ДОСВІД ОСВОЄННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ОРГАНАХ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Автор(и)

  • Г. Капосльоз Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7369-3977
  • О. Мельниченко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6431-5437
  • Л. Левицька Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6575-9964

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2019-1/120-132

Ключові слова:

заклади освіти, впровадження, освоєння, використання, комерціалізація, наукові дослідження.

Анотація

У статті розглянуто існуючі підходи до впровадження результатів наукових досліджень в освітню діяльність, узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід освоєння, використання та комерціалізації наукових результатів, наведено авторське визначення поняття впровадження, виокремлено етапи цього процесу, вказано на проблеми його провадження в Україні.

Біографії авторів

Г. Капосльоз, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітникО. Мельниченко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Olenа Мelnichenko

Л. Левицька, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Lаrisа Levickаjа

Посилання

Boholib, T.M. (2014). Komertsializatsiia naukovykh rozrobok universytetiv. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia i praktyka. “Ekonomika Ukrainy”. [Commercialization of scientific developments of universities. Economics Management: Theory and Practice. “Ukraine economy”] № 1, 626 p. (in Ukraine)

Bolshoi эkonomycheskyi slovar. Ynstytut novoi эkonomyky [Great economic dictionary.Institute of New Economy]1998, 864p.(in Russian).

Danylenko, L. (2007). Menedzhment innovatsii v osviti. [Management Innovation in Education], 120 p. (inUkraine)

Denysiuk, V. (2006). Komertsializatsiia rezultativ naukovo_doslidnykh robit: problem i perspektyvy. Visnyk NAN Ukrainy, [Commercialization of the results of scientific and research work: problems and perspectives. Bulletin of theNationalAcademyof Sciences ofUkraine] № 5, P. 39–53. (inUkraine)

Zahviazynskyi, V.Y. (1987). Pedahohycheskoetvorchestvouchytelia. [Pedagogical work of the teacher], 160p.(in Russian).

Isakova, N.B. Hryha, V.I. Naukovi rezultaty ta yikhvykorystannia za otsinkamy vchenykh Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy [Scientific results and their use according to the estimations of scientists of the National Academy of Sciences ofUkraine] https://cedos.org.ua/uk/zvit-napnu.

Kazmetskyi, Dzh. (1999). Vуzov tekhnolohycheskykh ynnovatsy i na porohenovoi эrыobshchemyrovoi konkurentsyy : Transfer tekhnolohyy y эffektyvna i areal yzatsy iaynnovatsyi / pod red. N.M. Fonshteina. [Challenge of technological innovation on the brink of a new era of global competition: Technology transfer and effective innovation implementation], P. 10–32. (in Russian).

Kremen, V.H. (2003). Natsionalna osvita yak sotsiokulturne yavyshche. Osvitainauka Ukrainy: shliakhymodernizatsii (Fakty, rozdumy, perspektyvy). [National education as a sociocultural phenomenon. Education and science ofUkraine: ways of modernization (Facts, reflections, perspectives)], P. 20–25. (inUkraine)

Krymskyi, S.B. (2003) Zapyty filosofskykh smysliv. [Questions of philosophical meanings],240 p. (inUkraine)

Marynovska, O.I. (2007) Myslennievyi eksperyment yak metod pobudovy teoretychnoi modeli poniattia “proektno-vprovadzhuvalna diialnist”. [Mental experiment as a method of constructing a theoretical model of the concept of "design and implementation activities"] Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetuim. M.P.Drahomanova : zb. nauk. pr. / red.kol. O.H.Moroz, N.V. Huzii ta in.Rozd. 1. P. 36–44. (inUkraine)

Marynovska, O.I. (2011). Poniattia “proektno-vprovadzhuvalna diialnist: sutnist, spetsyfika, osoblyvosti polifunktsionuvannia. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii shkoli i zahalnoosvitnii shkolakh :zb. nauk. pr. / redkol. : T.I. Sushchenko (holov. red.) tain. [The concept of "design and implementation activities: the essence, specifics, features of the field of operation. Pedagogy of the formation of a creative person in high school and secondary schools: Sb. sciences etc] Rozd.Teoretychniosnovysuchasnoipedahohiky ta osvity”.S. 189−196.Vyp. 19 (72) (inUkraine)

Nakaz upravlinnia osvity i nauky Ivano-Frankivskoi ODA vid 07.09.2004 r., № 228. : Pidhotovka pedahohichnykh kadriv do proektno-vprovadzhuvalnoi diialnosti v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity: Pedahohichnyi eksperyment rehionalnoho rivnia. [Training of pedagogical personnel for design and implementation activities in the system of postgraduate pedagogical education: Pedagogical experiment of the regional level]. (inUkraine)

Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy. 13.03.2019. [National doctrine of education development ofUkraine] http://doshkolenok.kiev.ua/zakon/63-2009-09-03-18-48-50.html

Fedorov, M.V. Peshyna Э.V. (2012) Pentaspyral – kontseptsiiaproyzvodstvaznanyi v ynnovatsyonnoi эkonomyke. Upravlenye. [Pentaspiral - the concept of knowledge production in an innovative economy.Management]№ 34. P. 4-12. (in Russian).

Finley, M.I. (1973).The Ancient Economy.[The Ancient Economy], 456 p.

Iaroshynska, O.O. (2015). Teoretychni i metodychni zasady proektuvannia osvitnoho seredovyshcha profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly :dys. ... d-rapednauk : 13.00.04. Uman, [Theoretical and methodical principles of designing the educational environment for vocational training of future teachers of elementary school] 2015. 544p. (inUkraine)

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-20

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ