DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2017-2/28-34

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В АНТИКОРУПЦІЙНІЙ ОСВІТІ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

Л. Бакунчик, Л. Кримець

Анотація


У статті розглянуто проблеми підготовки військовослужбовців у сфері протидії та запобіганню проявам корупції у службовій діяльності. У ході дослідження проведено аналіз останніх напрацювань у сфері антикорупційної освіти з метою вироблення ефективних форм і методів антикорупційної підготовки військових фахівців та впровадження єдиних підходів у формування сучасної системи антикорупційної освіти у вищих військових навчальних закладах України. Досягти бажаних результатів можливо через винайдення/розробку універсальної комплексної моделі/системи антикорупційної самоосвіти військовослужбовців.


Ключові слова


освіта; самостійна підготовка; запобігання корупції; стратегія; навчальне середовище; військова освіта; навчальні програми; виховання антикорупційних принципів та доброчесності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ahalets I. Samostiyna robota studentiv v pedahohichnykh navchalʹnykh zakladakh u protsesi vyvchennya dystsypliny «Osnovy etyketu» / Inna Ahalets // text edition. – K.: Molod i rynok. – 2011. − № 9 (80). – P. 26–30.

Anticorruption Program for Ukrainian MOD, Ukraine MOD order, 30 March 2017 № 299 [Electronic resource]. – Access regime: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zapobigannya-proyavam-korupczii/.

Dychkivska I. M. Innovative pedagogical technologies: / І.М. Dychkivska // Textbook. - K. : Academic publishing house. – 2004. – P. 351.

Ivashchenko O. Rizha. Book on bribery inUkraineand the fight against it. / O. Ivashchenko // Educational Manual. – K. : Publishing House LLC "New Friend". – 2008. – P. 272.

United Nations Convention against Corruption; international document dated October 31, 2003 [Electronic resource]. – Mode of access: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.

Council of Europe Criminal Law Convention on the fight against corruption: international document of 27 January 1999 [Electronic resource]. – Mode of access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_101.

Melnyk M.I. Corruption – corrosion of power (social essence, tendencies and consequences, measures of counteraction) / M.I.Melnik // Monograph. – K. : Legal Opinion. –2004. – P. 400.

On the Principles of State Anti-Corruption Policy inUkraine(Anticorruption Strategy) for 2014–2017 ": Law of Ukraine dated October 14, 2014 No. 1699-VII [Electronic resource]. –Mode of access: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1699-18.

Torychny O. V. Contents and peculiarities of formation of military special competence of future officers-border guards at the basic stage / O.V. Yearbook // Collection of sciences. Works No. 61 // [Ch. Ed. Potapchuk E.M.]. -Khmelnitsky: Vot-na National acad. SPSU, 2011. – P. 107–111.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Агалець І. Самостійна робота студентів в педагогічних навчальних закладах у процесі вивчення дисципліни «Основи етикету» / Інна Агалець // Молодь і ринок. – 2011. − № 9 (80). – С. 26–30.

2. Антикорупційна програма Міністерства оборони України на 2017 рік, затв. наказом МО України від 30 травня 2017 року № 299 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zapobigannya-proyavam-korupczii/.

3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав. – 2004. – С. 351.

4. Іващенко О. Іржа. Книга про хабарництво в Україні та боротьбу з ним : навч. посіб.. / О. Іващенко. – К. : вид-во ТОВ «Новий друг». – 2008.  – С. 272.

5. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції; міжнародний документ від 31 жовтня 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.

6. Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією : міжнародний документ від 27 січня 1999 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_101.

7. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : монографія / М. І. Мельник. – К. : Юридична думка. – 2004. – С. 400.

8. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки»: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1699-18.

9. Торічний О. В. Зміст та особливості формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників на базовому етапі / О. В. Торічний // Збірник наук. праць НАДПСУ // [гол. ред. Потапчук Є. М.]. – № 61– Хмельницький : вид-во НАДПСУ, 2011. – С. 107–111.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.