DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2017-1/53-61

АКТИВІЗАЦІЯ САМООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ВВНЗ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ

Н. Замотаєва

Анотація


Стаття присвячена обґрунтуванню наукових підходів до організації самоосвітньої підготовки викладачів гуманітарних дисциплін вищої військової школи у системі неперервної професійної освіти.

Доведено, що використання кейс-технології сприяє поглибленню самоосвітньої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін за рахунок виконання різного роду випереджальних завдань (пошук та представлення інформації у мережі Інтернет, створення списку посилань на інформаційні ресурси Інтернет, розробка мультимедійної презентації у програмі MS Pоwer Point, використання електронної пошти, обмін повідомленнями у чаті, створення та розміщення інформації у блозі тощо), сприяє активізації дослідницької діяльності викладачів гуманітарних дисциплін ВВНЗ, створює належні умови для практичного застосування набутих знань під час виконання різного роду завдань творчого характеру.


Ключові слова


самоосвітня підготовка; інтерактивні технології; кейс-технологія; нові інформаційні технології; портфоліо; викладачі гуманітарних дисциплін; вищі військові навчальні заклади.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України : Історія. Теорія : підруч. / А. М. Алексюк. ¾ К. : Либідь, 1998. ¾ 558 с.

2. Вітченко А. О. Технології навчання у вищій військовій школі : теорія і практика : навч.-метод. посіб. / А. О. Вітченко, В. І. Осьодло, С. М. Салкуцан ; за заг. ред. професора В. М. Телелима. ¾ К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2016. ¾ 250 с.

3. Зимняя И. А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. Изд. Второе, доп., испр. и перераб. ¾ М. : Издательская корпорація «Логос», 1999. ¾ 384 с.

4. Макаренко А. С. Собр. соч. : в 4-х т. / А. С. Макаренко. ¾ М. : Правда, 1987. ¾ Т. 1 : Марш тридцатого года. Педагогическая поэма ¾ 576 с. ¾ (Библиотека «Огонёк». Отечественная классика).

5. Мачинська Н. І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: монографія / Н. І. Мачинська ; за ред. С. О. Сисоєвої. ¾ Львів : ЛьвДУВС, 2013. ¾ 416 с.

6. Морзе Н. В. Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання вікі-порталу / Наталія Вікторівна Морзе, Лілія Олександрівна Варченко-Троценко // Інформаційні технології і засоби навчання. ¾ 2014. ¾ Том 40, ¾ №2. ¾ С. 92-106.

7. Пидкасистый П. И. Самостоятельная деяльность учащихся. Дидактический анализ процесса и структуры воспроизведения и творчества. ¾ М. : Педагогика, 2002, ¾ 182 с.

8. Руденко Ю. Чи був Антон Макаренко педагогом-гуманістом? / Ю. Руденко // Українське слово. ¾ 2013. ¾ № 36 (4¾10 верес.). ¾ С. 12¾13.

9. Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих : навч.-метод. посіб. / С. О. Сисоєва. ¾ К. : ВД «ЕКМО», 2011. ¾ 320 с.

10. Ситуационная методика обучения: Теория и практика / Сост. А. И. Сидоренко, В. И. Чуба. ¾ К. : Центр инноваций и развития, 2001. ¾ 256 с.

11. Сметанський М. І. Порівняльний аналіз педагогічних ідей А. Макаренка і В. Сухомлинського / М. І. Сметанський // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць. Серія : пед. науки. — Полтава : Вид—во ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2008. — Вип. 4. — С. 55—64.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.