№ 1 (35) 2017

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ PDF
В. Артемов, В. Cеріков 3-11
СТРУКТУРА ГАЛУЗЕВОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
А. Балендр 12-18
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ СЛУХАЧІВ ВВНЗ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
В. Басанець, Н. Колотова, О. Хардікова 19-24
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
І. Блощинський 25-30
ІННОВАЦІЙНО-ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ГАЛУЗІ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Н. Волкова 31-37
CПОСІБ ІЄРАРХІЧНОГО СТРУКТУРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ PDF
М. Гніденко, О. Ільїн 38-44
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ І ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО НАВЧАННЯ PDF
А. Дерев’янчук, С. Сиротенко 45-52
АКТИВІЗАЦІЯ САМООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ВВНЗ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ PDF
Н. Замотаєва 53-61
ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ВВНЗ PDF
А. Зельницький 62-69
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Г. Кашина 70-82
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ АД’ЮНКТІВ PDF
І. Козубцов 83-94
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ У КОНТЕКСТІ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД PDF
Л. Кримець 95-102
УПРАВЛІННЯ ДИСТАНЦІЙНИМ НАВЧАННЯМ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ PDF
І. Кузьмич 103-107
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ У ВІЙСЬКОВІЙ ОСВІТІ PDF
А. Кучерявий 108-114
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ PDF
В. Лащихіна, І. Лащихіна 115-123
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Л. Олійник 124-131
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВИКЛАДАЧЕМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ PDF
В. Оліферук 132-139
ВІЙСЬКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ЯК СИСТЕМА МЕТОДОЛОГІЧНИХ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД PDF
Ю. Приходько 140-148
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
О. Сафронов, Г. Капосльоз, О. Мельниченко, О. Голубєва 149-156
ПРОФЕСІЙНІ СКЛАДОВІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ PDF
В. Cеріков 157-164
МЕТОД ПРОЕКТУ ЯК ОДНА З СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ PDF
О. Сушков 165-172
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ ЮРИДИЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
О. Топчій 173-182
ПРАКСЕОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІТ-ФАХІВЦЯ ДО ГРУПОВОЇ РОБОТИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ PDF
Ю. Тулашвілі, М. Денисюк 183-191
ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ PDF
О. Федоренко, С. Шевцов 192-199
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
О. Черних, О. Мітягін, Ю. Черних 200-208
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА − ОДНА З ВАГОМИХ СКЛАДОВИХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВОЇНА PDF
С. Шепель 209-215