ПЕДАГОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ “ТЕХНОЛОГІЯ” І “МЕТОДИКА”: ДЕФІНІТИВНИЙ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • А. Зельницький Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3910-7329
  • В. Оліферук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0722-7561
  • Л. Левицька Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6575-9964

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-1/125-135

Ключові слова:

технологія, освітні технології, педагогічні технології, технології навчання, методика, методи навчання.

Анотація

Статтю присвячено аналізу логічних визначень, які містять найістотніші ознаки загальнонаукових категорій “технологія” і “методика” та їх інтерпретації з урахуванням особливостей застосування у педагогіці вищої і вищої військової освіти. Уточнено зміст педагогічних понять “технологія” і “методика”, проведено їх структурно-порівняльний аналіз. Розглянуто співвідношення та взаємозв’язки таких категорій як: “освітні технології”, “педагогічні технології”, “технології навчання”, “методики навчання”, що є важливими процесуальними складовими педагогічної системи в контексті якості освіти, освітньої діяльності та підготовки військових фахівців у закладах вищої військової освіти та військових навчальних підрозділах закладів  вищої освіти (далі – ЗВО). 

Біографія автора

А. Зельницький, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат педагогічних наук, професор

Посилання

Honcharenko, S.U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary] K. : Lybid, 375 (in Ukrainian).

Glossariy sovremennogo obrazovaniya [Glossary of Contemporary Education], Pod red. V.I. Astahovoy. – H. : OKO , 1998 (in Russian).

Dychkivska I. M. Innovatsiyni pedahohichni tekhnolohiyi [Innovative pedagogical technologies]: Navch. posib. / I. M. Dychkivska. – K. : Akademvydav, 2004, 352 (in Ukrainian)

Zagvyazinskiy V.I. Teoriya obucheniya: sovremennaya interpretatsiya : Uchebnoye posobiye [Theory of Learning: Modern Interpretation] / V. I. Zagvyazinskiy – M. : Academia, 2001. – 192 s.(Russian)

Monakhov V.M. Metodolohiya proektirovaniya pedahohicheskikh tekhnolohiy (aksiomaticheskiy aspekt) / V.M. Monakhov // Schools technology – 2000. – № 3.– s.57-71.

Zelnytskyi, A.M., Zabolotnyi, O.A., Prykhodko, Yu.I. (2017). Monitorynh yakosti pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh ta viiskovykh navchalnykh pidrozdilakh vyshchykh navchalnykh zakladiv Zbroinykh Syl Ukrainy [Monitoring of Training Quality of Military Specialists in Higher Military Educational Establishments and Military Educational Units of Higher Educational Institutions of the Armed Forces of Ukraine] Kharkiv : KhNUPS, 244 (in Ukrainian).

Padalka O.S. Pedagogichni tekhnologii [Pedagogical technologies] : Navchal'niy posibnik dlya vuziv / O.S. Padalka, A.S. Nisimchuk, I.O. Smolyuk, O.T. Shpak. – K.: “Ukrains'ka entsiklopediya” im. M.P. Bazhana, 1995, 253 (in Ukrainian).

Pometun O. Interaktivni tekhnologii navchannya: teoriya, praktika, dosvid [Interactive educational technologies : theory, practice, experience] : metodichniy posibnik / O. Pometun, L. Pirozhenko. – K. : A.S.K., 2002,136 (in Ukrainian).

Pedagogichni tekhnologii u neperervniy profesiyniy osviti : Monografiya / S.O. Sisoeva, A.M. Aleksyuk, P.M. Volovik ta in. // Za red. S.O. Sisoeva. – K. : VIPOL, 2001, 502 (in Ukrainian).

Pedahohyka [Pedagogy]. Ucheb. posobye dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenyy / V.A. Slastenyn, Y.F. Ysaev, E.N. Shyyanov; Pod red. V.A. Slastenyna. - M.: Yzdatelskyy tsentr "Akademyya", 2013, 576 (in Ukrainian).

Vitchenko, A.O., Osodlo, V.I., Salkucan, S.M. (2016). Tehnologiyi navchannya u vishij vijskovij shkoli: teoriya i praktika [Technologies of Education in Higher Military School: Theory and Practice: Tutorial Manual] К. : NUOU im. Ivana Cherniakhovskoho, 272 (in Ukrainian).

Yahupov, V.V. (2007). Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoi osvity [Competency Approach to the Specialists' Training in the System of Higher Education] Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota, Tom 71, 3-8 (in Ukrainian).

Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy [Definition Dictionary of Modern Ukrainian Language] / uklad. i holov. red. V.T. Busel. – K.; Irpin: VTF «Perun», 2001. – 1440 s.( in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-25

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ