DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-1/37-47

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Л. Боровик

Анотація


У статті на основі врахування поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених, компонентної структури психолого-педагогічної компетентності та експертної думки обґрунтована теоретична модель становлення та розвитку психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Запропонована модель побудована з дотриманням наукових принципів і з урахуванням базових положень відомих концепцій психолого-педагогічних досліджень. У статті розкрито особливості функціонування авторської моделі, зміст її складових блоків, взаємозв’язків та взаємозалежностей між елементами. Розроблену модель можна розглядати як дієвий інструментарій організації процесу формування психолого-педагогічної компетентності курсантів під час навчання у закладі вищої військової освіти. 


Ключові слова


психолого-педагогічна компетентність; майбутні офіцери-прикордонники; компонентна структура; принципи; теоретична модель; складові блоки; взаємозв’язки; заклади вищої військової освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Borovyk, O. V., Borovyk, L. V. (2009). Doslidzhennia operatsii v operatyvno-sluzhbovii diialnosti orhaniv okhorony derzhavnoho kordonu: pidruchnyk [Investigation of operations in operational activities of state border guard institutions]. Khmelnytskyi: Vydavnytstvo Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni B.Khmelnytskoho. 9 (in Ukrainian).

Vitvytska, S. S. (2005). Praktykum z pedahohiky vyshchoi shkoly [Workshop on Pedagogy of Higher Education]. – K.: Tsentr navchalnoi literatury. 9 (in Ukrainian).

Mas, N. M. (2010). Strukturno-funktsionalna model formuvannia profesiinoi kompetentnosti u maibutnikh viiskovykh psykholohiv u protsesi yikh profesiinoi pidhotovky u vyshchomu viiskovomu navchalnomu zakladi [Structural-functional model of formation of professional competence of future military psychologists in the process of their professional training in the higher military educational institution] Zbirnyk naukovykh prats. Seriia: pedahohichni ta psykholohichni nauky, 54, 224–229 (in Ukrainian).

Myropolska, O. V. (2009). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti fakhivtsiv mytnykh orhaniv v umovakh sluzhbovoi diialnosti [Formation of professional competence of specialists of customs bodies in the conditions of official activity] (PhD thesis). Khmelnytskyi (in Ukrainian).

Pulym, O. M. (2010). Osoblyvosti modeli pisliadyplomnoi pidhotovky ofitseriv z humanitarnykh pytan [Features of the model of postgraduate training of humanitarian officers] Zbirnyk naukovykh prats, 60, ch. II, 81–83 (in Ukrainian).

Sobko, V. H. (2013). Obgruntuvannia modeli rozvytku profesiinoi kompetentnosti ofitseriv-prykordonnykiv u fakhovii pidhotovtsi iz zastosuvanniam dilovykh ihor [Substantiation of the model of development of professional competence of border guard officers in professional training with the use of business games] Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity, 3, 117–124 (in Ukrainian).

Shmerko, O. P. (2014). Psykholohichni osoblyvosti formuvanniaprofesiinoi kompetentnosti studentiv koledzhiv torhovelno-ekonomichnoho prийofiliu [Psychological peculiarities of formation of professional competence of college students of trade and economic profile] (PhD thesis). Kyiv (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Боровик О.В., Боровик Л.В. Дослідження операцій в оперативно-службовій діяльності органів охорони державного кордону: підручник / О.В.Боровик, Л.В. Боровик. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького, 2009. – 444с.

2. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи : навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.

3. Мась Н.М. Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності у майбутніх військових психологів у процесі їх професійної підготовки у вищому військовому навчальному закладі/ Н.М.Мась // Збірник наукових праць. Серія : педагогічні та психологічні науки. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. –№ 54.– С.224–229.

4. Миропольська О. В. Формування професійної компетентності фахівців митних органів в умовах службової діяльності: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Миропольська Оксана Василівна. – Хмельницький, 2009. – 219 с.

5. Пулим О. М. Особливості моделі післядипломної підготовки офіцерів з гуманітарних питань / О. М. Пулим // Збірник наукових праць. – Хмельницький : НАПВУ, 2010. – № 60, ч. ІІ. – С. 81–83.

6. Собко В. Г. Обґрунтування моделі розвитку професійної компетентності офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор / В. Г. Собко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2013. – №3. – С. 117–124.

7. Шмерко О.П. Психологічні особливості формуванняпрофесійної компетентності студентів коледжів торговельно-економічного профілю: дис. … канд. психол. наук : 19.00.10 / Шмерко Олена Петрівна. – Київ., 2014. – 210 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.