РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ОРГАНІЗАТОРІВ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

  • С. Нехаєнко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0112-1018

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-2/172-182

Ключові слова:

мислення, професійне мислення, психологія професійного мислення, психолого-педагогічні умови, організатори морально-психологічного забезпечення.

Анотація

В публікації автором проаналізовано проблему професійного мислення організаторів морально-психологічного забезпечення (МПЗ) у психологічній і педагогічній науках.

Здійснено аналіз мислення, як психічного пізнавального процесу, у наукових працях закордонних і вітчизняних науковців з урахуванням закономірностей функціонування людської психіки в екстремальних ситуаціях, з метою покращення морально-психологічного забезпечення діяльності особового складу.

Розглянуто характеристики професійного мислення організаторів морально-психологічного забезпечення, які потрібно розвивати для досягнення професіоналізму при здійсненні професійної військової діяльності.

Посилання

Akimova, M.K. Kozlova V.T. Ferens N.A. (1999) Teoreticheskiye podkhody k diagnostike prakticheskogo myshleniya: Voprosy psikhologii [Theoretical approaches to the diagnosis of practical thinking: Psychological issues]. 1, 21-31. (in Russian).

Viiskova psykholohiia ta pedahohika: innovatsiinyi pidkhid: pidruchnyk: u 2 ch. (2012) Ch. 1 / kolektyv avtoriv; za ah. red. S. D. Maksymenka. [Military psychology and pedagogy: an innovative approach: a textbook]. Kyiv: NUOU. (in Ukrainian).

Vygotskiy, L. S. (1982) Myshleniye i rech: Sobraniye sochineniy: v 6 t. / pod red. A. M. Matyushkina. [Thinking and speaking], Moskva: Pedagogika, vol. 2. Problemy obshchey psikhologii. [Problems of general psychology]. (in Russian).

Vygotskiy, L.S. (1982-1984) Sobraniye sochineniy: v 6 t. / pod red. A. M. Matyushkina. Moskva: Pedagogika. vol. 4. Detskaya psikhologiya. [Psychology of children]. (in Russian).

Dzhelilova, L. R. (2008) Psykholohichni osoblyvosti rozvytku profesiinoho myslennia u maibutnikh vchyteliv pochatkovoi shkoly [Psychological peculiarities of development of professional thinking in future primary school teachers]: dys. kand. psykhol. nauk: 19.00.07 / Instytut pedahohichnoi osvity i osvity doroslykh APN Ukrainy. Kyiv (in Ukrainian).

Dragomirov, M. I. (1956) Voprosy obucheniya i vospitaniya voysk: Izbrannyye trudy [Questions of training and education of troops: Selected Works]: Moskva.: Voyenizdat (in Russian).

Molyako, V. A. (1984) Psikhologiya konstruktorskoy deyatelnosti [Design Psychology]. Moskva: Mashinostroyeniye (in Russian).

Klauzevits, K. fon. (2002) O voyne [About the war]. V 2 t.: / Moskva: OOO «Izdatelstvo AST»; St. Petersburg : Terra Fantastica, vol. 1 (in Russian).

Molyako, V. A. (2007) Tvorcheskaya konstruktologiya (prolegomeny) [Creative constructology (prolegomena)]. Kiїv: Osvita Ukrainy (in Russian).

Piazhe, Zh. (1994) Rech i myshleniye rebenka [child's speech and thinking]. Moskva: Pedagogika-Press (in Russian).

Poviakel, N. I. (2004) Samorehuliatsiia profesiinoho myslennia v systemi fakhovoi pidhotovky praktychnykh psykholohiv [Self-regulation of professional thinking in the system of professional training of practical psychologists]. (Doctoral thesis). Kyiv (in Ukrainian).

Psykholohiia boiu (2017) [Psychology of battle]: posibnyk. Lviv: Astroliabiia (in Ukrainian).

Rubinshteyn, S. L. (2002) Osnovy obshchey psikhologi [Basics of general psychology]: Piter (in Russian).

Stasiuk, V.V. (2016) Psykholohiia lokalnykh viin ta zbroinykh konfliktiv: pidruchnyk dlia slukhachiv ta studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Psychology of local wars and armed conflict: a textbook for students and students of higher educational institutions]. Kyiv: NUOU im. I. Cherniakhovskoho (in Ukrainian).

Teplov, B.M. (1985) Izbrannyye trudy [Selected works]: V 2 t. Moskva: Pedagogika. vol.1 (in Russian).

Tikhomirov, O. K. (2008) Informatsionnaya i psikhologicheskaya teorii myshleniya [Information and psychological theory of thinking] Moskva.: AST: Astrel (in Russian).

Tikhomirov, O. K. (2007) Psikhologiya myshleniya: ucheb. posobiye dlya stud. vyssh. ucheb. Zavedeniy [Psychology of thinking: a textbook for students of higher educational institutions]. Moskva: Izdatelskiy tsentr „Akademiya” (in Russian).

Tikhomirov, O.K. (1969) Struktura myslitelnoy deyatelnosti cheloveka: Opyt teoreticheskogo i eksperimentalnogo issledovaniya [The structure of human mental activity: The experience of theoretical and experimental research]. Moskva: Izd-vo Mosk. gos. un-ta. (in Russian).

Iahupova, O. V. (2009) Osoblyvosti rozvytku pokaznykiv praktychnoho myslennia maistriv vyrobnychoho navchannia [Features of the development of indicators of practical thinking of production training masters] (Phd thesis) Kharkiv (in Ukrainian).

Iahupov, V. V. (2004) Viiskova psykholohiia: pidruchnyk [Military psychology: textbook]. Kyiv: Tandem (in Ukrainian).

Iahupov, V. V. (2002) Viiskove vykhovannia: istoriia, teoriia ta metodyka: navchalnyi posibnyk [Military education: history, theory and methodology: textbook]. Kyiv: VPTs “Kyivskyi universytet” (in Ukrainian).

Iahupov, V. V. (2002) Pedahohika: navchalnyi posibnyk [Pedagogical science: a tutorial]. Kyiv: Lybid, 2002 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-05

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ