ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВВНЗ

Автор(и)

  • Володимир Оліферук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0722-7561

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2019-2/138-147

Ключові слова:

критерії, педагогічна діяльність, викладач, професійна компетентність, вищий військовий навчальний заклад.

Анотація

У статті розглядається проблема визначення критеріїв оцінювання професійної компетентності викладача вищого військового навчального закладу (далі – ВВНЗ). Наводяться приклади формування структури критеріїв професіоналізму викладача на підставі професійно-освітнього, професійно-діяльнісного, професійно-особистісного системних компонентів. Професійна компетентність викладача ВВНЗ визначається як складна структура взаємовідносин і зв’язків елементів, які становлять еталонні критерії професіоналізму.

 

Біографія автора

Володимир Оліферук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ
Посилання

Azarov Yu.P. Yskusstvo vospytyvat. – M.: Pedahohyka, 1985. – 387 s.

Babanskyi Yu.K. Optymyzatsyia protsessa obuchenyia. Obshchedydaktycheskyi aspekt. – M, 1977. – 415 s.

Hrosheva Y.V. Model systemnoho otnoshenyia kak osnova professyonalnoi podhotovky uchytelia // Prykladnaia psykholohyia. – 1999.– № 5. – C. 20-24.

Kuznetsova A.H. Systemnyi podkhod v otechestvennoi pedahohyke 60-kh – 80-kh hodov XX veka. – M., 2000. – 250 s.

Kuzmyna N.V. Sposobnosty, odarennost, talant uchytelia. – L., 1985. – 216 s.

Podlasyi Y.P. Dyahnostyka y ekspertyza pedahohycheskykh proektov. – K., 1998. – 318 s.

Kahan M.S. Systema y struktura. Systemnye yssledovanyia: metodolohycheskye problemy. – M., 1993. – 436 s.

Afanasiev V.T. Systemnost y obshchestvo. – M., 1990. – 451 s.

Blauberh Y.V., Yudyn E.H. Stanovlenye y sushchnost systemnoho podkhoda. – M.: Pedahohyka, 1983. – 417 s.

Babanskyi Yu.K. O sovershenstvovanyy metodov nauchno-pedahohycheskykh yssledovanyi // Pedahohyka. – 1995. – № l. – C. 63-75.

Kuzmyna N.V. Metody systemnoho pedahohycheskoho yssledovanyia: Uchebnoe posobye. – L.: LHU, 1980. – 172 s.

Abdullyna O.A. Pedahohycheskyi monytorynh kachestva obrazovanyia // Prepodavatel. – 1998. – № 3. – S. 44-48.

Attestatsyia prepodavatelei y masterov proyzvodstvennoho obuchenyia: Metodycheskoe posobye / N.V. Kuzmyna y dr. – SPb., 1992. – 198 s.

Basharyna L.A. Pedahohycheskaia dyahnostyka kak uslovye sovershenstvovanyia pedahohycheskoho masterstva. – Avtoreferat dys... kand. ped. nauk. – SPb., 1996. – 23 s.

Habdulakhov R., Saitov R. Attestatsyia pedahohycheskykh kadrov: protsedura y kryteryy // Narodnoe obrazovanye. – 2000. – № 7. – S. 78-84.

Ynherkamp K. Pedahohycheskaia diahnostyka / Per. s nemetskoho. – M.: Pedahohyka, 1991. – 272 s.

Kukharev N.V. Na puty k professyonalnomu sovershenstvu. – M., 1990. – 58 s.

Klymyn S., Krasylnykov T. Avtomatyzyrovannaia systema “Attestatsyia” sluzhyt delu // Narodnoe obrazovanye. – 1994. – № 1. – S. 27-31.

Kondakov Y.M. Eksperymentalnyi analyz nekotorykh strukturnykh osobennostei professyonalnykh ynteresov // Psykholohycheskaia nauka y obrazovanye. – 1997. – № 1. – S. 41-45.

Kyverialh A.A. Metody yssledovanyia v professyonalnoi pedahohyke. – Tallynn: Valhus, 1987. – 334 s.

Metody systemnoho pedahohycheskoho yssledovanyia / Pod red. N.V. Kuzmynoi. – L.: LHU, 1980. – 217 s.

Sylyna S.N. Professyohrafycheskyi monytorynh v systeme vyssheho obrazovanyia pedahoha // Standarty y monytorynh v obrazovanyy. – 1999. – № 2. – C. 26-29.

Symonov V.P. Attestatsyia prepodavatelei na dyahnostycheskoi osnove // Spetsyalyst. – 1995. – № 9. – S. 23-27.

Markova A.K. Psykholohycheskye kryteryy y stupeny professyonalyzma // Pedahohyka. – 1995. – № 6. – S. 55-63.

Luss E.Ia. Aktualni problemy pedahohiky vyshchoi viiskovoi shkoly. – Kharkiv: KhVU, 2001. – 423 s.

Khoziaynov H.Y. Pedahohycheskoe masterstvo prepodavatelia. – M.: Vysshaia shkola, 1998. – 168 s.

Khoriev I.O. Dydaktyka vyshchoi viiskovoi shkoly: Navchalnyi posibnyk. – K.: NAOU, 2004. – 160 s.

Myzyntsev V.P. Sposob formalyzatsyy y yzmerytelnaia funktsyia strukturno-systemnykh kryteryev // Pedahohycheskoe obrazovanye. – 1992. – № 5. – C. 63-67.

Professyonalnaia kompetentnost prepodavatelia vuza / Pod red. N.N. Lobanovoi. – SPb., 1994. – 524 s.

Strukturno-systemnyi podkhod v obuchenyy y vospytanyy: Sbornyk nauchnykh trudov / Otv. redaktor V.Y. Tkachuk. – Dnepropetrovsk: DHU, 1984. – 321 s.

Pedahohyka / Pod red. V.A. Slastenyna. – M.: Shkola-Press, 1998. – 512 s.

Vavryk R.V. Struktura profesiinoi hotovnosti vykladachiv VVNZ do pedahohichnoi diialnosti // Viiskova osvita: Zb. nauk. prats. – 2003. – № 12. – S. 149-162.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-30

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ