РОЗВИТОК ХАРАКТЕРИСТИК САМОАКТИТВНОСТІ КУРСАНТА

Автор(и)

  • Геннадій Грибенюк Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, м. Черкаси, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5053-8744

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2019-2/52-61

Ключові слова:

самоактивність, курсант, самосуб’єктна активність, саморегуляція, самосуб’єктна дія

Анотація

РезюмСтаття розкриває особливості проведеного аналізу дій викладача по розвитку самоактивності курсантів на занятті. Представлені результати роботи дозволяють визначити, з огляду на специфіку професійної діяльності ДСНС України, необхідні обґрунтованих критеріїв і типів самосуб’єктної активності курсантів. Подальші дослідження необхідні для вивчення психологічних умов ефективної підготовки курсантів у закладах вищої освіти.

Біографія автора

Геннадій Грибенюк, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, м. Черкаси

доктор психологічних наук

професор

Посилання

Boryshevskyi M. Y. Razvytye samorehuliatsyy povedenyia shkolnykov : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. psykh. nauk : spets. 19.00.07 "pedahohichna ta vikova psykholohiia" / Boryshevskyi Myroslav Yosypovych – Instytut psykholohii NAPN im. H.S. Kostiuka, 1992. – 77 s.

Hrybeniuk H. S. Psykholohichni osnovy stanovlennia samorehuliatsii u navchalno-profesiinii diialnosti maibutnikh riativnykiv : dys. dokt. psykh. nauk : 19.00.07 – peda / Hrybeniuk Hennadii Serhiiovych – Instytut psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrai, 2007. – 380 s.

Myronets S. M. Nehatyvni psykhichni stany ta reaktsii u pratsivnykiv avariino-riatuvalnykh pidrozdiliv MNS Ukrainy v umovakh nadzvychainoi sytuatsii : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.09 «Psykholohiia diialnosti v osoblyvykh umovakh» / S. M. Myronets. – Kharkiv, 2007. – 21 S.

Prykhodko Yu. O. Psykholohichni chynnyky uspishnosti profesiinoi diialnosti pozhezhnykh-riatuvalnykiv MNS Ukrainy : dys. … kandydata psykholohichnykh nauk: 19.00.09 – «Psykholohiia diialnosti v osoblyvykh umovakh» / Prykhodko Yurii Oleksandrovych. – K., 2008. – 230 s.

Snisarenko A. H. Profesiohrafichnyi analiz diialnosti nachalnykiv karauliv Operatyvno-riatuvalnoi sluzhby tsyvilnoho zakhystu MNS Ukrainy : dys. … kandydata psykholohichnykh nauk: 19.00.09 – «Psykholohiia diialnosti v osoblyvykh umovakh» / Snisarenko Andrii Hryhorovych. – Kh., 2011. – 243 s.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.11.2011 r. № 1341 «Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii» [Elektronnyi resurs] // Uriadovyi kurier vid 18.01.2012 № 9,. – 2012. – Rezhym dostupu do resursu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

Korolchuk M.S. Teoriia i praktyka profesiinoho psykholohichnoho vidboru : navch. posib. / M.S. Korolchuk, V.M. Krainiuk. – K. : Nika-Tsentr, 2006. – 532 s.

Makarenko M.V. Osnovy profesiinoho vidboru viiskovykh spetsialistiv ta metodyky vyvchennia indyvidualnykh psykhofiziolohichnykh vidminnostei mizh liudmy / M.V. Makarenko. – K. : In-t fiziolohii im. O.O. Bohomoltsia NAN Ukrainy, Naukovo-doslidnyi tsentr humanitarnykh problem ZS Ukrainy, 2006. – 395 s.

Malkhazov O.R. Vprovadzhennia spetsialnykh psykhofiziolohichnykh tekhnolohii u systemu profvidboru fakhivtsiv dlia aviatsiinoi haluzi Ukrainy / O.R. Malkhazov, V.P. Babak, V.P. Kharchenko // Nauka ta innovatsii. – 2007. – T. 3, № 5. – S. 36–52.

Makarenko M.V. Osnovy profesiinoho vidboru viiskovykh spetsialistiv ta metodyky vyvchennia indyvidualnykh psykhofiziolohichnykh vidminnostei mizh liudmy / M.V. Makarenko. – K. : In-t fiziolohii im. O.O. Bohomoltsia NAN Ukrainy, Naukovo-doslidnyi tsentr humanitarnykh problem ZS Ukrainy, 2006. – 395 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ