DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2017-1/19-24

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ СЛУХАЧІВ ВВНЗ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

В. Басанець, Н. Колотова, О. Хардікова

Анотація


У статті піднімається питання індивідуалізації навчання іншомовного лексичного матеріалу на практичних заняттях з англійської мови, визначено прийоми та методи індивідуалізації навчання англомовного лексичного матеріалу слухачів ВВНЗ. Одним з реальних чинників, які здатні вирішити проблеми у формуванні особистості, є індивідуалізація навчального процесу. Такий метод неодноразово застосовувався при реалізації ідей особистісно-орієнтованої освіти, що значно впливає на процес підвищення ефективності навчання. Підкреслюється важливість використання мультимедійних засобів у процесі навчання і роль індивідуальної та колективної проектної роботи.


Ключові слова


індивідуалізація; проектна робота; лексична одиниця; мовленнєві навички; вміння.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Арванітопуло Е. Г. Проектна методика навчання англійської мови на старшому ступені ліцею: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Е.Г. Арванітопуло. ‑ К., 2006. ‑ 22 с.

2. Вінніченко Н. А. Вплив проблемно-комунікативного курсу навчання англійської мови на психологічні характеристики тих, хто навчається: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: 19.00.07. / Н. А. Вінніченко. ‑ Х., 1995. ‑ 18 с.

3. Єфімова О. М. Оволодіння іноземною мовою в умовах вищого військового навчального закладу / О. М. Єфімова. – К.:ВІКНУ, 2007. ‑ 451 с.

4. Коношевський О. Л. Індивідуалізація самостійної роботи майбутніх учителів математики засобами мультимедіа: дис…. канд. пед. наук: 13.00.04 / О. Л. Коношевський. ‑ Вінниця, 2007. ‑ 235 с.

5. Кузовлев В. П. Индивидуализация обучения иноязычной речевой деятельности как средство создания коммуникативной мотивации: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / В. П. Кузовлев. ‑ . М., 1982. ‑ 16 с.

6. Мамчур К. В. Проблеми іншомовного навчання аудіюванню військових фахівців / К.В. Мамчур. ‑ К.:ВІКНУ, 2007. ‑ 451 с.

7. Мелікова С. О. Індивідуалізація професійно орієнтованого навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей у вищих педагогічних закладах: дис…. канд. пед. наук: 13.00.09 / С. О. Мелікова. ‑ Кривий Ріг, 2008. ‑ 216 с.

8. Ніколаєва С. Ю., Бігич О. Б. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: [наук.-метод. посіб.] / С. Ю. Ніколаєва, О. Б. Бігич. ‑ К.: Ленвіт, 1999. ‑ 320 с.

9. Опрышко А. А. Индивидуализация обучения средствами новых информационных технологий (На примере обучения иностранному языку): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / А. А. Опрышко. ‑ Таганрог, 2004. ‑ 136 c.

10. Педагогічний словник. ‑ [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу до сайта: http://enc-dic.com/pedagogics. ‑ Назва з екрана.

11. Платонов К .К. Структура и развитие личности / К.К.Платонов. ‑ М.: Наука,1986. ‑ 254 с.

12. Собина Т. А. Индивидуализация обучения и развитие способностей учащихся // Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу до сайта: http://festival.1september.ru/articles/310765. ‑ Назва з екрана.

13. Тітова В. В. Модульно-проектна методика навчання англійської мови студентів вищих технічних закладів освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / В. В. Тітова. ‑ К., 2001. ‑ 19 с.

14. Чернякова И. Л. Индивидуализация обучения как инновационная идея современной педагогики: историко-культурный контекст // Инновации вобразовании: Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. ‑ Нижний Новгород, 2009. ‑ № 4. ‑ С. 18-23.

15. Шевченко С. П. Індивідуалізація навчання у вищій школі (на прикладі викладання іноземних мов) // Українська наука в мережі Інтернет: Педагогіка [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу до сайта: http://intkonf.org. ‑ Назва з екрана.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.