DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-2/183-191

ВИЩА ВІЙСЬКОВА ОСВІТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

В. Осьодло, Т. Ворона, А. Пелих

Анотація


В статті проведено аналіз сучасних тенденцій щодо ролі інформаційного суспільства в процесі підготовки особистості офіцера в системі вищої військової освіти України. Розкрито основні стратегічні цілі та завдання розвитку інформаційного суспільства в освітній сфері України. Окреслено основні тенденції розвитку системи вищої військової освіти України в умовах ведення гібридної війни. Запропоновано основні шляхи реалізації прикладних завдань системи вищої військової освіти України в інформаційному суспільстві в організаційній, науково-методичній та управлінській площині.


Ключові слова


інформаційне суспільство; вища військова освіта; якість освіти; військово-професійна діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


The Law of Ukraine "On Higher Education" dated July 01, 2014, No. 1556-VII. (in Ukrainian).

The Law of Ukraine "On the Basic Principles of the Information Society Development in Ukraine for 2007-2015". Vedomosti Verkhovna Rada of Ukraine. - 2007. N 12. Article 102. (in Ukrainian).

On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the Period up to 2021: Decree of the President of Ukraine of June 25, 2013 No. 344/2013. (in Ukrainian).

National Doctrine of Educational Development. Approved by Decree of the President of Ukraine of April 17, 2002, No. 347/2002. Official Gazette of Ukraine. 2002. №16. 11 s. Art. 860. act code 22250/2002. (in Ukrainian).

On the National Security Strategy of Ukraine. Presidential Decree of September 24, 2015 5287/2015 (in Ukrainian).

Strategic Defense Bulletin of Ukraine (Road Map of Defense Reform of Ukraine). [Draft]. K., 2016. - 31 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18/page2.

2. Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”. Відомості Верховної Ради України. 2007. N 12. С.102.

3. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013.

4. Національна доктрина розвитку освіти. Затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 р., № 347/2002. Офіційний вісник України. 2002. №16. 11 с. ст. 860. код акту 22250/2002.

5. Про Стратегію національної безпеки України. Указ Президента України від 24 вересня 2015 року 5287/2015 URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

6. Стратегічний оборонний бюлетень України (Дорожня карта оборонної реформи України) / [Проект


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.