МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Автор(и)

  • Олександр Васильєв Національний університет оборони України імені Івана Черняховського м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9492-5594

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2019-2/23-32

Ключові слова:

педагогічна діяльність, викладач, вищий військовий навчальний заклад, управління процесом педагогічної діяльності, етапи професійного становлення викладача, професійна компетентність.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню структури й змісту педагогічної діяльності викладача вищого військового навчального закладу, її впливу на досягнення якісних змін у системі вищої військової освіти. На основі систематизації методологічних підходів, теоретичних і прикладних положень про сутність, зміст і структуру професійно-педагогічної діяльності розкриваються морфологічний, аксиологічний, праксеологічний й онтологічний аспекти педагогічної діяльності викладача ВВНЗ.

Біографія автора

Олександр Васильєв, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського м. Київ
Посилання

Telelym V.M.,TymoshenkoR.I., Prykhodko Y.V. Pereosmyslennia navchannia ofitseriv. // Oboronnyi visnyk – 2015. – № 1. – S. 24–32. (in Ukrainian)

Rodyhina I.V. Kompetentnisno oriientovanyi pidkhid do navchannia / I.V. Rodyhina. – Kharkiv: Vyd. hrupa “Osnova”, 2005. – 96 s. (in Ukrainian)

Luss E.I. Aktualni problemy pedahohiky vyshchoi viiskovoi shkoly / E.I. Luss. – Kharkiv: KhVU, 2001. – 423 s. (in Ukrainian)

Neshchadym M.I. Viiskova osvita Ukrainy: istoriia, teoriia, metodolohiia, praktyka: [monohrafiia] / M.I. Neshchadym. – K.: Vydavnycho-polihrifichnyi tsentr “Kyivskyi universytet”, 2003. – 852 s. (in Ukrainian)

Novykov V.N. Razvytye teoryy y praktyky voenno-pedahohycheskogo obrazovanyia / V.N. Novykov. – M.: VASN imeny Petra Velykogo, 1999. – 167 s. (in Russian)

Khoriev I.O. Dydaktyka vyshchoi viiskovoi shkolu: [navchalnyi posibnyk] / I.O. Khoriev. – K.: NAOU, 2004. – 160 s. (in Ukrainian)

Yahupov V.V. Viiskova dydaktyka: [navchalnyi posibnyk] / V.V. Yahupov – K.: Vydavnycho-polihrifichnyi tsentr “Kyivskyi universytet”, 2000. – 400 s. (in Ukrainian)

Yahupov V.V. Teoriia i metodyka viiskovogo navchannia: [monohrafiia] / V.V. Yahupov. – K.: Tandem, 2000. – 380 s.

Vvedenskyi V.N. Modeliuvannia profesiinoi kompetentnosti pedahoha / V.N. Vvedenskyi // Pedahohika. – 2003.– № 10. – S. 51–55. (in Ukrainian)

Vdoviuk V.Y. Pedahohyka vusshei voennoi shkolu. Sovremennыe problemы v strukturno-lohycheskykh skhemakh y tablytsakh: [ucheb. posobye] /V.N. Vdoviuk, H.A. Shabanov. – M.: VU, 1996. – 118 s. (in Russian)

Sukhodolskyi H.V. Osnovu psykholohycheskoi teoryy deiatelnosty. – L.: LHU, 1991. – 168 s. (in Russian)

Vasyliev O.M. Systemnyi pidkhid do vyznachennia kryteriiv profesiinoi kompetentnosti vykladacha VVNZ / O.M. Vasyliev // Viiskova osvita: Zb. nauk. prats. – 2007. – № 2 (20). – S. 48–57. (in Ukrainian)

Vasyliev O.M. Struktura y osoblyvosti profesiino-pedahohichnoi diialnosti vykladacha vyshchoho viiskovoho navchalnoho zakladu / O.M. Vasyliev // Suchasni tendentsii ta perspektyvy rozvytku osvity i nauky u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy: Materialy Vseukrainskoi naukovo-teoretychnoi konferentsii. – Khmelnytskyi, 2006. – S. 181–184. (in Ukrainian)

Hura O.I. Psykholoho-pedahohichna kompetentnist vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu: teoretyko-metodolohichnyi aspekt: [monohrafiia] / O.I. Hura. – Zaporizhzhia: HU “ZIDMU”, 2006. – 332 s. (in Ukrainian)

Podlasui Y.P. Dyahnostyka i ekspertyza pedahohycheskykh proektov. – K., 1998. – 318 s. (in Russian)

Bibik N.M. Kompetentnisnyi pidkhid: refleksyvnyi analiz zastosuvannia // Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky. – K.: “K.I.S.”, 2004. – S. 47–52. (in Ukrainian)

Lobanova N.M. Profesiina kompetentnist i etapy yii stanovlennia v diialnosti pedahoha / N.M. Lobanova // Problemy osvity: Nauk.-metod. zbirnyk. – K., 1999. – S. 232–236. (in Ukrainian)

Vasyliev O.M. Suchasni vymohy do profesiinoi kompetentnosti vykladacha vyshchogo viiskovogo navchalnogo zakladu / O.M. Vasyliev // Kredytno-modulna tekhnolohiia navchannia ta metodychne zabezpechennia kontroliu yakosti uspishnosti: Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. –Poltava, 2006. – S. 142–144. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ