DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2019-1/246-256

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КУРСОВОЇ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛУ

В. Школяренко, І. Рудніцький

Анотація


Стаття присвячена дослідженню стану розробленості проблематики методичного забезпечення набуття військово-службових компетентностей національного персоналу Збройних Сил України до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки на основі впровадження інтерактивних технологій навчання у курсову підготовку. Сформовані вимоги до підготовки викладача при застосуванні інтерактивних технологій при організації та проведенні основних видів навчальних занять, включаючи програмні засоби Google Forms та Kahoot. Запропоновані рекомендації щодо застосування навчальних вправ інтерактивних технологій навчання на прикладі використання передових розробок та рекомендацій English as Medium of Instruction Оксфордського університету. 


Ключові слова


види занять; інтерактивні технології навчання; інтерактивні прийоми; компетентність; курсова підготовка; національний персонал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Nakaz Ministerstva oborony Ukrayiny vid 28.01.2016 № 23 “Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z pidhotovky ta zastosuvannya natsionalʹnykh kontynhentiv, natsionalʹnoho personalu v mizhnarodnykh operatsiyakh z pidtrymannya myru i bezpeky”. [On Approval of the Instructions for the Preparation and Use of National Contingents, National Personnel in International Peacekeeping and Security Operations] registered with the Ministry of Justice of Ukraine on February 10, 2016, No. 206/28336.

Nakaz Ministerstva oborony Ukrayiny vid 20 lypnya 2015 roku № 346 “Pro zatverdzhennya Polozhennya pro osoblyvosti orhanizatsiyi osvitnʹoho protsesu u vyshchykh viysʹkovykh navchalʹnykh zakladakh Ministerstva oborony Ukrayiny ta viysʹkovykh navchalʹnykh pidrozdilakh vyshchykh navchalʹnykh zakladiv Ukrayiny”. [On Approval of the Provision on the Peculiarities of the Organization of the Educational Process in Higher Military Educational Institutions of the Ministry of Defense of Ukraine and Military Educational Subdivisions of Higher Educational Institutions of Ukraine]. Order of the Ministry of Defense of Ukraine dated July 20, 2015, No. 346. Official Bulletin of Ukraine dated November 10, 2015 - 2015, No. 87, p. 132, article 2911, code of act 79163/2015.

Zakon Ukrayiny vid 1 lypnya 2014 roku № 1556-VII “Pro vyshchu osvitu”. [On Higher Education]. Law of Ukraine dated July 1, 2014 № 1556-VII. Information from the Verkhovna Rada, 2014, No. 37-38.

Ynformatsyonnyy tsentr po voprosam podderzhanyya myra. Uchebnaya podhotovka. [Information Center for Peacekeeping. Training.] URL: http://research.un.org/en/peacekeeping-community/Training (application date: 20.05.2019).

BI-SC Collective Training and Exercise Directive (CT&ED) 075-003. [BI-SC Collective Training and Exercise Directive (CT&ED) 075-003.] 02 October 2013. 277 p. URL: https://www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/bi-sc-75-3_final.pdf (data zvernennya: 20.05.2019).

Voytekh O. V. Pidhotovka natsionalʹnoho personalu Zbroynykh Syl Ukrayiny do uchasti v mizhnarodnykh operatsiyakh z pidtrymannya myru i bezpeky yak pedahohichna problema. (2018) [Voytech O.V. Training of national personnel of the Armed Forces of Ukraine for participation in international peace and security operations as a pedagogical problem.] // Collection of scientific works "Military education" National. Unitary Defense of Ukraine. No. 1 (37). Pp. 59–66.

“Deystvyya po podderzhanyyu myra” (A4P) [Peacekeeping actions (A4P)]. URL: https://peacekeeping.un.org/en/action-for-peacekeeping-a4p (application date: 20.05.2019).

Vitchenko A. O., Osʹodlo V. I. Pedahohika vyshchoyi shkoly: pidruch. (2017) [Pedagogy of higher education: underground] – K .: NUOU. 504 p.

Vitchenko A. O., Osʹodlo V. I., Salkutsan S. M. (2016). Tekhnolohiyi navchannya u vyshchiy viysʹkoviy shkoli: teoriya i praktyka: navch.-metod. posib. [Technologies of studying at a higher military school: theory and practice: teaching method. manual] / for community edit V M Telegram - K .: NUOU. 272 p.

Shalyhina N. (2018). Praktychni aspekty metodyky rozvytku komunikatyvnoyi kompetentnosti ofitseriv bahatonatsionalʹnykh shtabiv. [Practical aspects of the methodology of the development of the communicative competence of officers of multinational headquarters.] // Collection of scientific works "Military education" National. Unitary Defense of Ukraine. No. 1 (37). Pp. 305-319.

Sysoyeva S. O. (2011). Interaktyvni tekhnolohiyi navchannya doroslykh: navchalʹno-metodychnyy posibnyk [Interactive adult learning technologies: tutorial] National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogical Education and Adult Education. K.: VD "EKMO", 324 p.

How effective is English as a medium of instruction (EMI). URL: https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-effective-english-medium-instruction-emi (application date: 20.05.2019).

Kachurivsʹkyy V., Kachurivsʹka H. Zastosuvannya Google Forms dlya monitorynhu navchalʹnykh dosyahnenʹ studentiv. [Application of Google Forms for monitoring students' academic achievements.] URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13359/182-184.pdf?sequence=1 (application date: 20.05.2019).

Kahoot! URL: https://getkahoot.com/ (application date: 20.05.2019)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Наказ Міністерства оборони України від 28.01.2016 № 23 “Про затвердження Інструкції з підготовки та застосування національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки”. Офіційний вісник України від 04.03.2016 – 2016 р., № 16, стор. 329, стаття 663, код акту 80815/2016.

2. Наказ Міністерства оборони України від 20 липня 2015 року № 346 “Про затвердження Положення про особливості організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України”. Офіційний вісник України від 10.11.2015 – 2015 р., № 87, стор. 132, стаття 2911, код акта 79163/2015.

3. Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII “Про вищу освіту”. Відомості Верховної Ради, 2014, № 37–38, ст.2004.

4. Информационный центр по вопросам поддержания мира. Учебная подготовка. URL: http://research.un.org/ru/peacekeeping-community/Training (дата звернення: 20.05.2019).

5. BI-SC Collective Training and Exercise Directive (CT&ED) 075-003. 02 October 2013. 277 р. URL: https://www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/bi-sc-75-3_final.pdf (дата звернення: 20.05.2019).

6. Войтех О. В. Підготовка національного персоналу Збройних Сил України до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки як педагогічна проблема. Збірник наукових праць Нац. ун-ту оборони України. 2018. № 1 (37). С. 59–66.

7. “Действия по поддержанию мира” (A4P). URL: https://peacekeeping.un.org/ru/action-for-peacekeeping-a4p (дата звернення: 20.05.2019).

8. Вітченко А. О., Осьодло В. І. Педагогіка вищої військової школи: підруч. К.: НУОУ, 2017. 504 с.

9. Вітченко А. О., Осьодло В. І., Салкуцан С. М. Технології навчання у вищій військовій школі: теорія і практика: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. В. М. Телелима. К.: НУОУ, 2016. 272 с.

10. Шалигіна Н. Практичні аспекти методики розвитку комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів. Збірник наукових праць “Військова освіта” Нац. ун–ту оборони України. 2018. № 1 (37). С. 305–319.

11. Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник. НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. К.: ВД «ЕКМО», 2011. 324 с.

12. How effective is English as a medium of instruction (EMI). URL: https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-effective-english-medium-instruction-emi (дата звернення: 20.05.2019).

13. Качурівський В., Качурівська Г. Застосування Google Forms для моніторингу навчальних досягнень студентів. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13359/182-184.pdf?sequence=1 (дата звернення: 20.05.2019).

14. Kahoot! URL: https://getkahoot.com/ (дата звернення: 20.05.2019).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.