DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2016-2/83-92

ВИКЛАДАЧ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ – НОВІ ВИКЛИКИ

А. Зельницький, О. Заболотний

Анотація


У статті розкривається сутність поняття професійна компетентність викладача вищого військового навчального закладу та зміст основних структурних складових цієї педагогічної категорії. Розглядаються проблеми розвитку професійної компетентності викладача в сучасних реаліях, зумовлених викликами, що постали перед Україною та її Збройними Силами у зв’язку із збройним конфліктом на сході нашої держави. Аналізуються введені у дію відповідними нормативно-правовими актами напрями і шляхи реформування і подальшого розвитку системи військової освіти та ефективності професійної діяльності науково-педагогічних працівників.

Основну увагу приділено аналізу психолого-педагогічної компетентності викладача вищого військового навчального закладу, а також деяким підходам до  оцінювання результатів його педагогічної діяльності. При цьому зроблено акцент на застосуванні в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій і приведенні змісту освіти та якості підготовки військових фахівців у відповідність до потреб сил оборони з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і досвіду бойових дій в зоні  АТО. 


Ключові слова


професійна компетентність; якість освіти; якість освітньої діяльності; викладач вищого військового навчального закладу; підготовка військових фахівців; система військової освіти.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стратегічний оборонний бюлетень України. Указ Президента України від 06 червня 2016р. № 240/2016. “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”.

2. Ткаченко О.Б. Сучасні вимоги до викладачів вищих навчальних закладів // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Збірник наукових праць. Випуск 13. – 2010. – С. 324–332.

3. Педагогическая энциклопедия. Т. 3. – М.: Сов. энцикл. 1966. – С. 487.

4. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи) / В.Г. Кремень. – К.: Грамота, 2003. – 216 с.

5. Зельницький А.М. Проблема якості  підготовки офіцерів тактичної ланки управління в контексті проведення АТО / А.М. Зельницький, О.А. Мітягін, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць “Військова освіта ”, НУОУ – 2015. – № 1 (31). – С. 91–102.

6. Закон України “Про вищу освіту” від 17.01.2002 р., № 2984-ІІІ.

7. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / Зимняя И.А. // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.

8.Звіт по науково-дослідну роботу “Моніторинг в системі вищої військової освіти” (заключний). – К.: НУОУ, 2015. – 455 с.

9. Красицька Н.С. Основні складові професійної компетентності викладача вищого навчального закладу // Науковий журнал “Вісник  ДонНУЕТ”, № 2(46), 2010. – С. 198205.

10. Шовкун Л.М., Лузан П.Г. Професійна компетентність викладача вищого аграрного навчального закладу та її оцінювання / П.Г. Лузан, Л.М. Шовкун // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: [зб. наук. пр.] – Х.: УІПА, 2006. – Вип. 14–15. – С.226–234.

11. Яремчук Н. Педагогічна творчість як складова професійно-педагогічної культури викладача вищої школи / Н. Яремчук // Вісник Львівського університету. Серія: Педагогіка. – 2009. – Вип. 25. – Ч. 1. – С. 242–249.

12. Вишнякова Н.Ф. Креативная акмеология / Н.Ф. Вишнякова. – Мн.: Дэбор, 1998. – 242 с.

13. Губенко О.В. Внутрішня свобода як умова активізації творчого потенціалу особистості / О.В. Губенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 10. – С. 1–5.

14. Єрмолова А.М. Креативність в освітньому моніторингу / А.М. Єрмолова // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 8. – С.71–74.

15. Методичні рекомендації щодо підготовки відгуку на випускника вищого військового навчального закладу Збройних Сил України (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) // І.В. Толок, Ю.О. Черних, Ю.І. Приходько, А.М. Зельницький, В.О. Водолазський, Т.В. Поліщук. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2012. – 13 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.