DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-1/114-124

ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

А. Зельницький, О. Заболотний, Л. Левицька

Анотація


У статті досліджуються актуальні проблеми технологізації освітнього процесу закладів вищої військової освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (далі –ЗВО) в умовах модернізації вітчизняної вищої військової школи, а також у зв’язку з необхідністю підвищення ефективності функціонування системи військової освіти та якості підготовки військових фахівців відповідно до вимог професіоналізації сил оборони з максимальним використанням досвіду антитерористичної операції та застосуванням передових технологій і методик підготовки здобувачів військової освіти в арміях країн-членів НАТО. Дослідження базується на розкритті сутності і змісту структурних складників педагогічної технології (далі – ПТ) та аналізу їх взаємозв’язків у цілісній системі технологізації освітнього процесу ЗВО. 


Ключові слова


технологізація освіти; педагогічні технології; компетентності; системність; ціле покладання; проектування; коригування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko, V.P. (2001). Teoretyko-metodolohichni zasady modernizatsii vyshchoi osvity v Ukrainy na rubezhi stolit (za materialamy dopovidi, vyholoshenoi na zasidanni zahalnykh zboriv APN Ukrainy 23 lystopada 2000 r.) [Theoretical and Methodological Principles of Higher Education Modernization in Ukraine at the Turn of the Century (Based on the Materials of the Report, Issued at the Meeting of the General Meeting of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, November 23, 2000).] Vyshcha osvita Ukrainy, 5-13 (in Ukrainian).

Bezpalko, V. (1989). Slahaemye pedahohycheskoy tekhnolohy [Components of Pedagogical Science] M., Pedahohyka, 191 (in Russian).

Vitchenko, A.O., Osodlo, V.I., Salkucan, S.M. (2016). Tehnologiyi navchannya u vishij vijskovij shkoli: teoriya i praktika [Technologies of Education in Higher Military School: Theory and Practice: Tutorial Manual] К., NUOU im. Ivana Cherniakhovskoho, 272 (in Ukrainian).

Glossariy sovremennogo obrazovaniya [Glossary of Contemporary Education], Pod red. V.I. Astahovoy., H. OKO , 1998 (in Russian).

Honcharenko, S.U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary] K., Lybid, 376 (in Ukrainian).

Dokuchaieva, V.V. (2007). Teoretyko-metodolohichni zasady proektuvannia innovatsiinykh pedahohichnykh system [Theoretical and Methodological Basis For Design of Innovative Pedagogical Systems] Luhansk, Luhan. nats. ped. un-t im. Tarasa Shevchenka (in Ukrainian).

Pro osvity: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 №2145-VIII (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2017, № 38-39, ст.380), [The law of Ukraine on education].

Kremen, V.H. (2003). Osvita i nauka Ukrainy: shliakhy modernizatsii (Fakty, rozdumy, perspektyvy) [Education and Science of Ukraine: Ways of Modernization (Facts, Reflections, Perspectives)] K. Hramota, 216 (in Ukrainian).

Zelnytskyi, A.M., Zabolotnyi, O.A., Prykhodko, Yu.I. (2017). Monitorynh yakosti pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh ta viiskovykh navchalnykh pidrozdilakh vyshchykh navchalnykh zakladiv Zbroinykh Syl Ukrainy [Monitoring of Training Quality of Military Specialists in Higher Military Educational Establishments and Military Educational Units of Higher Educational Institutions of the Armed Forces of Ukraine] Kharkiv, KhNUPS, 98 (in Ukrainian).

Sysoieva, S.O. (2001). Pedahohichni tekhnolohii u neperervnii profesiinii osviti [Pedagogical Technologies in Continuous Professional Education] Monohrafiia, K. VIPOL, 502 (in Ukrainian).

Pometun, O. (2002). Interaktyvni tekhnolohii navchannia: teoriia, praktyka, dosvid [Interactive Learning Technologies: Theory, Practice, Experience] metodychnyi posibnyk, K. A.S.K., 136 (in Ukrainian).

Yahupov, V.V. (2007). Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoi osvity [Competency Approach to the Specialists' Training in the System of Higher Education] Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota, Tom 71, 3-8 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрущенко В.П. Теоретико-методологічні засади модернізації вищої освіти в України на рубежі століть (за матеріалами доповіді, виголошеної на засіданні загальних зборів АПН України 23 листопада 2000 р.) // Вища освіта України. - 2001. - № 2. - С. 5-13.

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологи / В.П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 191 с.

3. Вітченко А.О., Осьодло В.І., Салкуцан С.М. Технології навчання у вищій військовій школі: теорія і практика: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. професора В.М. Телелима. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2016. – 272 с.

4. Глоссарий современного образования / Под ред. В.И. Астаховой. – Харків. : ОКО, 1998.

5. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

6. Докучаєва В.В. Теоретико-методологічні засади проектування інноваційних педагогічних систем : автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.01 / Вікторія Вікторівна Докучаєва // Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – 44 с.

7. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380).

8. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи). – К.: Грамота, 2003. – 216 с.

9. Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України: наук.-метод посіб. /А.М. Зельницький, О.А. Заболотний, Ю.І. Приходько та ін..; за заг. ред. І.В. Толока.: ХНУПС, 2017, – с. 98.

10. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія / С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк, П.М. Воловик та ін. // За ред. С.О. Сисоєвої. – К. : ВІПОЛ, 2001. – 502 с.

11. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : методичний посібник / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.С.К., 2002. – 136 с.

12. Ягупов В.В. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти / В.В. Ягупов, В.І. Свистун // Наукові записки. Серія: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2007. – Том 71. – С. 3-8.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.