DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2017-1/140-148

ВІЙСЬКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ЯК СИСТЕМА МЕТОДОЛОГІЧНИХ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД

Ю. Приходько

Анотація


В статті показується актуальність подальшого дослідження процесу функціонування та динаміки розвитку системи підготовки військових фахівців, що зумовлено низкою чинників. Наголошується, що усталені дидактичні основи в підготовці військових фахівців, які в основному успадковані з минулих часів і склалися на теперішній час, потребують суттєвого коригування на засадах системного підходу. Нехтування системним підходом до реформування системи підготовки військових фахівців стало причиною низки недоліків, що накопичувалися в ній протягом багатьох років, а за своєю сутністю – наслідком суперечностей різного походження. Визначаються суперечності зовнішнього та внутрішнього впливу, що притаманні підготовці військових фахівців, причини їх виникнення та наслідки. Обгрунтовуються основні дидактичні засади, що мають сприяти підвищенню якості підготовки військових фахівців для ЗС України.


Ключові слова


концепція; підготовка військових фахівців; набір; системний підхід; дидактичні засади; спеціальності; зміст освіти; моніторинг.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аверьянов А.Н. Системное познание мира : Методологические проблемы / А.Н. Аверьянов. – М.: Политиздат, 1985. – 263 с.

2. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. – Казань: КГУ, 1988. – 386 с.

3. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти / Укладачі: Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський, В.Л. Гуло та ін. – К.: МОН України, ІІТЗО, 2007. – 76 с.

4. Ніколоєнко С.М. Управління якістю вищої освіти: теорія, аналіз і тенденції розвитку: [монографія] / С.М. Ніколаєнко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 519 с.

5. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013.

6. Про Стратегію національної безпеки України. Указ Президента України від 24 вересня 2015 року 5287/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

7. Приходько Ю.І. Методологічні основи формування змісту підготовки військових фахівців / Ю.І. Приходько // Вісник Національного університету оборони України. – 2011. – № 2(21). – С. 68–74.

8. Приходько Ю.І. Еволюція відкритих систем внаслідок інформаційно-комунікаційних процесів / Ю.І. Приходько // Тези доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", 24-25 листопада 2016 р., Київ. – Київ: ВІ КНУ. – С.

9. Професійна освіта: Словник / Уклад. С.У. Гончаренко, І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало та ін. / За ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища школа, 2000. – 380 с.

10. Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1993. – 320 с.

11. Телелим В.М. Інноваційний розвиток військової освіти в Україні: становлення, проблеми, перспективи / В.М. Телелим, Ю.І Приходько // Наук.-практичний журнал "Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку". – 2012. – № 2. – С. 177–188.

12. Тюхтин В.С. Отражение, системы, кибернетика. – М: Мысль, 1972. – С. 215–240.

13. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика / А.В. Хуторской. – М., Академия, 2008. – 256 с.

14. Эшби У.Р. Введение в кібернетику / У.Р. Эшби. – М., 1959. – С. 10–25.

15. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. – М.: Наука, 1978. – 391 с.

16. Ягупов В.В. Військова дидактика. – К.: РВЦ “Київський ун-т”, 2000. – 400 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.