ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СТІЙКІСТЬ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2017-2/107-116

Ключові слова:

емоційно-вольова стійкість, психічна стійкість, стрес-фактори, екстремальні умови, психічні стани, професійна діяльність військовослужбовця.

Анотація

У дослідженні теоретично обґрунтовано емоційно-вольову стійкість військових фахівців, проведено її науковий аналіз, узагальнено та систематизовано інформацію з означеної проблеми, отриману з наукових і літературних джерел. Використано метод прогнозування для обґрунтування змісту емоційно-вольової стійкості та її розвитку в майбутніх професіоналів військового управління. Наукова новизна полягає в тому, що вперше обґрунтовано зміст їх емоційно-вольової стійкості. Перевірка розробленої моделі змісту емоційно-вольової стійкості майбутніх професіоналів військового управління в навчальному процесі сприятиме перспективі подальших наукових досліджень. 

Біографія автора

С. Костів, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Serhii Kostiv

Посилання

Zvonok, G. (2016). Rol emotsiynoyi stiykosti v profesiynomu samozdiysnenni fakhivtsya. Aktualni problemy psykholohiyi [The role of emotional stability in the professional self-realization of a specialist. Actual problems of psychology]. Instytut psykholohiyi imeni H.S. Kostyuka NAPN Ukrayiny, p. 24–29 (inUkrainian).

Zinchenko, S. Psykholohichna pidhotovka maybutnikh fakhivtsiv pozhezhno-ryatuvalnoyi sluzhby do diyalnosti v ekstremalnykh umovakh: osobystisnyy aspekt [Psychological training of future specialists of fire and rescue service to work in extreme conditions: personality aspect]. Problemy tsyvilnoho zakhystu naselennya: materialy Vseukrayinskoyi pozasudovoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 180-richchyu Natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu im. M.P. Drahomanova, p. 50–52 (inUkrainian).

Kokun, O. (2004). Optymizasiya adatapsiinukh mozhluvostei ludyny u psikhofiziolohichnomu zabespechenni dayalnosti [Optimization of adaptive possibilities of a person in psychophysiological maintenance of activity]. Abstract of the doctor of psychological sciences(inUkrainian).

Kosolapov, O. (2010).Rol ekstrimalnykh umov sluzhbovoi diyalnosti ryatuvalnykiv u vyneknenni negatyvnykh psykhichnykh staniv [The role of extreme conditions of service activity of rescuers in the emergence of negative mental states]. Problems of extreme and crisis psychology, 7, p. 218–227 (inUkrainian).

Petrykey, O. (2012).Formuvannya profesiinogo samorozvutky maibutnikh sosialnykh pedagogiv u prosesi pedagogichnoi praktyky [Formation of Professional Self-Development of Future Social Teachers in the Process of Pedagogical Practice]. Bulletin of the Glukhov National Pedagogical University named after Alexander Dovzhenko, 20, p. 247–252(inUkrainian).

6. Pylypenko, K. (2009). Emotsiyna stiykist yak profesiyno vazhlyva yakist maybutnoho psykholoha-praktyka [Emotional stability as a professionally important quality of the future psychologist-practice]. Praktychna psykholohiya v systemi vyshchoyi osvity: teoriya, rezultaty doslidzhen, tekhnolohiyi: kolektyvna monohrafiya. NPU imeni M. P. Drahomanova, p. 137–147(inUkrainian).

Potapchuk, Y. (2001). PsikholohichnarobotauprykordonnykhviiskahUkrainy [Psychological work in the Border Guards of Ukraine]. Moral and psychological support of the official activity of the border troops of Ukraine: a textbook, p. 124–173 (inUkrainian).

Smirnov, B. (2007).Psikhologiya diyatelnosti v ekstrimalnykh sytuasii [Psychology of activity in extreme situations] (inUkrainian).

Rozov, V. (2012). Psikhologiya ekstrimalnykh sytuasii: adaptivnost k stresu i psikholohicheskoe obespechenie [Psychology of extreme situations: adaptability to stress and psychological support] (inUkrainian).

Yahupov, V. (2017) Kto dolzhen byt rezultatom professyonalnoy podhotovky budushchykh spetsyalystov v systeme vyssheho professyonalnoho obrazovanyya: lychnost, spetsyalyst, lychnost spetsyalysta [Who should be the result of professional training of future specialists in the system of higher professional education: personality, specialist, personality of a specialist]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka: naukovyy zhurnal. Pedahohichni nauky, p. 297–302 (inUkrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-06

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ