ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Г. Капосльоз Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7369-3977

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-1/147-157

Ключові слова:

вищий військовий навчальний заклад, військова освіта, організація наукових досліджень, освітня діяльність.

Анотація

У статті визначено деякі проблемні питання організації наукових досліджень для забезпечення освітньої діяльності вищого військового навчального закладу та функціонування органів управління військовою освітою України. Проведено диференціацію недоліків існуючої моделі організації наукових досліджень за групами проблемних питань: нормативно-правового регулювання відносини у процесі організації наукових досліджень в інтересах військової освіти України; науково-методичного забезпечення організації наукових досліджень в інтересах військової освіти України; управління (замовлення, організації, приймання, впровадження) науковими дослідженнями в інтересах військової освіти України; ресурсного забезпечення наукових досліджень в інтересах військової освіти України.

Біографія автора

Г. Капосльоз, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник

Посилання

Yasnys’ka, N. (2016). Deyaki aspekty derzhavnoho upravlinnya naukovoyi diyal’nistyu vyshchykh navchal’nykh zakladiv v umovakh reformuvannya haluzi [Some Aspects of Public Management of Scientific Activities of Higher Educational Institutions in the Reform of the Industry]. Naukovyy visnyk. – 2015/2016. – Vyp. 16/17 “Demokratychne vryaduvannya”. Rezhym dostupu : vivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk16/fail/Jasnyska.pdf. (in Ukrainian).

HendricksCher, C. (2009). Improving Schools Through Action Research: A Comprehensive Guidefor Educators. 2nd Edition.Boston: Pearson, 224.

Nikolayenko, S. (2003). Suchasna zakonodavcha osnova v systemi maybutnikh osvitn’oho ta naukovykh protsesiv v Ukrayini i sviti [Modern Legislative Framework in the System of Future Educational and Scientific Processes inUkraineand the World]. Vyshcha shkola, 3–19. (in Ukrainian).

Model’ perspektyvnoyi systemy naukovoho zabezpechennya funktsionuvannya ta rozvytku viys’kovoyi osvity: Zvit pro naukovo-doslidnu robotu shyfr “Kontseptsiya NZ (promizhnyy) [Model of the perspective system of scientific support for the functioning and development of military education: Report on research work cipher "Concept NZ" (intermediate)] (2017). K.: NUOU, 283. (in Ukrainian).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 15 hrudnya 1997 roku № 1410 “Pro stvorennya yedynoyi systemy viys’kovoyi osvity” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 15, 1997, №. 1410 "On the Establishment of a Unified Military Education System"] (1997). Rezhym dostupu : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-%D0%BF (in Ukrainian).

Polozhennya pro orhanizatsiyu naukovoyi ta naukovo-tekhnichnoyi diyalʹnosti v Zbroynykh Sylakh Ukrayiny, zatverdzheno nakazom Ministerstva oborony Ukrayiny vid 27.07.2016 № 385 [Regulations on the organization of scientific and scientific and technical activities in the Armed Forces of Ukraine, approved by the order of the Ministry of Defense of Ukraine dated 27.07.2016 №. 385] (2016). Rezhym dostupu : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1172-16 (in Ukrainian).

Nakaz nachal’nyka Natsional’noho universytetu oborony Ukrayiny imeni Ivana Chernyakhovs’koho “Pro orhanizatsiyu otsinky vprovadzhennya rezul’tativ naukovo-doslidnykh (doslidno-konstruktors’kykh) robit u navchal’nyy protses ta naukovu i naukovo-tekhnichnu diyalʹnist’ universytetu’ vid 20 veresnya 2017 roku № 250 [Order of the Head of the National University of Defense named Ivan Chernyakhovsky "On the organization of evaluation of the implementation of research (research and development) work in the educational process and scientific and scientific and technical activities of the University" from September 20, 2017, №. 250] (2017), 2. (in Ukrainian).

Polozhennya pro provedennya derzhavnoyi atestatsiyi vyshchykh navchal’nykh zakladiv III-IV rivniv akredytatsiyi Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny u chastyni naukovoyi, naukovo-tekhnichnoyi ta innovatsiynoyi diyal’nosti [Regulations on conducting state certification of higher education institutions of ІІІ-ІV accreditation levels of the Ministry of Education and Science of Ukraine in the part of scientific, scientific-technical and innovation activity] (2010). (in Ukrainian).

Instruktsiya pro orhanizatsiyu pidhotovky ta provedennya inspektsiynykh zakhodiv [Instruction on the organization of preparation and conduct of inspection activities] (2011). K., Ministerstvo oborony Ukrayiny, 43. (in Ukrainian).

Metodyka kompleksnoyi (potochnoyi, chastkovoyi) perevirky, vyvchennya stanu sprav u vyshchykh viys’kovykh navchal’nykh zakladakh ta viys’kovykh navchal’nykh pidrozdilakh vyshchykh navchal’nykh zakladiv [Methodology of complex (current, partial) verification, study of the state of affairs in higher military educational institutions and military educational units of higher educational institutions] (2014). K., Ministerstvo oborony Ukrayiny, 111. (in Ukrainian).

Doslidzhennya shlyakhiv pidvyshchennya efektyvnosti naukovoyi ta naukovo-tekhnichnoyi diyal’nosti u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny : zvit pro skladovu chastynu NDR shyfr “Struktura NDU” (zaklyuchnyy) [Investigation of ways to increase the efficiency of scientific and scientific and technical activities in the Armed Forces of Ukraine: Report on the component part of the GDR cipher "Structure of NDU" (final)] (2012). Viys’kova Akademiya, 221. (in Ukrainian).

Orhanizatsiya naukovykh doslidzhen’ u vyshchykh navchal’nykh zakladakh tekhnichnoho profilyu : zvit pro skladovu chastynu NDR shyfr “Kontseptsiya NZ” (ostatochnyy) [Organization of scientific research in higher educational institutions of technical profile: report on the component part of the GDR cipher "ConceptNS" (final)] (2017). Zhytomyr: ZHVI., 57. (in Ukrainian).

Orhanizatsiya naukovykh doslidzhen’ v interesakh vyshchykh viys’kovykh navchal’nykh zakladiv sukhoputnykh viys’k zbroynykh syl Ukrayiny: zvit pro skladovu chastynu NDR shyfr “Kontseptsiya NZ” (ostatochnyy) [Organization of scientific research in the interests of higher military educational institutions Armed Forces of Ukraine: report on the research part of the code "concept DK '(final)] (2017). L’viv, NASV, 110. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-25

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ