DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2016-1/15-20

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

В. Басанець

Анотація


Розглянуто інтерактивні методи навчання, які використовуються на заняттях з іноземних мов у Воєнно-дипломатичній академії, правила організації та основні принципи інтерактивного навчання. Визначено переваги сучасних інтерактивних методів навчання іноземних мов використання яких дає можливість науково-педагогічним працівникам удосконалювати викладання іноземної мови, підвищувати ефективність навчального процесу й рівень знань слухачів. Сучасна комунікативна методика передбачає активне впровадження в навчальний процес інноваційних методів і форм роботи для кращого засвоєння навчального матеріалу.


Ключові слова


інтерактивні методи навчання; комунікативна компетентність; форми роботи; мозковий штурм; рольова гра; іноземна мова.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Наказ Міністра оборони України від 01.06.2009 року № 267 “Про затвердження Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України та Плану реалізації Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України”. ‑ К., ГШ, 2009. ‑ 42с.

2. Михайлова К.А. Кейс и кейс-метод: общие понятия / Е.А. Михайлова. ‑ М.: Маркетинг, 1999. ‑ №1 ‑ С.109‑117.

3. Сурмін Ю.П. Метод аналізу ситуацій (Case study) та його навчальні можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: [кол. монографія] / Ю.П. Сурмін ‑ К.: МАУП, 2005. _ 123 с.

4. Пометун О. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання. [науково-метод. посібник] / О. Пометун, Л. Пироженко. – К., 2004. ‑ 192 с.

5. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: [навчально-метод. посібник] / С.О. Сисоєва ‑ К., 2011. ‑ 324 с.

6. Пєхота О.М. Освітні технології: [навчально-метод. посібник]./ О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. ‑ К., 2004. ‑ 256 c.

7. Гончарова О.М. Використання кейс-методу у викладанні фахових дисциплін майбутнім економістам / О.М. Гончарова, Г.Є. Чепорова ‑ К., 2010. ‑ № 6. ‑ С. 42‑47.

8. Alica Harajová. Activating Methods in Foreign Language Teaching [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу до сайта: www.hltmag.co.uk. ‑ Назва з екрана.

9. G. Thomas. A typology for the case study in social science following a review of definition, discourse and structure. / Thomas G. ‑Birmingham: Qualitative Inquiry, 2011. ‑ vol. 17/6 ‑ P. 511-521.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.