DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2017-1/31-37

ІННОВАЦІЙНО-ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ГАЛУЗІ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н. Волкова

Анотація


У статті розкрито інноваційно-зорієнтований підхід підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій. Обґрунтовано необхідність запровадження інноваційно-зорієнтованого підходу як ефективного засобу підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців, даний підхід уможливлює закріплення позитивної мотивації до опанування знань, умінь і навичок з обраної професії, формування професійної компетентності та стійку потребу в активній діяльності, постійному самовдосконаленні свого професійного образу, активізація позиції майбутнього інженера-педагога у галузі харчових технологій в навчальному призначенні сприяє усвідомленню ним власних можливостей і здібностей, бажання змінювати, удосконалення власного «Я».


Ключові слова


інноваційно-зорієнтований підхід; принципи; професійна підготовка; стратегія.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аузіна М. О. Інноваційні процеси в освіті: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / М. О. Аузіна, А. М. Возна. – Національний банк України ; Львівський банківський ін-т. – Л. : ЛБІ НБУ, 2003. – 103 с.

2. Блауберг И. В. Становление и сущность системного подхода / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. – М. : Изд-во «Наука», 1973. – 270 с.

3. Власова О. І. Педагогічна психологія: Навч посібник / О. І. Власова. – К. : Либідь, 2005. – 400 с.

4. Кларин М. В. Инновации в обучении: метафоры и модели. Анализ зарубежного опыта / М. В. Кларин. – М. : Наука, 1997. – 223 с.

5. Кондрашова Л. В. Высшая педагогическая школа и Болонский процесс: реализации и перспективы / Лидия Валентиновна Кондрашова. − Кривой Рог, 2007. – 474 с.

6. Меретукова З. К. Методология научного исследования и образования: Учебное пособие для студентов, занимающихся НИР и аспирантов / З. К. Меретукова. – Майкоп, изд-во АГУ, 2003. – 244 с.

7. Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой / С. И. Ожегов. – 18-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 1987. – 797 с.

8. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов. В 2-х кн. / И. П. Подласый. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1 : Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.