DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2017-2/69-76

ВИКЛАДАЧІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВВНЗ: СТАН ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

А. Зельницький, О. Рибчук

Анотація


Статтю присвячено висвітленню результатів емпіричного дослідження стану підготовленості викладачів спеціальних дисциплін ВВНЗ. Дослідження проводилося шляхом аналізу наукових досліджень та нормативно-правових документів, що визначають вимоги до підготовленості викладача вищої школи; порівняння фактів і поглядів на досліджувану проблему в історичному контексті із сучасним її станом; анкетування, бесід, спостереження, експертних оцінок, самооцінювання, тестування; прогнозування умов та напрямів ефективного впровадження системи принципів, правил, вимог, які направляють пізнавальну діяльність викладачів. Новизна полягає в отриманні статистичних даних, що дало змогу встановити пріоритетні напрями для удосконалення системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. За результатами дослідження такими визначено: ознайомлення викладачів із сучасними освітніми концепціями, теоріями, підходами; підготовка в напрямку організації наукових досліджень, а також із питань педагогічного діагностування.


Ключові слова


викладач спеціальних дисциплін; підготовленість; освітня діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Viys'kova psykholohiya ta pedahohika: innovatsiynyy pidkhid: u 2 ch. Ch. 2: pidruchnyk [Military Psychology and Pedagogy: an innovative approach] K. : NUOU im. Ivana Chernyakhovs'koho, 2013. – 336 s. (in Ukrainian).

Vitchenko A.O., Os'odlo V.I. (2017) Pedahohika vyshchoyi viys'kovoyi shkoly : pidruchnyk [Pedagogy of theHigherMilitarySchool: a textbook] K. : NUOU im. Ivana Chernyakhovs'koho,504 s. (in Ukrainian).

Rybchuk O.O. (2017) Pedahohichna model' rozvytku fakhovoyi kompetentnosti vykladachiv VVNZ u systemi pislyadyplomnoyi osvity [Pedagogical model of Higher Military Educational institutions lecturers professional competence development in the post-graduate education system] Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka : naukovyy zhurnal Pedahohichni nauky, Vyp. 2 (88). – Zhytomyr. : ZhDU imeni Ivana Franka,. 231-236. (in Ukrainian).

Rybchuk O.O. (2017) Metodika pedagogicheskogo issledovaniya problemy razvitiya specialnoy kompetentnosti prepodavateley vuzov v sisteme poslediplomnogo obrazovaniya [Higher military educational institutions lecturers special competence development pedagogical research methodology in postgraduate education system] «Pedagogicheskoe masterstvo» Nauchno-teoreticheskiy i metodicheskiy zhurnal, № 1. Buhara. : Buharskiy gosudarstvennyy unіversitet, 53-59. (in Russian).

Yahupov V.V. (2000) Viys'kova dydaktyka : Navchal'nyy posibnyk. [Military Didactics: Textbook] K. : «Kyyivs'kyy universytet», 400 s. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Військова психологія та педагогіка: інноваційний підхід: у 2 ч. Ч. 2: підручник / [Ю. С. Красильник, Г. О. Верхоланцев, Л. І. Карпова-Чемерис та ін.] – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2013. – 336 с.

2. Вітченко А. О., Осьодло В. І. Педагогіка вищої військової школи : підручник / А. О. Вітченко, В. І. Осьодло. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. – 504 с.

3. Рибчук О. О. Педагогічна модель розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти / О. О. Рибчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал Педагогічні науки, Вип. 2 (88). – Житомир. : ЖДУ імені Івана Франка, 2017 р.– С. 231-236.

4. Рыбчук О. О. Методика педагогического исследования проблемы развития специальной компетентности преподавателей вузов в системе последипломного образования / О. О. Рыбчук // «Педагогическое мастерство» Научно-теоретический и методический журнал, № 1. – Бухара. : Бухарский государственный університет, 2017 р. – С. 53-59.

5. Ягупов В. В. Військова дидактика : Навчальний посібник. – К. : «Київський університет», 2000. – 400 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.