ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Автор(и)

  • К. Єргідзей Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4634-133X

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-2/85-91

Ключові слова:

імідж військового викладача, вищий військовий навчальний заклад, професійне становлення майбутнього викладача.

Анотація

Стаття присвячена формуванню педагогічного іміджу майбутнього викладача вищої військової школи, розглянуто наукові підходи до його розуміння. Визначено сутність та зміст професійного іміджу викладача вищого військового навчального закладу. Визначено етапи формування педагогічного іміджу майбутнього викладача вищої військової школи.

Посилання

Vitchenko, A.O. (2016) Tehnologizaciya navchannya y vishiy viyskoviy shkoli: teoriya i practika: navch.-metod. posib. [Technologies of studies at higher military school]. K., NYOU, 272 s. (in Ukrainian).

Volodarskaya, E.A. (2005) Socialno-psihologicheskiy analiz nauchnoy shkoli v imidjeologii [Socially-psychological analysis of scientific school in image science]. Materiali Tretjego mejdunarodnogo simpoziyma, M., RIC AIM, S.40-42. (in Russian).

Kozlova, O.G. (2012) Vidobrajennya osobistnisno-profesiynogo imidgy vchitelya y fenomeni pedagogichnoy majisternosti [A reflection of personality-professional image of teacher in the phenomenon of pedagogical mastery]. Postmetodika. (in Ukrainian).

Krasnicka, O.V. (2017) Imidg vikladacha vishogo vijskovogo navchalnogo zaklady. [Image of the future teacher of higher military education institution]. Pedagogichna nauka v Ukraine za roki nezalegnosti: zdobytki, prorahynki, perspektivi: materiali vseukr. (z mignar. ychastu) nayk.-prakt. konf., m. Herson, S. 237-240. (in Ukrainian).

Piskunov, M.S. (1999) Imidg obrazovatelnogo ychregdeniya: struktura i mehanizmi formirovaniya [Image of educational establishment : structure and forming mechanisms]. Monitoring i standarti v obrazovanii, № 5, S. 5-9. (in Russian).

Rjabinov, A.N., Petkov, V.A. (2003) Stanovlenie avtoriteta voennogo pedagoga: problemi i perspektivi: monografiya [Becoming of authority of military teacher : problems and prospects]. M., 179 s. (in Russian).

Hmilar, O.F., Krasnicka, O.V., Nedviga, O.V. (2018) Teoriya i praktira vidbory personaly: navch. posib. [Theory and practice of selection of personnel]. K., CP «Komprint», 303 с. (in Ukrainian).

Yagypov, V.V. (2003) Pedagogika: Navch. posibnik. [Pedagogics]. K., Libid, 560 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-05

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ