DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-2/92-103

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ І ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ ПОНЯТЬ ТА СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКІВ

О. Заболотний, А. Зельницький, В. Оліферук, Н. Шабатіна

Анотація


У статті представлено результати дефінітивного аналізу основних понять стосовно кадрового потенціалу Збройних Сил України та якості вищої військової освіти, надано авторські пропозиції щодо уточнення даних понять, розглянуто зв’язки між ними у розробленій структурі системи якості вищої військової освіти.


Ключові слова


кадровий потенціал Збройних Сил України; якість вищої військової освіти; забезпечення якості освіти; компетентність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Stratehichnyi oboronnyi biulleten : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 6.06.2016 r. № 240/2016. [Strategic Defense Bulletin of Ukraine : Decree of President of Ukraine from 6.06.2016 р. № 240/2016.] (2017) P. 10. (in Ukraine)

Derzhavna Prohramma rozvytku Zbroinykh Syl Ukrainy na period do 2020 roku : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 22.03.2016 r. № 73/2017. [State program of Armed Forces of Ukraine development till 2020 : Decree of President of Ukraine from 22.03.2016 р. № 73/2017.] (2017) P. 10. (in Ukraine)

Klauzevits, K. O voyne, (2003) [Clausewitz C. On War] 864 p. (in Russia)

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great Defining Dictionary of Modern Ukrainian Language] (2001) 1440 p. (in Ukraine)

Kontseptsii viiskovoi kadrovoi polityky u Zbroinykh Sylakh Ukrainy na period do 2020 roku : zatv. nakazom Ministerstva oborony Ukrainy vid 26.06.2017 r. № 342 [Conception of Military Personnel Policy in Armed Forces of Ukraine till 2020 : prov. Directive Of Ministry of Defence of Ukraine 26.06.2017] (2017) P. 10–12. (in Ukraine)

Psihologiya. Slovar / pod obsch. red. A. V. Petrovskogo, M. G. Yaroshevskogo. 2-e izd., ispr. i dop. [Psychology. Dictionary] (1990) 494 p. (in Russia)

Voennyiy entsiklopedicheskiy sovar / pred. gl. red. komissii N. V. Ogarkov [Military Encyclopedic Dictionary] (1983) 863 p. (in Russia)

Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. №2145-VIII. [On Education : Law of Ukraine from 05.09.2017 р. №2145-VIII] (2017) p. 380. (in Ukraine)

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII. [On Higher Education : Law of Ukraine from 01.07.2014. № 1556-VII] (2017) URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2. (in Ukraine)

Zelnytskyi, A. M. (2017), Kontseptualni zasady harantuvannia yakosti pidhotovky maibutnikh ofitseriv Zbroinykh Syl Ukrainy u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh. Visn. Cherkask. un-tu. Seriia ped. nauky. [Conceptual Basis of Guaranteeing of Quality of Future Officers’ of Armed Forces of Ukraine in Higher Military Educational Institutions Training ] P. 71–83. (in Ukraine)

Zelnytskyi, A. M. Zabolotnyi, O. A. Prykhodko, Yu. I. ta in. (2017), Monitorynh yakosti pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh ta viiskovykh navchalnykh pidrozdilakh vyshchykh navchalnykh zakladiv Zbroinykh Syl Ukrainy : nauk.-metod. posib. / za zah. red. I. V. Toloka [Monitoring of Quality of Training of Military Professionals in Higher Military Educational Institutions and Military Educational Units of Higher Educational Institutions of Armed Forces of Ukraine], 120 p. (in Ukraine)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стратегічний оборонний бюллетень : Указ Президента України від 6.06.2016 р. № 240/2016.

2. Державна Программа розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року : Указ Президента України від 22.03.2016 р. № 73/2017

3. Клаузевиц К. О войне. Москва : Эксмо; Санкт-Петербург : Terra Fantastiсa, 2003. 864 с.

4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : ВТФ Перун, 2001. 1440 с.

5. Концепція військової кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2020 року : затв. наказом Міністерства оборони України від 26.06.2017 р. № 342.

6. Психология. Словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Политиздат, 1990. 494 с.

7. Военный энциклопедический соварь / пред. гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. Москва : Воениздат, 1983. 863 с.

8. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. № 38-39. Ст. 380.

9. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2 (дата звернення: 15.11.2017).

10. Зельницький А. М. Концептуальні засади гарантування якості підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України у вищих військових навчальних закладах. Вісн. Черкаськ. ун-ту. Серія пед. науки. 2017, № 6. С. 71–83.

11. А. М. Зельницький, О. А. Заболотний, Ю. І. Приходько та ін. Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України : наук.-метод. посіб. / за заг. ред. І. В. Толока. Харків : ХНУПС, 2017. 120 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.