DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2017-2/221-228

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

С. Білявець

Анотація


У статті охарактеризовано основні кроки щодо формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання з військово-спеціальних дисциплін. Використання методичної системи в експериментальній роботі передбачало виведення з рівноваги замкнутої системи освітнього процесу ВНЗ ДПСУ шляхом впливу на всі її підсистеми. Автор розкриває основні заходи у підсистемі мети і завдань, зокрема, щодо визначення цілей навчання офіцера-прикордонника на основі діяльнісного підходу, моделі випускника ВВНЗ та результатів формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Висвітлено також заходи, що стосувалися підсистеми результатів формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників, підсистеми діяльності науково-педагогічного складу ВВНЗ, підсистеми змісту навчання військово-спеціальних дисциплін та підсистеми діяльності курсанта.


Ключові слова


офіцер-прикордонник; професійна компетентність; методична система; підсистема мети і завдань; методи навчання; військово-спеціальні дисципліни.

Повний текст:

PDF

Посилання


Didenko O. V. (2009). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia zdatnosti do profesiinoi tvorchosti v maibutnikh ofitseriv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Theoretical and methodical principles of formation of the ability to professional creativity in future officers of the State Border Guard Service of Ukraine]. Luhansk. 533. (in Ukrainian).

Mul S. A. (2016) Psykholohiia hotovnosti ofitsera-prykordonnyka do profesiinoi diialnosti [The psychology of the officer-border guard's readiness for professional activity]. Kyiv. 539. (in Ukrainian).

Oleksiienko B. M. (1998). Psykholohichne zabezpechennia viiskovoi sluzhby u prykordonnykh viiskakh Ukrainy [Psychological support of military service in the border troops of Ukraine]. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. № 9. 31–33. (in Ukrainian).

Osodlo V. I. (2009). Vplyv smyslozhyttievykh fenomeniv na profesiinu diialnist ofitsera [Influence of semantic life phenomena on the professional activity of an officer]. Visnyk Natsionalnoi akademii oborony Ukrainy. № 5 (13). 156–163. (in Ukrainian).

Stavytskyi O. M. (2015). Teoretychni ta metodychni zasady profesiinoho vykhovannia maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Theoretical and methodical principles of professional education of future officers-border guards]. Starobilsk. 39. (in Ukrainian).

Stasiuk Ye. V. (2008). Orhanizatsiino-psykholohichni osoblyvosti profesiinoi diialnosti ofitseriv-prykordonnykiv orhaniv okhorony derzhavnoho kordonu [Organizational-psychological peculiarities of professional activity of officers-border guards of state border guard institutions]. Khmelnytskyi. 211. (in Ukrainian).

Temko H. D. (1997). Systema vykhovannia voina v Zbroinykh sylakh Ukrainy: Struktura ta mekhanizm funktsionuvannia [System of education of a warrior in the Armed Forces of Ukraine: Structure and mechanism of functioning]. Kyiv. 186. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Діденко О. В. Теоретико-методичні засади формування здатності до професійної творчості в майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Діденко Олександр Васильович. – Луганськ, 2009. – 533 с.

2. Мул С. А. Психологія готовності офіцера-прикордонника до професійної діяльності : дис. доктора психол. наук : 19.00.01 / Мул С. А. – Київ, 2016. – 539 с.

3. Олексієнко Б. М. Психологічне забезпечення військової служби у прикордонних військах України / Б. М. Олексієнко // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 9 – С. 31–33.

4. Осьодло В. І. Вплив смисложиттєвих феноменів на професійну діяльність офіцера / В. І. Осьодло // Вісник Національної академії оборони України : зб. наук. праць / редактор Стасюк В. В. – 2009. – № 5 (13). – С. 156–163.

5. Ставицький О. М. Теоретичні та методичні засади професійного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників : дис.. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Ставицький Олег Миколайович. – Старобільськ, 2015.– 39 с.

6. Стасюк Є. В. Організаційно-психологічні особливості професійної діяльності офіцерів-прикордонників органів охорони державного кордону : дис. … канд. психол. наук : 19.00.09 / Стасюк Євген Вікторович. – Хмельницький, 2008. – 211 с.

7. Темко Г. Д. Система виховання воїна в Збройних силах України: Структура та механізм функціонування / Г. Д. Темко, О. В. Тімченко. − Київ, 1997. − 186 с.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.