АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ

Автор(и)

  • О. Голубєва Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4115-3110
  • O. Kітура Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0434-8277
  • O. Розумний Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3225-8375
  • А. Фатальчук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8944-4051

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2019-1/102-111

Ключові слова:

скорочення людського ресурсу, допризовна підготовка молоді, трудова, стаціонарна міграція, “лінгвістично ізольоване населення”, негативні виклики, криза.

Анотація

У статті проведено аналіз публікацій з питань підготовки допризовної молоді до служби у військах. Виявлені суперечності, негативні чинники та їх вплив на кількісну та якісну підготовку допризовної молоді. Проведено диференціацію існуючої моделі організації підготовки допризовної молоді за групами проблемних питань. На їх основі визначено впровадження системного моніторингу (соціологічних досліджень) людського потенціалу з метою корегування управлінських рішень щодо підготовки допризовної молоді до виконання громадського і конституційного обов’язку, захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Біографії авторів

О. Голубєва, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Olena Golubeva 

O. Kітура, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Oleg Kitura

O. Розумний, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Oleg Rozumnyi

А. Фатальчук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Andrii Fatalchuk

Посилання

Svyeshnikov S., Bocharnikov V. (2018). Analiz voyenno-polity`chny`x vidnosy`n. Voyenno-naukova pracya. [Analysis of military-political relations]. Kiev, NUOU imeni Ivana Cheriakovskoho, 10 (in Ukrainian).

Rybydailo A. (2017). Analiz dosvidu providnykh krain svitu shchodo formuvannia ta vykorystannia kadrovoho rezervu u zbroinykh sylakh [An analysis of experience of leading countries of the world is in relation to forming and drawing on skilled reserve in the armed forces]. Zbirnyk naukovykh prats Tsentru voienno-stratehichnykh doslidzhen NUOU imeni Ivana Cherniakhovskoho. Kиіv, 2 (60), 121-128 (in Ukrainian).

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy published vid 16 chervnia 2015 № 641 Pro zatverdzhennia Kontseptsii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei i molodi, Zakhodiv shchodo realizatsii Kontseptsii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei i molodi ta metodychnykh rekomendatsii shchodo natsionalno-patriotychnoho vykhovannia y zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh. [Order of Department of education and science of Ukraine published from 16 june 2015 № 641 About claim of Conception of national and patriotic education of children and young people, Measures in relation to realization of Conception of national and patriotic education of children and young people and methodical recommendations in relation to national and patriotic education of y general educational establishments]. http://old.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/4068 (in Ukrainian).

Stratehiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi na 2016–2020 roky: Ukaz Prezydenta Ukrainy (13.10.2015 № 580/2015). [Strategy of national and patriotic education of children and young people on 2016-2020, ratified by Decree of President of Ukraine published from 13.10.2015 № 580/2015]. Holos Ukrainy. published from 14 zhovt. 2015, 10 (in Ukrainian)

Holubeva O., Mitagin O., Коvalenko V. (2016). Natsionalno-patriotychne vykhovannia – skladova stanovlennia hromadianyna, viiskovosluzhbovtsia-patriota. [National and patriotic education is a constituent of becoming of citizen, serviceman-patriot]. Zbirnyk naukovykh prats. Viiskova osvita. NUOU imeni Ivana Cheriakovskoho. Kиіv, 1 (33), 65 (in Ukrainian).

Navchalna prohrama predmeta “Zakhyst Vitchyzny” dlia navchalnykh zakladiv systemy zahalnoi serednoi osvity (riven standartu): nakaz Ministersvo osvitu i nauku vid 23.10.2017 №1407. [An on-line tutorial of object is "Defence of Motherland" for educational establishments of the system of universal middle education (level of standard), order Metal-oxide-semiconductor published from 23.10.2017 №1407]. https://viktorpoli.blogspot.com/p/1.html (in Ukrainian).

Instruktsiя pro orhanizatsii ta provedennia viiskovo-profesiinoi orhanizatsii molodi ta pryiomu do vyshchykh navchalnykh zakladiv ta viiskovykh navchalnykh pidrozdiliv vyshchykh navchalnykh zakladiv: nakaz Ministerstva oborony Ukrainy published 05.08.2014 № 360. [About claim of Instruction about organizations and realizations of military-professional organization of young people and reception to higher educational establishments and military educational subdivisions of higher educational establishments: оrder of Department of defense ofUkraine, published 05.08.2014. № 360]. https://zakonodavstvo.com/...nakazi/nakaz-minoboroni-ukraj (in Ukrainian).

Kaleniuk I., Kuklin O., Yamkovyi V. (2013). Suchasni ryzyky rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini. Problemy vyshchoi shkoly. [Modern risks of development of higher education are inUkraine. Of problem of higher school]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 50, 18–136. (in Ukrainian).

Shevchenko L. (2009). Osvitnia bezpeka Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Educational safety ofUkrainein the conditions of globalization]. Naukovyi zbirnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu im. L. Ukrainky, 4, 291–296 (in Ukrainian).

Nechypor N. (2015). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy formuvannia bezpechnoho osvitnoho seredovyshcha u vyshchomu viiskovomu navchalnomu zakladi / [Organizationally-pedagogical terms of forming of safe educational environment are in higher military educational establishment]. Pedahohichna osvita. Scientific Journal “ScienceRise”. 9(14) (in Ukrainian).

Ekonomika Ukrainy za sichen–serpen 2017. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [An economy ofUkraineis for January-August. Government service of statistics ofUkraine]. Uriadovyi kurier, published vid 10 zhovt. 2017, (189), 6 (in Ukrainian).

Prokopchuk S. (2017) Khoch khvylynu bilia vas perepochynu [Though minute near you will rest]. Uriadovyi kurier. published 20.10.2017, (197), 10. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-20

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ