DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2017-2/49-56

УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВИЩОЇ ШКОЛИ

О. Божок, В. Златніков

Анотація


У статті розкрито поняття компетентнісного підходу в контексті підготовки фахівців іноземних мов, вказано на види та його особливості. Сучасною парадигмою вищої професійної освіти визнано компетентнісний підхід як один із напрямів оновлення професійної освіти, покликаний розв’язувати суперечності між потребами суспільної практики в компетентних фахівцях та можливостями змісту й методів забезпечення їхньої підготовки.

 


Ключові слова


компетентність; компетентнісний підхід; фахівець іноземної мови (англійська); педагогічні умови; професійна компетенція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Asimov A. G., Schukin A. N. (1999). Slovar Metodicheskih Terminov [Dictionary of the methodological Terms], 365 p.

Bibik N.M. (2010). Kompetenzii i competentnosti u resultatah pochatkovoji osvity. [Competences in the Results of Primary Education]. No. 9, p.1-4.

Bondar V.I.(2011) Formuvannja competentnosti ta concurentnozdatnosti vypusknyka pedagogichnogo VNZ. [The Formation of the Competent and Graduator And

and it's Competent Skills] // Journal: Theory and Practice of the Education, 204 p.

Bondar S. Competenzija osobystosti – integrovanji component navchalnyh dosjagnen uchniv. [The Competence of the Individual as The Integrative Component of its Educational Achievements] / S. Bondar. (2003). Journal: Theory and Practice of the Education No. 2, p.11-15.

Bunk G. Teaching Competence in Initial and Continuing Vocational Training in the Federal Republic of Germany / Gerhard P. Bunk. - European Journal Vocational Training. No.1. (1994), p.8-14.

Crowl T. K., Kaminsky S., Podell D. M. Educational Psycology. Windows of Teaching. (1997), 416 p.

Frumin l. (2005) Competentnostnoe obrazovanije, [Competence education].

Khutorskoy A. V. (2002). Kluchevyje competentnosti kak component lichnostno-orientirovannoj paradigmy obrazovanija. [Key Competences as the Component of the Personal Paradigm of Education] / A. V. Khutorskoy, p. 135-157.

Ovcharuk O. (2003), Kompetentnosti jak kluchovi do onovlennja zmisty osvity. [Competences as the Keys to the Education Innovations] / Oksana Ovcharuk p. 16-27.

Pometun O. I. (2004). Kompetentnisniy pidhid do ozinjuvannja rivniv dosjagnen uchniv. [Competence Approach to Evaluate the Levels of Pupils' Achievements] / O.I.Pometun 10 p.

Savchenko O. Uminnja uchytysja jak kluchova kompetentnist zqgalnoji serednjoi osvity. [The Skill to Study as the Key Competence in the Secondary School] / Oleksandra Savchenko (2004), 112 p.

Zinmnya I. A. Kluchevyje kompetentnosti kak rezultativno zelevaja osnova kompetentontnogo podhoda v obrazovanii. [Key Competences as the Achieved Base of the Competence Approach in the Education] / I.A. Zinnia. (2004). - 42 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Словарь методических терминов / Є. Г. Алимов. – СПб: Златоуст, 1999. – 365 с.

2. Бібик Н. М. Компетентність і компeтенції у результатах початкової освіти / Н. М. Бібік // Початкова школа. – 2010. – № 9. – С. 1–4.

3. Бондар В. І. Формування компетентності та конкурентоздатності випускника педагогічного ВНЗ / В. І. Бондар // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: теорія і практика навчання та виховання ; зб. наук. праць. – К. : вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 204 c.

4. Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів / С.Бондар . –  2003. – Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: теорія і практика навчання та виховання ; зб. наук. праць. – К. : вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. – С. 11-15.

5. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия / И. А. Зимняя. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с.

6. Овчарук О. Компетентності як ключі до оновлення змісту освіти / Оксана Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. – К. : К. І. С., –2003. С. 17– 27.

7. Пометун О. І. Компетентністний підхід до оцінювання рівнів досягнень учнів / О. І. Пометун; Презентація на нараді Центру тестових технологій, м. Київ, 19 жовт. 2004 р. – К., 2004. –10 с.

8. Савченко О. Уміння учитися як ключова компетентність загальної середньої освіти / Олександра Савченко // Компетентністний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. –  К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

9. Хуторской А. В. Ключeвые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. В. Хуторской // Ученик в общеобразовательной школе. – М.: ИОСО РАО, 2002. – С. 135 –157.

10. Фрумин И. Компетентностное образование / И. Фрумин // Учительская газета. ( 1 марта)  –  2005.

11. Bunk G. Teaching Competence in Initial and Continuing Vocational Training in the Federal Republic of Germany / Gerhard P. Bunk. – European Journal Vocational Training. – No 1. – January – April 1994/I. – P. 8–14.

12. Crowl T.K., Kaminsky S., Podell D.M. Educational Psychology. Windows on Teaching. – Brown & Bench mark publishers, 1997. – 416 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.