для дослідження в
умовах пошуку шляхів підвищення ефективності його функціонування.

Біографії авторів

Владислав Кива, Національний університет оборони України, м. Київ

доктор філософії


Ганна Бабічева, Національний університет оборони України, м. Київ

кандидат філологічних наук

Ігор Кулинич , Національний університет оборони України, м. Київ

Катерина Войтех, Національний університет оборони України, м. КиївСергій Сторожук, Національний університет оборони України, м. Київ
Посилання

Биков В. Ю. Наукове забезпечення дистанційної професійної освіти: проблеми та

напрями досліджень. Професійна освіта: педагогіка і психологія: укр.-пол. журн. / за ред.

І. Зязюна, Н. Нічкало, Т. Левовицького, І. Вільш. Київ. 2000. С. 93-116.

Блощинський І. Г. Теорія та практика професійної підготовки фахівців Державної прикордонної служби України з використанням технологій дистанційного навчання: монографія. Хмельницький: НАДПСУ, 2016. 496 с.

Кива В. Ю. Результати формувального етапу педагогічного експерименту щодо розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів системи військової освіти. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2020. № 1. С. 135-146.

Колос К. Р. Система Moodle як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти: дис. … канд. пед. наук : 13.00.10 –

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» / Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. Житомир, 2011. 238 с.

Мартиненко М. Ю., Маркевич С. М. Електронний навчальний курс як засіб підвищення якості самостійної роботи студентів. Нові технології. 2010. № 2 (28). С. 186-191.

Семеріков С. О. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій школі : монографія / наук. ред. М. І. Жалдак. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. 340 с.

Смирнова-Трибульська Є. М. Дистанційне навчання з використанням системи Moodle:

навч.-метод. посіб. Херсон : Айлант, 2007. 492 с.

Стефаненко П. В. Теоретичні і методичні засади дистанційного навчання у вищій школі: автореф. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти НАПН України. Київ, 2002. 37 с.

Теорія та практика змішаного навчання: монографія / В. М. Кухаренко та ін. Харків: Міськдрук, ХПІ, 2016. 284 с.

Bodendorf F. Computer in der fachlichen und universitдren Ausbildung. Mьnchen, 1990. 131 p.

Dickey M. D. Three-Dimensional Virtual Words and Distance Learning: Two Case Studies of Active Words as a Medium for Distance Education. British of Educatioal Technology. 2009. Vol.

, No. 3. pp. 480-495.

Eckert В., Grцber S., Jodl H. J. Distance Education in Physics via Internet. American

journal of Distance Education. 2009. Vol. 23, No. 3. pp. 125-138.

Gabriela H. Classification and Sustainability Analysis of Elearning Applications / Universitat Hannover. 2003.

Gordan F. Cloud Technology Can Lift the Fog over Higher Education. Chronicle of Higher Education. 2012.

Kettunen J. Strategy Process in Higher Education. Journal of Institutional Research. 2010. Vol. 15, No 1. pp. 16-27.

Kyva V. Yu. Information and communication competence of teachers in the military education system: theory and practice of development in distance learning form: monograph. Vinnytsia: European Scientific Platform, 2022. 222 p.

Kyva V. Y. The development of information and communication competence of teachers of

the military education system as methodological problem. Adaptive Management: Theory and

Practice. Pedagogics. No 5 (9). 2018. pp. 1-20.

Kyva V. Yu. Cyber hygiene of teachers in the military education system. Youth and market. 2022. № 3-4 (201-202). pp. 114-119.

Kyva V. Yu., Koshlan O. A., Krykun V. D., Zaika L. A., Shapran O. O., Sudnikov Ye. O. The Experience of Implementing a Digital Library in the Educational and Research Activities of the

National Defense University of Ukraine Named after Ivan Cherniakhovskyi. TEM Journal. Serbia,

No 11 (3), pp. 1128-1139.

Kyva V. Yu., Zastelo O. V., Nakonechnyi O. M. Formation of cyber security skills through methods of hacking, bypassing and protecting the procedure for granting access in Microsoft Windows operating system. Information Technologies and Learning Tools. 2022. Vol. 3 (89). pp.

-248.

Yahupov V. V., Svystun V. V., Kyva V. Yu. The results of the summative stage of the experiment on the development of the informational and communication competence of teachers in

the system of military education. TEM Journal. Serbia. 2020. No 9 (1). pp. 367-372.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-28

Номер

Розділ

Статті