DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2019-1/70-81

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ОБРИСУ ОФІЦЕРА МАЙБУТНЬОГО: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

О. Васильєв, О. Заболотний, А. Зельницький, В. Оліферук, Н. Шабатіна

Анотація


У статті розглянуто сучасний стан і перспективи модернізації освітньої галузі та системи військової освіти України в умовах глобалізації, переходу до інформаційно-технологічного суспільства, утвердження пріоритетів сталого розвитку та інших викликів сучасної цивілізації, а також зроблено спробу сформувати обрис офіцера майбутнього з урахуванням національного досвіду та досвіду, накопиченого в державах-членах НАТО. 


Ключові слова


система військової освіти; гарантування якості освіти; модернізація освіти; компетентність; обрис офіцера майбутнього; євроінтеграційні процеси; парадигма освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Poltorak, S.T. (2017), Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia systemoiu vyshchoi viiskovoi osvity Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. [Methodology of Public Administration of the Higher Military Education System] N 2., P. 33–38 (inUkraine).

Poltorak S.T., (2018), Transformatsiia systemy viiskovoi osvity Ukrainy na shliakhu do dosiahnennia standartiv NATO [Tekst] Nauka i oborona. [Transformation ofUkraine's Military Education System on the Way to Achieving NATO standards]. N 2. P. 3–10 (inUkraine).

Telelym V., Tymoshenko R., Prykhodko Yu., (2013), Viiskova osvita v systemi bezpeky ta oborony Nauka i oborona [Military Education in the Security and Defense System] № 4. P. 21–28 (inUkraine).

Dubaseniuk O., (2013), Modernizatsiia systemy osvity v Ukraini v umovakh suchasnykh hlobalizatsiinykh protsesiv / Osvitni / za red. Vasylia Kremenia, Tadeusha Levovytskoho, Viktora Ohneviuka, Svitlany Sysoievoi [Modernization of Education System in Ukraine under the Conditions of Modern Globalization Processes], K. : TOV “Vydavnyche pidpryiemstvo “EDELVEIS”, P. 253–262 (in Ukraine).

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII. [On Higher Education : Law of Ukraine from 01.07.2014. № 1556-VII] (2017) URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2. (in Ukraine)

Zelnytskyi, A.M. Zabolotnyi, O.A. Prykhodko, Yu. I. ta in. (2017), Monitorynh yakosti pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh ta viiskovykh navchalnykh pidrozdilakh vyshchykh navchalnykh zakladiv Zbroinykh Syl Ukrainy : nauk.-metod. posib. / za zah. red. I. V. Toloka [Monitoring of Quality of Training of Military Professionals in Higher Military Educational Institutions and Military Educational Units of Higher Educational Institutions of Armed Forces of Ukraine], 120 p. (in Ukraine).

Orhanizatsiino-metodychni zasady adaptatsii ta vprovadzhennia innovatsiinykh pedahohichnykh tekhnolohii ta metodyk, zastosovuvanykh u viiskovykh navchalnykh zakladakh providnykh krain-chleniv NATO, v osvitnii protses VVNZ, VNP ZVO MO Ukrainy: zvit pro NDR (zakliuchn.) / Kyiv. nats. un-t obor. Ukrainy im. I. Cherniakhovskoho; ker. A.M. Zelnytskyi; vykon.: O.A. Zabolotnyi [ta in.]. Shyfr temy “Metodyka NATO” UDK 378.14.015.62. № derzhreiestratsii 0118U000240 [Organizational and methodical principles of adaptation and introduction of innovative pedagogical technologies and techniques used in military educational institutions of leading NATO countries in the educational process of HMEI, the MEU IHE of Ministry of Defense Ukraine: SRW Report (Conclusions)]. Kyiv, 2018. 371 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Полторак С.Т., Методологія державного управління системою вищої військової освіти Теорія та практика державного управління. 2017. N 2. С. 33–38.

2. Полторак С.Т., Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО [Текст] Наука і оборона. 2018. N 2. С. 3–10.

3. Телелим В., Тимошенко Р., Приходько Ю. Військова освіта в системі безпеки та оборони Наука і оборона. 2013. № 4. С. 21–28.

4. Дубасенюк О. Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія Модернізація системи освіти в Україні в умовах сучасних глобалізаційних процесів: монографія / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Віктора Огнев’юка, Світлани Сисоєвої. К. : ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2013. С. 253–262.

5. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2 (дата звернення: 15.11.2017).

6. Зельницький А., Заболотний О., Приходько Ю. та ін. Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України : наук.-метод. посіб. / за заг. ред. І. В. Толока. Харків : ХНУПС, 2017. 120 с.

7. Організаційно-методичні засади адаптації та впровадження інноваційних педагогічних технологій та методик, застосовуваних у військових навчальних закладах провідних країн-членів НАТО, в освітній процес ВВНЗ, ВНП ЗВО МО України: звіт про НДР (заключн.) / Київ. нац. ун-т обор. України ім. І. Черняховського; кер. А.М. Зельницький; викон.: О.А. Заболотний [та ін.]. Шифр теми “Методика НАТО” УДК 378.14.015.62. № держреєстрації 0118U000240. Київ, 2018. 371 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.